Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction investment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2009 Nr 6 49-54
PL Celem artykułu jest określenie możliwości zastosowania numerycznego modelu terenu do ustalania lokalizacji inwestycji budowlanych obejmujących rozległe obszary. Może dotyczyć zarówno dużych zakładów przemysłowych, jak i obiektów liniowych (drogi, mosty, linie kolejowe). Założeniem pracy była weryfik[...]
EN The paper analyses the potential of state-wide digital terrain models (DTM-s) in case of determining a localisation for building sites that will cover very large areas. The scale of project could vary from vast industrial plants to very long line objects like: roads, bridges or railroads. The main g[...]
2
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 48-50
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Zamawiający publiczny chcąc zrealizować inwestycję budowlaną jest zobowiązany właściwie przygotować i przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy. W artykule przeanalizowano łącznie 94 postępowania dotyczące robót budowlanych, przeprowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miasta Szczecina w la[...]
EN In order to perform a building project a public awarding entity is required to prepare properly and execute the procedure for selecting the contractor. In the article the authors examine the case for a total of ninety-four public works contracts conducted by the City of Krakow and the City of Szczec[...]
4
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 1 74-77
PL W ostatnich latach niezwykle popularne w Polsce stały się warunki kontraktowe FIDIC, które w chwili obecnej znajdują zastosowanie w dużej części inwestycji budowlanych. Warunki kontraktowe FIDIC zostały jednak przygotowane na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych w anglosaskim systemie prawa (c[...]
5
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 1-B 167--174
PL Zakres artykułu obejmuje wielopłaszczyznową analizę ryzyka rewitalizacji, której bazą jest identyfikacja wyjściowych obszarów jego występowania. Autorki dogłębnie analizują źródła powstawania potencjalnych zagrożeń oraz podejmują się oceny ich udziału w całkowitym ryzyku inwestycyjnym przedsięwzięci[...]
EN This paper looks at multidimensional risk analysis of urban regeneration projects, used to identify areas of its occurrence. The authors thoroughly analyze the sources of potential threats and attempt to answer the question: What is their contribution into overall urban regeneration’ investment risk[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 56--59
7
63%
Inżynieria Ekologiczna
PL Celem artykułu jest analiza porównawcza procedur oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 inwestycji budowlanych. Pierwsza z procedur poprzedza wydanie decyzji ,,budowlanych” dla inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcia znacząco oddziałujące na środowisko. D[...]
EN The aim of this article is to conduct a comparative analysis of the procedures of the environmental impact assessment, as well as the evaluation of the influence of construction projects on the Natura 2000 areas. The first procedure precedes the issuing of the “building” decisions for construction p[...]
8
63%
Izolacje
PL Rok 2001 był niekorzystny dla polskiej gospodarki. Pogłębiały się tendencje spadkowe, które rozpoczęły się już w latach 1999-2000. Najgroźniejszymi tendencjami negatywnymi było wysokie i rosnące bezrobocie, deficyt budżetowy, niskie i malejące tempo wzrostu gospodarczego, regres na rynku inwestycyjn[...]
9
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W artykule poruszono tematykę związaną z pracami geodezyjnymi prowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Niemalże w każdym procesie inwestycyjnym obok inwestora, inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy istotną rolę odgrywa geodeta. Po mimo tego jego osoba nie jest wymienia[...]
EN The article addresses issues, related to geodetic work, carried out during the realization of construction investments. Nearly in every investment process, surveyor plays an important role, right next to investor, supervisor, designer and construction manager. Even so, his person is not listed as a [...]
10
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 1 42--46
PL Przedstawiono zasadnicze uprawnienia organów administracji publicznej i skutki jej właściwego postępowania. Podstawę przedstawionych i analizowanych przykładów stanowią sentencje orzeczeń zakończonych postępowań sądowych. Z analizowanych przykładów wynika, że nieznajomość prawa, nieprzestrzeganie pr[...]
EN The paper presents main permissions of the public administration and consequences of its proper use. The basis for the presented and analyzed examples are only the sentences of judgments of completed judicial proceedings. The analyzed examples show that ignorance of the law, non-compliance with admi[...]
