Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction object
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono rozważania dotyczące zawartości opracowań eksperckich, jakimi są ekspertyzy. Zaprezentowano zagadnienia, które wymagają identyfikacji w trakcie ich opracowywania, takie jak: schematy statyczne obiektów, obciążenia, parametry wyrobów budowlanych oraz identyfikacja podłoża i środ[...]
EN This article describes considerations relating to the content of expert analyses. Issues are noted which need to be identified during the preparation of such analyses, such as static force schemes, loads, parameters of construction materials, and identification of the foundation and environment. Spe[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 12 642--644
PL Przedstawiono metodę optymalizacji ram stalowych z elementów cienkościennych podlegających nadbudowie. Metoda umożliwia projektowanie konstrukcji nadbudowy z uwzględnieniem rezerwy wytrzymałości konstrukcji istniejącego budynku. Przedstawiono przykład optymalizacji ram istniejącego budynku oraz ramy[...]
EN A method of constructions optimization of metal frames taking into account a heightening is presented. The method allows to design the heightening construction economically and takes into account the strength reserves of the construction of the existing building. An example of the frame optimization[...]
3
100%
Elektro Info
2019 nr 1-2 54--56
PL Zjawisko elektrochromowe polega na odwracalnej transformacji strukturalnej niektórych materiałów, w wyniku czego zmieniają się ich właściwości optyczne. Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybie okiennej umożliwia kontrolowanie zmiany współczynnika przepuszczalności światła i odbicia poprzez [...]
EN The electrochromic phenomenom consists in the reversible structural transformation of certain materials, as a results of which their optical properties change. The use of the electrochromic structure in the window pane enables controlling the change of the transmission and reflection coefficient of[...]
4
100%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2019 Nr 1-2 1--10
PL Artykuł stanowi pierwszą część zamierzonego cyklu artykułów poświęconych problemom techniczno-prawnym eksploatacji obiektów budowlanych. Przedstawiono w nim podstawowe informacje dotyczące zagadnienia eksploatacji obiektów budowlanych, obejmujące wyjaśnienie pojęcia eksploatacyjnego procesu budowlan[...]
EN The article is the first part of the intended series of articles on the technical and legal problems of the operation of construction works. It presents basic information on the issue of operation of construction works, including the explanation of the operational concept of the construction process[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
2019 T. 75, nr 7 55--62
PL Bezzałogowe statki powietrzne, nazywane potocznie dronami, od kilku lat znajdują coraz szersze zastosowanie w sferze cywilnej, w tym także w budownictwie. Dron umożliwia inwentaryzację i kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych, do których jest utrudniony dostęp lub części obiektów, niewidoc[...]
EN Unmanned Aerial Vehicles, commonly known as drones, have been increasingly used in the civil sphere, including the construction industry, for a few years now. They make the stocktaking of building objects and undertaking a comprehensive survey of technical standards much more accessible, especially [...]
6
80%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2013 R. 42, nr 2 13--26
PL W artykule przedstawiono i omówiono wymagania rozporządzenia CPR [1] dotyczące ryzyka, zagrożeń i analizy ryzyka. Opracowano komentarz do tych wymagań, przyjmując jako kryterium odniesienia najnowsze publikacje Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej ISO dotyczące ryzyka – wytyczne ISO Guide 73[...]
EN The paper presents and discusses the requirements of Regulation CPR related to risk, threat and risk analysis. It provides a comment to the requirement considering as a benchmark the latest ISO risk publications – the ISO Guide 73 and standard ISO 31000:2009. The author draws attention to the differ[...]
7
70%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przedsięwzięcie budowlane to koncepcyjne, projektowe i organizacyjne przygotowanie oraz wykonanie robót budowlanych na placu budowy w celu zaspokojenia potrzeb, których spełnienie wymaga użytkowania obiektów budowlanych. Szczególnym przedsięwzięciem budowlanym jest rozbiórka obiektów budowlanych. Pr[...]
EN Construction project means conceptual, design and organizational preparation, and execution of construction works on the building site to satisfy investor's and users. needs that require use of buildings. Particular building venture is the demolition of construction structures. Construction project [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last