Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL W artykule scharakteryzowano zaprawy przeznaczone do murowania ścian i ogrodzeń. Dokonano podziału zapraw murarskich i omówiono ich właściwości. Podjęto ponadto próbę podania kryteriów doboru zaprawy murarskiej do elementu murowego.
2
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono wpływ obserwacji natury na rozwój nanotechnologii. Dokonano przeglądu najciekawszych rozwiązań stworzonych przez naturę, które znalazły zastosowanie w przemyśle budowlanym i inżynierii materiałowej. Zaprezentowano także przykłady architektury inspirowanej naturą.
EN The article presents the effect of observing nature on nanotechnology development. The article surveys the most intriguing solutions created by nature that have been implemented in construction industry and materials engineering. It also presents examples of architecture that has been inspired by na[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Among all different types of climatic and environmental stresses three types are chosen and evaluated in this article. They are stresses due to cyclic freezing and thawing, due to cyclic adsorption - desorption and due to water vapour sorption. This information is meant to contribute when the modell[...]
4
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2012 Vol. 29, no. 4 447--451
EN Nowadays, in the selection of construction materials the most important thing is the unit price, though more expensive materials are very often replaced by cheap plastic as long as their use provides the durability and safety of the constructions. Even after using a lot of treatments to improve thei[...]
5
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule została przedstawiona ocena wpływu materiałów budowlanych takich, jak: cegła pełna, gazobeton (suporex, beton komórkowy), beton oraz beton zbrojony stalowymi prętami na rozkład pola elektromagnetycznego. Szczegółowa analiza tych przypadków ułatwi planowanie montażu np. punktów dostępowych[...]
EN The article presents the estimation of the influence of building materials such as: brick, aerated concrete (suporex, cell concrete), concrete and reinforced concrete for the distribution of magnetic field. A detailed analysis of that examples can help with planning installation, for example to acc[...]
6
80%
Izolacje
PL W artykule zostaną poddane analizie wybrane zagadnienia związane z wytrzymałością betonu na rozciąganie. Wykorzystane będą do tego celu wyniki badań własnych oraz własne propozycje analitycznego ujęcia zależności pomiędzy parametrami obciążenia a liczbą cykli obciążenia oraz wpływu dojrzewania beton[...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
8
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Modelowanie materiałów geologicznych i konstrukcyjnych związane jest z pokonaniem szczególnych problemów. Ogólnie biorąc, mieszanina dwóch lub więcej składników jest jeszcze bardziej złożonym układem ze wzgledu na rozkład rozmiarów cząstek w przynajmniej jednej z faz. Skały i betony są powszechnie s[...]
EN Geological and construction materials present particular problems for modelling. Generally, a two or more component mixture is further complicated by a particle size distribution in at last one of the phases. Rock and concretes are widely encountered throughout the environment and are used as commer[...]
9
80%
Journal of KONES
EN The design process is mostly connected with a proper selection of construction materials. Newly designed UAVs must undergo assessment in terms of performed tasks, range or fuel consumption. A significant influence upon the selection of materials, which are long lasting and resistant to damage, is ex[...]
10
80%
Journal of KONES
EN The yield point is one of the basic characteristics of construction materials, which are used in the design engineering calculations. The methods used to determine the yield point is based on the interpretation of the geometric shape of the curve uniaxial tension. This shape is specific for differen[...]
11
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2007 z. 54 7-23
PL W referacie przedstawiono problematykę z jaką spotyka się projektant lub wykonawca budowli, której tworzywem jest grunt. Przykłady zaczerpnięto z budownictwa hydrotechnicznego. Podkreślono znaczenie badań geotechnicznych zarówno dla projektowania jak również kontrolnych podczas budowy. Zwrócono równ[...]
EN Problems faced by engineers during design and construction processes of earth structures are presented. Hydraulic structures, as being most characteristic, are discussed as an example. Importance of geotechnical tests for designing as well quality control for earth structures are underlined. Problem[...]
12
70%
Journal of Ecological Engineering
EN This study aims to analyze the forecasting of energy consumption in the Construction and Materials sectors. The scope of the study covers the forecasting periods of energy consumption for the next 10 years, 2017–2026, 20 years, 2017–2036, and 30 years, 2017–2046, by using ARIMAX Model. The predictio[...]
13
61%
Izolacje
PL Polski rynek pokryć dachowych jest wyraźnie podzielony. Linię podziału stanowi sposób działania służb nadzoru budowlanego. Tam, gdzie nadzór wyraźnie funkcjonuje, działają w miarę normalne mechanizmy rynkowe, sprzyjające zachowaniu określonych standardów jakościowych. W większości wypadków dotyczy t[...]
14
61%
Izolacje
PL Różnorodność technologii i form budowlanych, a także różne warunki otoczenia oraz niedostatek wiedzy na te mat wzajemnego oddziaływania powłok ochronnych i dekoracyjnych oraz mikroorganizmów powodują, że nie jest możliwe jednoznaczne opisanie warunków podwyższonego ryzyka obrastania powierzchni elew[...]
15
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 347--356
PL W pracy przedstawiono wyniki Badań doświadczalnych dotyczących rozwoju pęknięć zmęczeniowych na próbkach płaskich z karbem przy rozciąganiu-ściskaniu oraz zginaniu. Materiały badane to stal 18G2A i stop aluminium PA6, które są stosowane na elementy maszyn roboczych, pracujące w warunkach działania o[...]
EN The paper presents fatigue crack growth rate results for notched flat specimens under uniaxial tensio-compression and bending. The applied materials for the specimens (structural steel 18G2A and aluminium alloy PA6) are used for engineering machines elements operated under fatigue load condition. Fa[...]
16
61%
Ceramika Budowlana
2015 nr 3-4 35--36
17
61%
Instal
2002 nr 7/8 20--24
PL Obecnie zgodnie z Art. 10 Prawa budowlanego [1] dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby:
1. Wyroby oznaczone znakiem budowlanym dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:
- dla których wydano certyfikat na obowiązkowy znak bezpieczeństwa,
EN Currently according to the Article 10 of the Polish Building Law [1] the following products are admitted to common application in construction:
1. Products marked with the building sign of the admittance to turnover and common application in construction field:
- which received the certi[...]
18
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W pracy przedstawiono charakterystyki grupy stali niskostopowych typu HARDOX. Stale te zaleca się stosować na silnie obciążone elementy maszyn narażone na intensywne ścieranie. Przedstawiono bardzo dobre własności technologiczne tych stali. Mimo wysokiej twardości stale te można kształtować plastycz[...]
EN The paper presents characteristics of a low-alloy steel group of HARDOX type. Using this sort of steel is recommended in case of heavily loaded machinery components subject to intensive abrasive wear. Very favourable technological properties of the steel have also been described. Despite its conside[...]
19
61%
Infrastruktura Transportu
2011 nr 4 69-71
PL Obowiązkiem państw członkowskich jest zagwarantowanie, że budowane na ich terytorium obiekty inżynierii wodnej i lądowej są zaprojektowane i wykonane w taki sposób, że nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia oraz - w interesie dobra publicznego - spełniają wymogi dyktowane przepisami i[...]
EN The article describes the issues related to conformity assessment of construction products in the European Community, including classification standards in accordance with the construction Directive, demonstrating compliance procedures and the Declaration of compliance and its importance for the Eur[...]
20
61%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 250--254
EN The article presents an overview of modern steel used in rail transport. Directions for the development of materials, technologies and constructions used in the manufacture of rail vehicles are, on the one hand, determined by the technical and economic requirements of industry and, on the other, by [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last