Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conservation works
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 30 94-104
PL Tekst dotyczy badań architektonicznych drewnianego wiatraka z Bierzgłowa na ziemi chełmińskiej. Obecny stan badań nad konstrukcjami ciesielskimi pozwala na nowe spojrzenie również na tego typu zabytek. Na podstawie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej przeprowadzono analizę węzłów badawczych, rodzaju[...]
EN The article concerns architectonic research conducted in the wooden windmill in Bierzgłowo, in the Chełmno region. The present state of research on carpentry constructions allows for a new outlook also on this type of historic building. On the basis of a measuring and drawing inventory, an analysis [...]
2
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 224-233
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Krypta św. Leonarda z katedry wawelskiej stanowi jeden z najważniejszych zabytków rodzimej architektury romańskiej. Niniejszy artykuł omawia pełny zakres wykonanych prac konserwatorskich przy murach, kolumnach, sklepieniu krzyżowym i sarkofagach. Podaje informacje dotyczące historii obiektu, technik[...]
EN St. Leonard Crypt (1142) constitutes the finest example of the roman sacral interior in Poland. From 1938 there have not been conducted any serious conservation works within the object despite the current prophylactic needed for the interior usage as the part of tourist route and for sacral function[...]
4
100%
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
2016 Nr 2 67--78
EN Value assessment of historic monuments and sites and their classification are affected by conservation works and the impact they exert on elements of historical significance. Whether a historic monument or site can be still considered evidence of a past epoch depends on the scope of conservation wor[...]
5
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 97-105
PL Artykuł został napisany na podstawie pracy magisterskiej pt. "Konserwacja i restauracja rzeźby drewnianej polichromowanej "Chrystus Ukrzyżowany na Palmie", pochodzącej z kościoła oo. Dominikanów w Lublinie, na tle ikonografii przedstawienia" obronionej w 2007 roku pod kierunkiem nieżyjącego już prof[...]
EN The article was written on the basis of an M.A. thesis entitled: "Conservation and restoration of the polychrome wooden sculpture "Christ Crucified on the Palm", from the Dominican church in Lublin, on the background of the iconography of the representation" defended in 2007 under the supervision of[...]
6
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 65-76
PL W artykule przedstawiono i omówiono współczesne, nieniszczące fizyko-chemiczne i strukturalne metody analizy dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze, wykorzystujące technikę laserową i optoelektroniczną. Omówiono również zalety i wady współczesnej technologii renowacji - czyszczenia obie[...]
EN The paper presents and discusses contemporary nondestructive physical-chemical and structural methods of the analysis of works of art and antique objects in architecture, with the use of laser and optoelectronic techniques. Advantages and disadvantages of the present technology of renovation - clean[...]
7
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 91-96
PL Fundację franciszkańskiego kościoła i klasztoru w Wodzisławiu wiąże się z osobą księcia Władysława I Opolskiego, zwykle datując ten akt hipotetycznie na rok 1257. Szerokie ramy czasowe fundacji klasztoru sięgają aż do roku 1340, albowiem dopiero w tymże roku w wykazie klasztorów franciszkańskich pro[...]
EN Foundation of the Franciscan church and monastery in Wodzisław is associated with duke Władysław I of Opole, and usually dated hypothetically to 1257. The vast time brackets of the monastery foundation reach as far as 1340, as it was then that the Wodzisław monastery was mentioned in the register [...]
8
75%
Architectus
PL W okresie od 27 marca do 30 maja 2000 r., w Marinie el-Alamein, na terenie wczesnorzymskiego miasta, szósty sezon pracowała polsko-egipska misja konserwatorska. Przedmiotem prac misji jest zespół reliktów domów mieszkalnych pochodzących z okresu grecko-rzymskiego oznaczonych na planie numerami H9 i [...]
EN The Polish-Egyptian Conservation Mission, directed by the author, has been working in Marina el-Alamein for the sixth season, in the location of an early Roman town. The subject of conservation works is a complex of house relics together with the furnishings originating from the Greek-Roman period. [...]
9
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2012 z. 12 33--36
EN The moisture transport Abstract In monumental walls was analysed. The simplified approach have been proposed for estimation of moisture content in capillary-porous monumental wall.
