Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 963
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The course of volume changes of binding systems and composites on their base, processed so called "wet way", is one of very important factors that have a significant influence on a long durability of their hardened products. Details of a time-course and a size of volume changes are as important for [...]
2
100%
Izolacje
PL Promieniowanie, najogólniej mówiąc, jest jednym ze sposobów wysyłania i przenoszenia na odległość energii w postaci ciepła, światła, fal elektromagnetycznych lub cząstek materii. Jest to zjawisko naturalne, a jego szczególnym rodzajem jest promieniowanie jonizujące - takie, które wywołuje w obojętny[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 349-364
PL Skuteczną melodą ochrony zapraw i betonów, także betonów mostowych, może być ich modyfikacja poprzez wprowadzenie, na etapie przygotowywania mieszanki betonowej, substancji bitumicznych. W pracy dokonano przeglądu dotychczas podejmowanych prób wprowadzania asfaltu do zapraw i betonów. Omówiono zagad[...]
EN The modification by introducing bituminous addition, during mix preparation, may be an effective method of mortars and concrete protection. The review of previous trials of asphalt introduction to mortars and concrete, is presented. The issues connected with modification with asphalt introduced to t[...]
4
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 27 21-34
PL W pracy przedstawiono wyniki badań cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu, które zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2009 roku, w czasie robót remontowych elewacji tego obiektu. Przedstawione wyniki dokumentują aktualne cechy mech[...]
EN The work presents results of tests of mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław, conducted in the second half of 2009 during renovation work on the object elevation. The presented results document current mechanical and [...]
5
80%
Advances in Materials Science
EN Durability of concrete structures decrease due to corrosion in structures exposed to corrosive conditions. Several methods are adopted to minimize corrosion of steel in concrete; one of the methods is the use of inhibitors. In this work, the effect of inhibitor addition on corrosion of steel in conc[...]
6
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 30 168-176
PL W pracy przedstawiono wyniki badań cech mechanicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu obwodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu, które zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2009 roku, w czasie robót remontowych elewacji tego obiektu. Przedstawione wyniki dokumentują aktualne cechy mech[...]
EN The work presents results of tests of mechanical and physical properties of concrete in the bottom perimeter ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław, conducted in the second half of 2009 during renovation work on the object elevation. The presented results document current mechanical and [...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano metodę sztucznego starzenia betonu za pomocą cyklu termicznego przetrzymując próbki w temperaturach -200C - przez 45 min i + 650C - również przez 45 min. Wykonano 750 cykli. Do badań właściwości odkształceniowych wykorzystano metodę rezonansową i ultradźwiękową. Otrzymane wyniki mówi[...]
EN The method of artificial aging of concrete is described in the article. Thermal cycling of the tested specimens carried out this process. The samples were exposed to the temperature -20oC for 45 0C minutes in the conditioning chamber and afterwards to the temperature +650C for the same time. These t[...]
8
80%
Izolacje
PL Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne - nawet kilkanaście. Najważniejsz[...]
9
80%
Inżynieria Maszyn
PL W referacie przedstawiono urządzenia technologiczne i osprzęt wysokociśnieniowy stosowany do przecinania materiałów strugą wodno-ścierną o ciśnieniach rzędu 300MPa i wydatku medium roboczego powyżej 0,5 dm3/s. Przedstawiono także wyniki badań kształtowania betonu oraz konstrukcji żelbetowych. Badani[...]
EN Technological equipment and high-pressure accessories used for building materials treatment with water pressure of 300 MPa and work medium rate over 0.5 dm3/s are presented in the paper. Concrete and reinforced concrete jetting using high-pressure abrasive-water jet are presented in. All those resea[...]
10
80%
Izolacje
PL Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.
11
80%
Izolacje
PL W artykule zostaną poddane analizie wybrane zagadnienia związane z wytrzymałością betonu na rozciąganie. Wykorzystane będą do tego celu wyniki badań własnych oraz własne propozycje analitycznego ujęcia zależności pomiędzy parametrami obciążenia a liczbą cykli obciążenia oraz wpływu dojrzewania beton[...]
12
80%
Izolacje
PL Procedura obliczania i doboru składników mieszanki betonowej zarówno w skali mikro, jak i makro wynika z warunku minimalnej jamistości stosu okruchowego, maksymalnej wytrzymałości i szczelności zaczynu cementowego oraz maksymalnej przyczepności między zaczynem i kruszywem. Projektowanie BWW polega n[...]
13
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 320-323
PL Analiza wyznaczania minimalnego i maksymalnego stopnia zbrojenia na ścinanie elementów żelbetowych. Porównanie zaleceń normy Eurocode 2 i normy polskiej oraz wyników ilościowych dla elementów żelbetowych o wysokościach użytecznych od 0,2 do 0,6 m.
EN Analysis of determination of minimal and maximal reinforcement degree with respect to shear strength of reinforced concrete elements. Comparison of Eurocode 2 recommendations with Polish code and quantitative results for reinforced concrete elements of useful height range from 0.2 to 0.6 m.
14
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 313-320
PL Wyniki eksperymentalnych badań krótkich wsporników słupa zbrojonych stalowymi trzpieniami. Porównanie efektywności tego zbrojenia ze zbrojeniem klasycznymi prętami zbrojeniowymi stosowanymi w konstrukcjach żelbetowych.
EN The results of tests on corbels reinforced by steel studs. Comparison of its efficiency with classical reinforcement by bars in reinforced concrete constructions.
15
80%
Izolacje
PL Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania[...]
16
80%
Izolacje
PL Beton komórkowy pełni często w budynkach dwie funkcje: konstrukcyjną i izolacyjną. Łączy on więc ze sobą dwie wykluczające się cechy. Wysoka wytrzymałość na ściskanie zazwyczaj bowiem pociąga za sobą obniżenie izolacyjności cieplnej, i na odwrót.
17
80%
Izolacje
PL W 2010 r. PKN zakończył prace nad wprowadzaniem w Polsce norm z serii PN-EN l 504, dotyczących wyrobów i systemów do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zostały one wprowadzone do stosowania jako zharmonizowane normy europejskie o statusie Norm Polskich.
18
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Próba odpowiedzi na pytanie o idee dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta na bazie zaprojektowanego przez Tadao Ando Azuma House. Przybliżenie domu zaprojektowanego w betonie i skomponowanego na bazie brył elementarnych.
EN Attempt to answer the question about idea of architectonic work in area of modern city based on designed by Tadao Ando Azuma House. Approximation of house designed in concrete and builded on base of elemental solids.
19
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2002 Z. 53 50-60
PL W referacie zostały przedstawione metody obliczania szerokości rozwarcia rys i ich rozstawu według kilku norm. Dokonano porównania tych metod wg CEB-FIP 1990, ACJ 318-89, EC-2 i PN-B-03264. Analizie poddano badania własne oraz przedstawiono przykłady obliczeń dla belek badanych na zginanie. Przedst[...]
EN The paper presents the methods of crack width and crack spacing calculation according to few codes. The comparison is made between the methods by CEB-FIP 1990, ACJ 318-89, EC-2 and PN-B-032664. The analysis, based on own investigation is given with the calculation examples for the beam tested in be[...]
20
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2005 nr 2 41-43
PL Beton architektoniczny (BA) jest zewnętrzną warstwą konstrukcji betonowej, decydującą o jej wyglądzie. Dotyczy elementów wykonywanych w miejscach docelowego przeznaczenia, jak i produkowanych w postaci prefabrykatów. W artykule opisano sposoby kształtowania powierzchni betonu i wymagane właściwości [...]
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last