Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction project
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2011 z. 66 49-50
EN The aim of the paper is to present a program to support applications implementing the energy certification of buildings. The program helps to enter details of the premises, walls and partitions of the building using a construction project.
2
100%
Izolacje
PL Problematyka przygotowania przedsięwzięcia budowlanego obejmuje wie.le zagadnień wymagających nierzadko kompleksowego podejścia, a przede wszystkim precyzyjnego planowania. Jego podstawowym elementem jest uszeregowanie czynności zgodnie z wymogami technologii wykonania, czyli podział przedsięwzięcia[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 60 81-85
PL W artykule poddano analizie problemy związane z wykonaniem pierwszej pracy konstrukcyjnej przez studentów kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Poznańskiej. Na podstawie odpowiedzi zawartych w anonimowych ankietach przedstawiono główne źródła inspiracji twórczej oraz najpoważniejsze trudn[...]
EN This paper contains an analysis of problems related to the first construction project carried out by students of the faculty of Management and Marketing at Poznań University of Technology. On the basis of anonymous questionnaire answer, the main sources of creative inspiration have been presented. M[...]
4
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2009 nr 6 72-74
PL Realizacja robót budowlanych na podstawie umów podpisanych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, prowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), obarczona jest dużym ryzykiem dla wykonawcy i coraz bardziej skomplikowana.[...]
EN Realizing construction work based on contracts signed in the course of tender procedures - as directed in the bill from 24 Feb. 2004 on the Public Procurement Rules - bears many risks for the contractor and is very complicated. The author has written about law changes and the general problems with i[...]
5
88%
Budownictwo i Architektura
EN Many construction projects contain several identical or similar units, such as floors in multistory buildings, houses in housing developments, sections of pipelines or highways. Repetitive processes arise from the subdivision of a generalized construction process into specific activities associated [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Construction is world over thought to be a very hazardous industry. According to the International Labour Organization, it accounts for 30-40% of the world`s fatal injuries and non-fatal injuries occur most frequently than in other industries. Many different approaches to safety should be considered[...]
7
75%
Mechanik
PL Wagon specjalny może być zastosowany do transportu kolejowego naczep i pojazdów typu TIR o masie 36 t i wysokości 4 m po skrajni GB1. Niska platforma podwozia umożliwia szybki i wygodny załadunek i rozładunek pojazdów (bez urządzeń dźwigowych). Metodyka badań numerycznych, modele MES używane w testa[...]
EN Described are numerical test methodic, FEM models used in the tests, or in verification check out procedures, or in the low rotary loading platform railway truck simulation. The obtained results could be used in future development and research works within the scope of engineering design or engineer[...]
8
75%
Badania Operacyjne i Decyzje
2009 nr 3 120-128
PL W artykule przedstawiono autorską metodę planowania przedsięwzięć budowlanych z możliwością uwzględniania wpływu potencjalnych czynników ryzyka. Metoda nosi nazwę MOCRA (Method of Construction Risk Assessment). W pierwszym etapie proponowanej metody przeprowadza się analizę planu rzeczowo-finansoweg[...]
EN This paper presents an original method of planning construction projects, taking into account the influence of potential risk factors. The method is called the Method of Construction Risk Assessment (MOCRA). According to this method, first the material-financial plan of a project (a construction pro[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono definicję i założenia zarządzania wartością w przedsięwzięciach budowlanych oraz zaprezentowano wyniki sondażowych badań przeprowadzonych wśród polskiej kadry inżynierskiej. Celem badań było wskazanie, czy polscy inżynierowie i specjaliści z dziedziny budownictwa mają wiedzę[...]
EN The paper presents definition and goals of Value Management. Results of research covering Value Management in Polish construction industry were introduced. The purposes of the research was to demonstrate knowledge and perceptions of Value Management among polish construction professionals.
10
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2017 no. 2 61--69
EN Modern changes of environment are the result of many factors, of which anthropogenic activities and the development of infrastructure play the leading role in environmental, morphometric changes. The dynamics of expansion of construction lands, which until recently have changed only as a result of n[...]