10
75%
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
2016 Nr 1 77--84
EN Under the Act of 23 July, 2003 on the Protection and Guardianship of Monuments, employees of historic preservation offices supervise works carried out to historic monuments and sites as well as determine their scope. The scope of works depends on the form of legal protection and it is conditional on[...]
11
63%
Architectus
PL Problematyka konserwatorska Niniwy jest bardziej złożona niż Babilonu. Wymaga ona szerszego spojrzenia - w skali planistycznej (plan ogólny) Wielkiego Mosulu, obejmującego również ruiny Niniwy, rewaloryzacji zabytkowych zespołów urbanistycznych (Niniwy i starego Mosulu) oraz konserwacji poszczególny[...]
EN The ruins of Nineveh which date back to the time of its flourishment, i.e., 7th c. B.C., are the site where investigations and excavation works have been carried out for over one and a half century. There are some older inaccessible layers of ancient culture from about 6000 B.C., occupying mainly th[...]
12
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2007 Nr 22 77--81
PL Tożsamość człowieka manifestuje się ciągłością kulturową udokumentowaną dziedzictwem kulturowym, a ta z kolei stanowi ważny aspekt jakości życia.
EN Identity of man is manifested cultural continuity documented cultural heritage, and this in turn is an important aspect of quality of life.
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 5 248--251
PL Scharakteryzowano realizowany w latach 2009-2011 projekt „Rewitalizacji i rozwoju historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza”. Opisano wybrane działania konserwatorskie i budowlane oraz sformułowano wnioski dotyczące prowadzenia podobnych prac mających na celu ochronę i zachowani[...]
EN The article presents project that was realized in 2009-2011 under the name of “Revitalization and development of historical wooden architecture complex in Zgierz”. During revitalization process, multiple works of restoration, conservation and construction were performed. Article describes selected c[...]
14
63%
Ceramika Budowlana
2017 nr 3-4 27--30
15
63%
Ceramika Budowlana
2017 nr 1-2 28--29
PL Planowany remont ceglanej Rotundy na dawnym przedpolu Twierdzy Zamość tak naprawdę będzie remontem gigantycznej nekropolii. Szczególnej uwagi wymagać będą inskrypcję, wyryte w murach przez więźniów mieszczącego się tutaj w czasie wojny hitlerowskiego obozu przejściowego.
16
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 60--61
PL W artykule ukazano wpływ rozwiązań projektowych, przyjętych w ramach prac konserwatorskich, na obecny stan techniczny obiektów zabytkowych. Jako pierwszy ocenie poddano Zamek Ligęzów w Przecławiu. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono poprawność wykonanych prac konserwatorskich. Drugim [...]
EN The article shows influence of historical design premise on future technical condition of historical building. The first of examined objects is Ligeza Castle in Przeclaw. According to result of studies technical condition was stated as good. Second building, which was taken under consideration is Be[...]
17
51%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 4 32--35
PL Artykuł poświęcony jest roli, jaką odgrywają badania terenowe, interwencyjne badania architektoniczne oraz badania laboratoryjne obiektu zabytkowego, będącego w trakcie procesu remontowego i konserwatorskiego. Dotyczy oficyny kuchennej przy Pałacu w Wilanowie, która została poddana w latach 2017-201[...]
EN The article is devoted to the role of field research, interventional architectural research and laboratory testing related to historical monument being in the process of renovation and conservation. It pertains the kitchen building at the Wilanów Palace, which underwent thorough renovations and cons[...]
18
45%
Gospodarka Wodna
2017 Nr 12 419--424
PL Poznańskie jezioro Malta jest sztucznym zbiornikiem utworzonym w wyniku spiętrzenia Cybiny na cele sportowo-rekreacyjne: tory regatowe i kąpielisko. W związku z intensywną eksploatacją i wymogami związanymi z użytkowaniem na potrzeby zawodów wioślarskich zbiornik raz na cztery lata jest opróżniany z[...]
EN The Malta Lake in Poznań is an artificial reservoir created as a result of damming the Cybina River waters for sports and recreational purposes: regatta courses and bathing site. Due to its intensive exploitation and requirements related to the use of the reservoir for the rowing competition purpose[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last