Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 5-16
PL Ilość odpadów przemysłowych, w tym odpadów mineralnych, jaka powstaje w różnych procesach technologicznych, stanowi duży problem zarówno dla gospodarki Polski jak i wielu krajów rozwiniętych. Znaczna część tych odpadów posiada właściwości, które pozwalają je wykorzystać jako surowce wtórne. W artyku[...]
EN The amount of industrial waste materials, including mineral waste, originating from various technological processes poses a serious problem for Polish economy as well as for many other developed countries. Most of these materials have properties allowing to use them as secondary raw materials. The p[...]
2
88%
Foundations of Control and Management Sciences
2007 No. 8 5-16
EN In recent years, the concept of benchmarking, introduced to identify and adopt/adapt the industry best practices with a view to enable construction firms to achieve higher quality in products and customer services, has attracted considerable managerial attention because of its huge potential competi[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2016 Nr 3 152--163
EN The article deals with issues concerning prequalification of investment risk factors in small and medium-sized construction companies. The previously developed Computer Program KNOWLEDGE MAPfor process management in a construction company will be enriched with tools for the identification, pre-selec[...]
4
75%
Logistyka
PL System logistyczny może być uelastyczniany. Celem tego referatu jest przedstawienie uwarunkowań elastyczności systemów logistycznych w budownictwie. Intencją autorki jest wskazanie, że z samych cech, z samej istoty budownictwa wynika potrzeba elastyczność systemów logistycznych.
EN Logistic system is flexibilited. The main aim of this paper is to present the flexibility conditions of logistic systems in building industry. The author intention was to indicate, that from the features itself and from the essence of building, there is a necessity of flexibility of the logistic sys[...]
5
75%
Inżynieria Materiałowa
2012 Vol. 33, nr 4 319--323
PL Unikatowe właściwości tytanu determinują ciągły wzrost zainteresowania jego zastosowaniem w aplikacjach cywilnych, w tym także w budownictwie. Pod wieloma względami (np. wytrzymałość względna, odporność korozyjna) właściwości tytanu, a zwłaszcza jego stopów są lepsze od typowych materiałów konstrukc[...]
EN The unique properties of titanium have led to growing interest in its use for civil applications, including the construction industry. In many respects (e.g. specific strength Re/ρ, corrosion resistance) titanium, especially its alloys outstrip typical structural materials such as steel or aluminium[...]
6
75%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono wnikliwą analizę wypadkowości w budownictwie polskim w latach od 1992-2003. Wypadkowość, jako zjawisko jednorodne, oceniono za pomocą wskaźników częstości wypadków lekkich, ciężkich, śmiertelnych i wszystkich wypadków łącznie oraz za pomocą wskaźnika ciężkości wypadków. Wypadkowość nie[...]
EN The thorough analysis of the accident situation in the Polish construction industry in the years 1992-2003 is presented. The accident situation, as a homogeneous phenomenon, is estimated by means of the accident rate of: minor, serious and fatal accidents and all the accidents jointly as well as by [...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 311--327
PL Przy realizacji projektów budowlanych na dużą skalę bardzo często wykorzystuje się konsorcja. Aby oceniać motywację i czynniki utrudniające funkcjopnowanie konsorcjum, o których wspomina się w literaturze, przeprowadzono badania niemieckich przedsiębiorstw budowlanych. Z badań wynika, że motywacyjne[...]
EN To cope with large-scale construction projects consortia are widely used. Yet they entail opportunities and risks. In order to evaluate the motivation and hindering factors to found a consortium, which are mentioned in literature, a survey of German construction companies was carried out. The result[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W światowej literaturze przedmiotu opisanych zostało zaledwie kilka metod oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciu budowlanym. W artykule dokonano analizy pięciu z nich. Omówiono metodologię oraz wskazano zalety i wady poszczególnych metod. Na tej podstawie zestawiono wytyczne do opracowania kom[...]
EN In the world of literature, only a few methods for assessing partner relationships in construction project have been described. This paper analyses five of them. Methodology is discussed as well as the advantages and disadvantages of each individual method. On this basis, the guidelines for the deve[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 80 83--98
PL Polskie prawo w porównaniu z niemieckim, praktycznie nie reguluje kwestii konsorcjum, jednakże regulacje dotyczące podwykonawców można znaleźć w przepisach obu państw. Motywacja do współpracy krajowej małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych zarówno w Polsce, jak i Niemczech wydaje się być na z[...]
EN Consortia in Poland and Germany have similar functions. In Poland there are no regulatory rules especially for construction consortia, whereas in Germany there are concrete regulars. Regulars for the handling with subcontractors consist in both countries. The motivations to create a relation are for[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 5 1498-1507
PL Budownictwo jest dziedziną działalności gospodarczej obarczoną jednym z najwyższych wskaźników wypadkowości w pracy. Dane statystyczne przedstawione w artykule potwierdzają wciąż utrzymujący się wysoki poziom wypadkowości w tej dziedzinie działalności gospodarczej. Podstawą zapewnienia bezpieczeństw[...]
EN Construction is an economic activity area burdened with one of the highest accident rates in the workplace. Statistical data presented in this paper confirm still continuing under a high level of accidents in this area of economic activity. Basis to ensure the safety of the workers is to identify ha[...]
11
75%
Logistyka
2015 nr 5 1355--1361, CD1
PL W artykule przedstawiono propozycję hybrydowego układu napędowego, który może zostać zastosowany w mechanizmach unoszenia ładowarek łyżkowych. Cechuje się minimalną ilością elementów przekierowujących ciecz a wraz z tym małymi stratami hydraulicznymi. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie[...]
EN In article a new solution of hybrid driving system for lifting mechanism of wheel loader is proposed. A new proposal consist of only a few components redirecting hydraulic fluid, so this results in a very low hydraulic resistances and high efficiency of working. Obtained results showed that this pro[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 241--247
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem przepływem zasobów materialnych w przedsiębiorstwie budowlanym. Analizowano stan głównych nurtów zarządzania organizacją. Przedstawiono model matematyczny określonej sytuacji i zgłoszono hipotezę dotyczącą możliwości korzystania z operatyw[...]
EN The problems associated with managing the movement of material resources in the organizations of the building complex was analysed. The condition of the main threads of control in the organization were presented in the article. Modeled economic situation and hypothesis about the ability to use infor[...]
13
75%
Logistyka
2015 nr 4 5991--6001, CD 2
PL W artykule wykorzystano opracowaną listę miar partnerstwa, które przypisane zostały do czterech rodzajów współpracy partnerskiej, ze względu na uczestników przedsięwzięcia budowlanego, z jakimi zarządzający nawiązuje współpracę. Zastosowano algorytm metody AHP do określenia współczynników wagowych d[...]
EN The paper uses the developed list of measures of partnering which have been assigned to four types of partnering cooperation depending on the project participants with whom the project manager cooperates. The algorithm of AHP method has been used to define the weight coefficients for both measures o[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1486--1492
PL Zgodnie z tendencjami literaturowymi logistyka stanowi domenę innowacji. Innowacje są szczególnie pożądane w zakresie podmiotów działających w branży budowlanej. Innowacje logistyczne w budownictwie można rozpatrywać w zakresie: przedsiębiorstwa budowlanego i przedsięwzięcia budowlanego. Celem refer[...]
EN According to current literature the logistic comprise of the innovations domaine. The logistic innovations are particulary desirable in building trade. The logistic innovations in building trade ranged an enterprise and a undertalking in question. The main goal of this article is the description of [...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1527--1531
PL Artykuł przedstawia propozycję zastosowania analizy wielokryterialnej do oceny trzech modeli systemu logistycznego zaopatrzenia przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W pierwszym modelu obsługę logistyczną zapewnia centrum logistyczne, utworzone na potrzeby danej inwestycji. W drugim modelu sy[...]
EN The paper presents the proposal of use a multi attribute decision making method to evaluate three models of the logistics system of supply during the implementation of a construction project. In the first model, logistics service is provided by logistics center, created for the project needs. In the[...]
16
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 6 16--17
PL Ostatnie półtora roku było dla przemysłu budowlanego i firm działających w jego otoczeniu bardzo niekorzystne. Spadki produkcji budowla no-montażowej w połączeniu z ujemnymi wynikami mocno przerzedziły konkurencję na rynku. Wiele firm zbankrutowało lub zostało zmuszonych do restrukturyzacji, co w sz[...]
EN The last year and a half has been a time of severe adversity for the construction industry and the cooperating companies. The plummeting building and assembly productions figures, combined with negative results, have significantly reduced competition on the market.
17
75%
Builder
2015 R.19, nr 10 26--29
PL Druk przestrzenny jest rozwijającą się technologią, wykorzystaną w wielu sektorach gospodarki, takich jak przemysł lotniczy i motoryzacyjny, oraz innych dziedzinach, np. medycyna, moda, sztuka użytkowa. Pojawiają się próby zastosowania tej technologii także w budownictwie. W artykule zawarty jest op[...]
EN The three-dimensional printing technology is evolving and it is using in a variety of sectors, such as aerospace and automotive, and other branch, for example: medicine, fashion, art. The scientists are trying to apply this technology in to the construction industry. The paper is describing the deve[...]
18
75%
Builder
2015 R.19, nr 11 24--28
PL Druk przestrzenny jest rozwijającą się technologią, wykorzystaną w wielu sektorach gospodarki, takich jak przemysł lotniczy i motoryzacyjny, oraz innych dziedzinach, np. medycyna, moda, sztuka użytkowa. Pojawiają się próby zastosowania tej technologii także w budownictwie. W artykule zawarty jest op[...]
EN The three-dimensional printing technology is evolving and it is using in a variety of sectors, such as aerospace and automotive, and other branch, for example: medicine, fashion, art. The scientists are trying to apply this technology in to the construction industry. The paper is describing the deve[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 689-696
PL W artykule omówiony został autorski program służący do szeregowania zadań KASS v.1.0. Program dedykowany jest dla budownictwa. Zostały w nim wprowadzone kryteria minimalnego czasu, ciągłości brygad oraz minimalizacji kosztów przenoszenia frontu robót. W artykule zaprezentowano algorytm programu wraz[...]
EN Paper discussed the author's program for scheduling KASS v.1.0. The program is dedicated to the construction industry. It was introduced criteria for the minimum time, continuity and minimize costs brigades moving front works. The paper presents the algorithm of the program with an instruction manua[...]
20
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 4 11-15
PL Ze względu na brak informacji o szkodliwości wyrobów z zawartością azbestu oraz ich zalety użytkowe i niską cenę, do połowy lat 80. były one powszechnie stosowane (przede wszystkim w budownictwie).W artykule autorzy omówili rodzaje materiałów i wyrobów zawierających azbest, z uwzględnieniem miejsc i[...]
EN Because there had been no information on how harmful asbestos-containing products were and because of their advantages and low price, these products were in common use, especially in construction, until the mid-1980s. The authors discuss types of asbestos-containing materials and products, taking in[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last