Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  connector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 473--480
EN This paper presents works associated with the design, experimental tests and numerical analyses of a composite connector, which is a part responsible for increasing the safety of the soldiers. Nowadays researchers more and more often are searching for modern materials, which, as individual component[...]
2
86%
Elektro Info
2003 nr 1 24-26
PL Radiowe sterowanie łącznikami w liniach energetycznych jest jednym ze sposobów poprawy ciągłości zasilania, skrócenia przerw w dostawie energii i skrócenia czasu lokalizacji awarii.
3
86%
Energetyka
2015 nr 10 662--664
PL Przedstawiono warunki i parametry spawania i obróbki cieplnej grubościennego różnoimiennego złącza składającego się z rury w gatunku P91 w stanie dostawy z elementem w gatunku 15HM (13CrMo4-5) po 240 000 godzinach eksploatacji. Jako spoiwo zastosowano eksperymentalnie drut w gatunku WMoVSi / EMoVB42[...]
EN The paper presents some results of microstructure and hardness analysis of dissimilar welded joint made of P91 steel in initial state with 13CrMo4-5 steel after 240 000 hrs of service. Technological conditions, welding and thermal treatment parameters of welded joint pipes with diameter φ 323.9 mm [...]
4
86%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2013 nr 4 21--25
PL W artykule przedstawiono nowe warianty konstrukcji złączy pneumatycznych. Zaprezentowano analizy końcówki złącza odpowiedzialnej za połączenie z gniazdem elementu roboczego. Dotychczas stosowane rozwiązania to połączenia gwintowe. W artykule przedstawiono rozwiązania alternatywne dla dotychczasowych[...]
EN This article presents new variants of pneumatic fittings construction, and analyses of the fitting tip responsible for connecting a working element with a socket. Nowadays, the most popular solutions are thread or screw connections. In the paper are presented solutions alternative to the existing on[...]
5
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The aim of the study was to analyse the strength of a prosthetic bridge with variable geometry in the connectors between the span and the retention elements on the pillar teeth crowns. Methods: Research was carried using the Finite Elements Method (FEM) on a model of the bridge in the anter[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Łącznik jest dyfuzorem wylotowym kanału przepływowego sprężarki odśrodkowej, w którym następuje zmiana kierunku przepływu z promieniowego na kierunek wyznaczony przez oś rurowej komory spalania. Liczba łączników jest równa liczbie indywidualnych komór spalania. W pracy przedstawiono metodę wyznaczan[...]
EN The connector is the exhaust diffuser of the centrifugal compressor channel where the change of flow direction takes place from radial direction to the direction defined by axis of the tubular combustion chamber. The number of connectors is equal to the number of can-type combustion chambers. This p[...]
7
72%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 2 109-112
PL Przedstawiono sposób wymiarowania niekonwencjonalnych łączników w konstrukcjach zespolonych zgodny z przepisami Eurokodu 4. Opisano badania nowych rodzajów łączników listwowych z wycięciami o kształcie "puzzle", wzmocnionych zbrojeniem uzwajającym. Omówiono zalety stosowania tego rodzaju zbrojenia w[...]
EN The paper presents dimensioning method for unconventional connectors in composite structures according to Eurocode 4. Experimental investigations carried out on new type of concrete dowels with additional confining reinforcement has been described. Advantages of application of this reinforcement in [...]
8
72%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 4 45-48
9
72%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 2 19-21
10
72%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2000 vol. 9 33-37
PL Względy ekonomiczne wielu przedsiębiorstw przemysłowych narzucają konieczność dokładnej analizy efektywności realizacji procesów technologicznych określonych wyrobów w aspekcie alternatywy inwestycyjnej. W niniejszym artykule przedstawiono sposób zastąpienia drogich inwestycji jakim jest zakup prasy[...]
EN Economic terms in many corporations industrial make necessary to analyze precisely the effectiveness of manufacture technological process realization in the aspect of investment opinion. In this article the author presents the way of replacement expensive investments - such as buying press on multip[...]
11
72%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2015 nr 10 23--27
PL Łączniki w obiektach budowlanych pełnią niemniej ważną rolę niż elementy czysto konstrukcyjne, przejmując obciążenia nie tylko samej konstrukcji, ale również obciążenia, które mogą wystąpić podczas jej użytkowania. W artykule przedstawiono wyniki badania siły niszczącej (na podst. której jest określ[...]
EN The article present results of research into destructive force for steel stretcher connectors (R), steel glued-in connectors (W) and plastic connectors (TM) in scratched subsoil. 0.2 and 0.3 mm wide scratch was initialized for the research. Calculated load-bearing capacity of connectors (based on de[...]
12
72%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 7 10--22
PL Przedstawiono i porównano parametry oraz właściwości stosowanych do poprawy niezawodności pracy sieci średniego napięcia różnego rodzaju łączniki ze telesterowaniem. Przedstawiono analizę zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznych wybranych przetargów, przeprowadz[...]
EN The article presents and compares parameters and characteristics of telecontrolled vonnector sun its used in mid voltage distributing grids. The analysis of essential conditions and technical specification of selected auctions organized by distributing companies.
13
72%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 53--54
PL Konstrukcje zespolone, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zalet stali i betonu, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród projektantów i inwestorów. Odpowiednio dobrany i zaprojektowany system połączeń zespalających pozwoli zapewnić dobrą współpracę żelbetowej płyty z belką stalową. W artykul[...]
EN Steel-concrete composite structures, because of proper use of the advantages of steel and concrete, are gaining wider interest among designers and investors. Properly selected and designed shear connection will provide sufficient cooperation between concrete slab and steel beam. In this paper it is [...]
14
72%
Izolacje
2006 R. 11, nr 3 22--24
PL Styki płyty balkonowej z przylegająca do niej ścianą budynku i stropu to newralgiczne miejsca konstrukcyjne, w których gdy nie ma izolacji cieplnej, przy różnicach temperatur wewnątrz i na zewnątrz obiektu tworzą się mostki termiczne. Ich obecność jest szczególnie niepożądana przy niskich temperatur[...]
15
72%
Materiały Budowlane
2019 nr 3 5--8
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki oceny bezpieczeństwa i trwałości budynków wielkopłytowych w Polsce, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowości konstrukcyjne i materiałowe zewnętrznych ścian trójwarstwowych. Ze względu na niepewność oceny połączenia warstw fakturowych i nośnych tych eleme[...]
EN The article presents selected results of the safety and durability assessment of large-panel buildings in Poland, focusing on structural and material irregularities of external three-layer walls. Due to the uncertainty of the connection assessment of texture and load-bearing layers of these elements[...]
16
72%
Architecture Civil Engineering Environment
EN The paper presents the results of the Authors’ tests on the joints in AAC masonry walls. The shape of the tested element and the test stand were fitted innovatively based on the Authors’ own experience as well as on the literature overview and numerical analysis. Cracking morphology and mode of fail[...]
17
58%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 5 (70) 77--82
PL Model procesu ściskania dzianiny dystansowej 3D w pierwszym etapie rozważań odniesiono do pojedynczego łącznika przegubowo zamocowanego, traktując go jako smukły pręt o zadanym kształcie. W modelu fizykalnym i matematycznym ściskanie sprężystego pręta oparto na założeniach uwzględniających zarówno m[...]
EN During the first stage of our considerations,a model of the compression process of a3D distance knitted fabric was related to a single connector fastened to it by articulated joints, and considered as a slender rod with an assumed shape. In our physical and mathematical models, the compression of a [...]
18
58%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 44--48
PL Model procesu ściskania dzianiny dystansowej 3D odniesiono do pojedynczego łącznika jednostronnie przegubowo zamocowanego oraz obustronnie utwierdzonego, traktując go jako smukły pręt o zadanym kształcie. W modelach fizykalnych i matematycznych ściskanie sprężystego pręta oparto na założeniach uwzgl[...]
EN A model of the compressing process of a 3D distance knitted fabric was related to a single connector fastened on one side by an articulated joint, as well as fastened on both sides by fixed joints, considering the connector as a slender rod with an assumed shape. The compressing of an elastic rod in[...]
19
58%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2012 Z. 18 (168) 182--187
PL W artykule przeanalizowano i porównano schemat pracy połączenia ścinanego zespolonej belki stalowo-betonowej dla dwóch wybranych sposobów zespolenia. Zaprezentowano modele zniszczenia dla obu rozważanych przypadków oraz omówiono czynniki wpływające na nośność łączników. Podano nośności obliczeniowe [...]
EN The article analyzes and compares the operating diagram of shear connection in composite steel-concrete beams for two fixation methods. Failure modes are presented for both the considered cases and the factors affecting the strength are discussed. In the article computational loads of the connectors[...]
20
58%
Archives of Civil Engineering
PL Podano wzory na obliczanie wytrzymałości doraźnej betonu na docisk, wytrzymałości zmęczeniowej betonu na docisk oraz wytrzymałości betonu na docisk po dowolnej liczbie cykli obciążenia Ni mniejszej od granicznej N (prowadzącej do zniszczenia zmęczeniowego). Podane propozycje określania wytrzymałości[...]
EN The article presents formulae for calculation of concrete short term bearing strength, concrete fatigue bearing strength and concrete bearing strength after any number of load cycles Ni smaller than the limit number N (which leads to fatigue failure). The proposed ways of determining concrete beari[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last