11
63%
Archives of Civil Engineering
2016 Vol. 62, nr 2 205--216
PL Wspomaganie decyzji wielokryterialnych wymaga udziału wielu ekspertów wyrażających swoje opinie na badany temat. W celu uzyskania obiektywnej oceny przyjmuje się dwa sposoby postępowania. Jeden to opisowa ocena ważności kryterium, drugi natomiast wymaga przyjęcia liczbowej skali pomiaru. Czynniki ni[...]
EN Planning a construction project, the investor frequently faces the choice of the option of the planned investment. Assessment of options is difficult due to the complex nature of construction projects. Various methods of multicriteria evaluation are successfully applied in the assessment and analysi[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 82--85
13
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 205--212
PL Metoda EVM umożliwia efektywną kontrolę inwestycji budowlanych za pomocą wskaźnika wartości wypracowanej. Wskaźniki określają rzeczywistą wartość wypracowaną wykonanych robót. Poprawne wyznaczenie tego wskaźnika jest podstawowym zadaniem analizy EVM. Na podstawie analizy konwencjonalnych rozwiązań, [...]
EN EVM method allows effective control of construction investments by using earned value indicators. The indicators determine the actual earned value of the executed project. The correct calculation of these indicators is the basic task of the EVM analysis. Based on an analysis of conventional solution[...]
14
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 48--49
PL Celem artykułu jest przedstawienie sieci Bayesa zorientowanych obiektowo (ang. Object Oriented Bayesian Networks - OOBN). Umożliwiają one dekompozycję złożonego modelu na pojedyncze obiekty, które reprezentują nie tylko różne grupy zagadnień, ale także pozwalają na modelowanie zależności czasowych m[...]
EN The aim of this article is to presents an object-oriented Bayesia network (OOBN) which not only allows decomposition of a complex model into individual objects reflecting different groups of issues but also allows modeling time dependencies between objects. The use of OOBN was presented on the examp[...]
15
51%
Budownictwo i Prawo
2017 R. 20, nr 1 11--13
PL Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie określenia pojęcia nadzoru inwestorskiego oraz wzajemnych zależności z inspektorem nadzoru inwestorskiego określonym w prawie budowlanym. Przedstawiono status prawny inspektorów nadzoru (w tym inspektorów branżowych) wynikający zarówno z obowiązujących pr[...]
EN The article looks at the concept of investor supervision and mutual dependence of the investor's supervision inspector specified in the construction law as well as at the legal status of inspectors (including industry inspectors) resulting from both the applicable regulations and other conditions. T[...]
16
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 46--47
PL Metoda EVM umożliwia prognozę kosztu końcowego przedsięwzięcia w momencie zrealizowania robót o wartości 15 – 20% planowanego budżetu. W artykule przedstawiono badania jakości prognoz różnych metod szacowania kosztu końcowego budowy. Dokonano weryfikacji stosowanych metod na przykładach zrealizowany[...]
EN The EVM method allows to forecast the final cost of a project already at 15 – 20% of its advancement. The article presents authors’ methods of estimating the final cost of a project. Examples of completed construction projects were verified and their suitability for control of construction projects [...]
17
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 43--45
PL W artykule przedstawiono wpływ zmian zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych podczas realizacji prac remontowych, na termin zakończenia inwestycji, a także na jej koszt. Wprowadzanie robót dodatkowych nieujętych w projekcie w trakcie wykonywania prac remontowych wymaga [...]
EN The paper presents the effect of changes in the range of work provided in the project documentation, introduced during of the renovation work, on a date of ending and cost of the investment. Introduction of additional works, not included in the project, during repair work, requires from the investor[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 107--108, 124
PL Decyzje dotyczące przyszłych obiektów zapadają już na etapie planowania inwestycji budowlanych. Rozpatrywane są różne wariany konstrukcyjne i materiałowe generujące wiele czynników. Im jest ich więcej, tym trudniej podjąć decyzję w sposób bezpośredni. Analizując warianty inwestycji, możemy stosować [...]
EN Decisions concerning the future facilities are taken in the planning stages of construction projects. We consider various design and materials variants which generate number of factors. It is difficult to decide in a direct way when there are a large number of factors. Analyzing the options of reali[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last