Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 108-114
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonu i zbrojenia oraz rezultaty obliczeń konstrukcji basenu pływackiego z początku XX wieku. W celu określenia stanu technicznego obiektu zrealizowano następujące badania: określenie wytrzymałości betonu w oparciu o badania laboratoryjne próbek pobranych z kon[...]
EN The results of concrete and reinforcement examination and structural calculations of swimming pool construction from beginnings of the 20th century are presented in the paper. In order to define technical state of the structure the following examinations were realised: determination of concrete stre[...]
2
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN A general solution of the diffusion problems which concern the R.C. structures, may be deduced by the limit analysis, by means of truss schemes suitable to model the load transfer mechanism. In particular such schemes allows us to share the carrying functions between concrete and steel reinforcement[...]
3
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL Referat zawiera rozważania nad możliwością zastosowania miar efektywności propagacji drgań jako parametrów diagnostycznych. Zdefiniowano propozycję miary wykorzystującej zarejestrowane wyniki badań eksperymentalnych oraz przedstawiono sposób prowadzenia obliczeń numerycznych. Na przykładzie rezultat[...]
EN The paper considers the possibilities of using the efficiency measure of vibration propagation as a diagnostic parameter. A measure defined by using recorded test results is proposed and the method of numerical calculations is shown. Examining an example of the empirical results of a concrete beam w[...]
4
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Damage and defects observed in concrete elements, such as a network of microcracks, popouts and eflorrescence can be caused by a variety of deleterious processes. The causes can include mechanical (overloading), physical (freeze-thaw cycle) or chemical exposure (sulphate corrosion, alkali-aggregate [...]
5
75%
Ochrona przed Korozją
2019 nr 2 36--40
PL Beton chroni stal zbrojeniową w podobny sposób jak farba, z tą różnicą, iż jest to materiał chemicznie aktywny i ewoluujący przez dziesięciolecia. Sieć porów znajdująca się w betonie zawiera alkaliczny elektrolit. Stal może pozostawać w stanie pasywnym przez czas nieokreślony, ale przenikające do po[...]
EN Concrete protects the steel of the reinforcements in a similar manner than do the paints but with the particularity that it is a material chemically active and evolving for decades. Concrete provides a very alkaline electrolyte encapsulated in its pore network. The steel may remain passive indefinit[...]
6
75%
Ochrona przed Korozją
2019 nr 1 2--10
PL Beton chroni stal zbrojeniową w podobny sposób jak farba, z tą różnicą, iż jest to materiał chemicznie aktywny i ewoluujący przez dziesięciolecia. Sieć porów znajdująca się w betonie zawiera alkaliczny elektrolit. Stal może pozostawać w stanie pasywnym przez czas nieokreślony, ale przenikające do po[...]
EN Concrete protects the steel of the reinforcements in a similar manner than do the paints but with the particularity that it is a material chemically active and evolving for decades. Concrete provides a very alkaline electrolyte encapsulated in its pore network. The steel may remain passive indefinit[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper describes the process of concrete structures after interference in the support system of the building. The material properties, the experimental verification, static analysis of the structure and design of its reconstruction are listed. Reconstruction of the bearing structure had to be imp[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Existing evidence has shown that in many concrete structures exposed to aggressive aqueous environments corrosion problems are present. In places like marine environments, sewers, agricultural structures, underground and hydraulic structures, chemical plants, industrial structures, liquid-containing[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy krótko omówiono, opracowany przez autorów model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych i degradacji fizykochemicznej betonu w wysokiej temperaturze. Na podstawie analizy literatury przedmiotu sformułowano szereg modeli uproszczonych, w których pominięto wybrane zjawiska fizyczne. Nast[...]
EN A mathematical model developed by the authors for the analysis of hygrothermal performance and physicochemical degradation of concrete at high temperature has been presented. On the basis of the literature review, five simplified models of the material have been formulated, where some phenomena have[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Ze względu na znaczną liczbę istniejących konstrukcji, które wymagają napraw, wzmocnień i przebudów poprzedzonych oceną stanu technicznego, w tym weryfikacji niezawodności, niezbędne jest dostosowanie ogólnych zasad zapewnienia niezawodności nowych konstrukcji do potrzeb weryfIkacji konstrukcji istn[...]
EN Extension of general rules in the design of new structures for the assessment of existing structures and their strengthening becomes more and more important because a large part of civil engineering works in use have reached their design working life or need repairs and strengthening. There are sign[...]
11
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dynamiczną analizę numeryczną budynku o konstrukcji murowanej. Stosuje się ją in-situ dla zmierzenia drgań kinetycznych budynku o konstrukcji murowanej, obok którego przejeżdżają ciężkie pojazdy. Dynamiczna reakcja budynku jest uzależniona od jego struktury. Analizę przeprow[...]
EN The article presents a dynamic numerical analysis of a concrete reinforced building. There is used a kinematic excitation measured at the building in-situ, during heavy vehicles passes. The building consists of concrete columns and slabs. