Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  constitutive model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 3 563--584
EN The creep-fatigue interaction has been studied and innovative mathematical models are proposed to predict the operating life of aircraft components, specifically gas turbine blades subject to creep-fatigue at high temperatures. The historical evolution of the creep-fatigue lifetime prediction is giv[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad zależnym od czasu procesem zmęczeniowym typu ratcheting przeprowadzonych w temperaturze pokojowej oraz podwyższonej do 973K. Materiał wykazał wyraźnie zależną od czasu funkcję deformacji. Podczas cyklicznego obciążania przy zadanych wartościac[...]
EN Time-dependent ratchetting behaviour of SS304 stainless steel was experimentally conducted at room temperature and 973K. The material shows distinct time-dependent deformation. However, under cyclic stressing with a certain peak/valley stress hold and at 973K, more significant time-dependent inelast[...]
3
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The elasto-viseoplastie constitutive equations of the Chaboehe model [I] have been developed and modified many times. The aim of the present paper is to present the existing Chaboche model variants and describe its scientific and engineering applications. A compact review of literature on these appl[...]
4
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
2015 Vol. 37, nr 1 115--125
EN Although rock strength anisotropy is a well-known phenomenon in rock mechanics, its impact on geotechnical design is often ignored or underestimated. This paper explores the concept of anisotropy in a high stress environment using an improved unified constitutive model (IUCM), which can account for [...]
5
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Próbki z austenitycznej stali nierdzewnej poddawano od-kształceniom o dużej amplitudzie i przeciwnych zwrotach. W przeprowadzonych doświadczeniach, poza pomiarem naprężenia i odkształcenia, mierzono również indukcję magnetyczną do monitorowania przemiany austenitu w martenzyt. Dzięki bezpośrednim po[...]
EN An austenitic stainless steel has been subjected to large amplitude strain paths containing a strain reversal. During the tests, apart from the stress and the strain also magnetic induction was measured to monitor the transformation of austenitc to martensite. From the in-situ magnetic induction mea[...]
6
100%
Journal of Machine Engineering
EN In this paper parameters of the Johnson-Cook (J-C) constitutive material model were predicted more accurately based on the static and dynamic material tests and mathematical modelling of relevant response surfaces using specially developed Matlab scripts. Experimental tests were performed under stra[...]
7
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zasadniczym celem pracy jest przedstawienie różnych modeli konstruktywnych opisujących zależności pomiędzy naprężeniem uplastyczniającym a odkształceniem uwzględniające stan wewnętrzny materiału jako główny parametr. Niektóre modele są tak złożone, że ich praktyczne zastosowanie jest bardzo trudne a[...]
EN The main aim of the paper is to give a review of different constitutive models with the internal state of the material as a base parameter for the computation of the changes in the flow stress-strain relationship. Some models are so complicated that on the basis of, the nowadays knowledge of phenome[...]
8
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2003 Vol. 7, No 4 539-547
EN While numerical methods have become an integral part of everyday work in process engineering for fluid processes, there is a curious lack of such methods in the field of solid handling. One of the reasons may be the inability of the most often used CFD codes to handle bulk solids. In the paper an at[...]
9
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Uniaxial tensile tests were performed on porcine skin to investigate the tensile stress-strain constitutive characteristic at qua-sistatic deformations using uniaxial tensile tests. Experimental results were then used to determine the parameters of the various constitutive model types for rubber, in[...]
10
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this study, we investigate the mechanical behavior of each skin layer, in terms of the nominal stress-strain curve by uniaxial tensile tests using specimens of porcine skin in two forms: dermis containing epidermis, and all three layers. All tests were performed under cyclic loading at the consta[...]
11
88%
Modelowanie Inżynierskie
2007 T. 2, nr 33 167-174
PL Tematyka pracy poświęcona jest omówieniu metody estymacji parametrów materiałowych wybranego lepkoplastycznego modelu konstytutywnego. Pomimo faktu, że obiektem modelowania są struktury, zbudowane z luźnego materiału sypkiego, otoczonego zamkniętą plastomerową osnową, w której wytwarzane jest podciś[...]
EN Procedure of material constants values estimation, taking into consideration results of rheological tests, without the necessity of carrying out more complex experiments, will be the topic of the paper.
12
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 2 497--510
EN Cyclic hardening and stress relaxation experiments of SUS316HTP were performed under creep-fatigue loading with tensile strain holding at 700ºC. Experiments revealed that under strain holding, the slow stress-relaxation stage satisfying Norton’s law with slight cyclic hardening followed a rapid stre[...]
13
88%
Polish Journal of Chemical Technology
2016 Vol. 18, nr 3 122--127
EN Stress-strain mechanical properties of polystyrene foam plastic material were tested under different loading conditions. An empirical constitutive model for describing metal materials was proposed for the polystyrene plastic foam. The static and dynamic tests results show that the ductility and wate[...]
14
75%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 105-110
PL W pracy podano różniczkowy opisu związków konstytutywnych materiału SMA z lockingiem na podstawie zaproponowanego, oryginalnego schematu Teologicznego. Wykorzystano relacje konstytutywne idealnego stopu SMA sformułowane we wcześniejszych pracach autorów, modyfikując schemat reologiczny poprzez dodan[...]
EN The objective of the paper was to present the matheniatical description of constitutive properties of the SMA material with complete martensitic transformation. The rheological model possessing elastic, plastic, pseudoelastic and locking elements was proposed. The key problem being discussed herein [...]
15
75%
Logistyka
2014 nr 3 1893--1902
PL W pracy analizowany jest test skrępowanego skurczu następującego w wyniku obniżania temperatury. Badanie to pozwala na określenie odporności na pękanie niskotemperaturowe mieszanek mineralnoasfaltowych, stąd jego prawidłowa interpretacja w świetle ostatnich problemów z nawierzchniami drogowymi w Pol[...]
EN In the paper we analyze the Thermal Stress Restrained Specimen Test in which the shrinkage proceeds due to temperature reduction . This test allows to determine the low-temperature cracking resistance of asphalt mixes, hence its correct interpretation in the light of the recent problems with road pa[...]
16
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Numerical models represent a powerful tool for investigating the biomechanical behavior of articular cartilages, in particular in the case of complex conformation of anatomical site. In the literature, there are complex non-linear-multiphase models for investigating the mechanical response of articu[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Ewolucja instrumentów naukowych wykorzystujących zjawisko nadprzewodnictwa wywołuje wzrastajace zainteresowanie rozwijaniem i opisem matematycznym materiałów zdolnych do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach. Materiały i stopy o strukturze R SC są często stosowane w temperaturach kriogenicznych[...]
EN Evolution of scientific instruments based on the principle of superconductivity generates ever increasing interest in development and mathematical description of materials suitable for extremely low temperatures. Fcc metals and alloys are frequently used in cryogenic applications, nearly down to the[...]
18
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Konwencjonalnym spoiwem betonu jest Cement Portlandzki Zwykły (CPZ). Produkcja cementu jest procesem pochłaniającym dużo energii i wiąże się z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie alternatywnego, nisko-emisyjnego spoiwa do betonu w celu ograniczenia wpływu środowi[...]
EN The conventional binding agent in concrete is Ordinary Portland cement (OPC). However, cement production is highly energy-intensive and involved in CO₂ emission to the atmosphere. Therefore, it is important to search for alternative low-emission binder for concrete in order to reduce the environment[...]
19
63%
Archives of Mining Sciences
PL Wraz ze wzrostem głębokości i rozmiarów wyrobisk podziemnych, zasięg strefy zniszczenia wokół obiektów podziemnych rośnie, co stanowi poważny problem związany z projektowaniem działań wydobywczych i bezpieczeństwem. Główne przyczyny nieodwracalnych odkształceń to płyniecie plastyczne i proces niszcz[...]
EN With increase in depth and size of underground openings, the extent of damage zone around these structures grows and becomes major safety and design issues. The dominant causes of irreversible deformations are plastic flow and damage process. Most of the existing elastic-plastic models employed in t[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Przyrostowo nieliniowe konstytutywne prawo interpolacyjne Darve'a należy do grupy związków hypoplastycznych. W niniejszym artykule przedstawiono ideę sformułowania i symulacje numeryczne ściskania piasków w aparacie trójosiowego ściskania. Pokazano zdolności modelu do opisu zmian objętościowych grun[...]
EN Incrementally nonlinear constitutive law proposed by Darve falls into a category of hypoplastic relationships for soils. The paper presents the idea of the law and numerical simulations of triaxial compression of sand. The capability of the model for description of volume variations of soils at vari[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last