11
75%
Foundations of Civil and Environmental Engineering
2005 No. 6 203-216
PL Artykuł zawiera omówienie wybranych aspektów logistyki i jej specyfiki w odniesieniu do przedsiębiorstwa i z punktu widzenia przedsiębiorstwa budowlanego jako uczestnika przedsięwzięcia, a także zachodzące zmiany w logistyce na podstawie badań. Zwrócono uwagę na zależność modelu obsługi logistycznej[...]
EN The paper discusses selected aspects of logistics with regard to a construction company as an organisation and as a participant in a construction project. On the basis of a recent research in Poland, patterns of development of logistic systems and relations between the participants of construction p[...]
12
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 12 24--28
13
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2017 Nr 1 68--73
PL Obecnie Polska jest jednym z przodujących krajów w realizacjach wzmocnienia podłoża pod obiektami mostowymi w technologii DSM Wet. Jest to technologia lubiana nie tylko przez wykonawców, ale i projektantów.
EN In the paper design problems concerning Deep Soil Mixing constituing the soil strengthening under Bridges were mentioned. Most common design approaches in this technique (Wet DSM) were described. The author focused the considerations on three main topics: the decomposition of horizontal force, soil [...]
14
75%
Logistyka
2015 nr 3 1573--1581, CD 1
PL Artykuł opisuje problemy logistyki zaopatrzenia w budowlanych projektach inwestycyjnych. Przedstawiono elementy wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zaopatrzeniowych. Wiedzę praktyczną wyartykułowano na podstawie wyników badania postrzegania l[...]
EN The paper describes problems connected with logistics of supplies in construction investment projects. It shows some elements of theoretical knowledge in project management, with special attention to supply processes. A practical knowledge was emphasized on the basis of the results of research on pe[...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 6 4564-4569
PL W artykule opisana została problematyka wielokryterialnego wyboru wariantów realizacji przedsięwzięć budowlanych. Do tworzenia relacji preferencji analizowanych wariantów zastosowana została rozmyta relacja preferencji. W tym zakresie, w artykule zaproponowana została procedura postępowania wspomaga[...]
EN The paper describes the problem of multi-criteria selection options for implementation of construction projects. In order to create a preference relationship of the analyzed variants, the fuzzy preference relation has been applied. For this purpose the procedure assisting to make multi-criteria sele[...]
16
75%
Elektro Info
2019 nr 9 86--93
PL Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministr[...]
17
75%
Elektro Info
2019 nr 10 42--45
PL W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowa[...]
18
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy czynników sukcesu realizacji wielkiego przedsięwzięcia budowlanego finansowanego ze źródeł publicznych na przykładzie budowy stadionu piłkarskiego w Gdańsku – Letnicy. Przedmiotem analizy była faza przygotowawcza tj. od właściwej inicjacji, którą można dat[...]
EN This paper presents the results of the analysis of key success factors for implementing large construction projects funded from public funds. It bases on example of project of building football stadium construction in Gdansk-Letnica (Poland) for EURO 2012 Championship. It is focused on setting up p[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Analiza ryzyka prowadzona jest dla całego cyklu realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Ocenia się efektywność ekonomiczną oraz ryzyko czasu i kosztów realizacji przedsięwzięcia. Miarą ryzyka czasu i kosztów jest prawdopodobieństwo przekroczenia określonych limitów czasu i kosztów, gdy przedsięwzięc[...]
EN Risk analysis is conducted for the whole life cycle of construction projects. The method allows for calculation the economic effectiveness as well as the risk of time overrun and the risk of cost overdraft of the projects execution. In order to evaluate the risk of time overrun and the risk of cost [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Praca dotyczy nowego podejścia do harmonogramowania prac wykonywanych przez specjalistyczne zespoły robocze. Zaproponowano w niej metodę, zawierającą pewne cechy metody potokowej realizacji procesów na budowie, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmienności potencjału specjalistycznych brygad zaangażowa[...]
EN The study concerns a new approach to scheduling works performed by specialized work teams (crews). The authors present a method that incorporates certain aspects of the pipelining method applied to building process planning as well as both variability of crew’s production capability and variability [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last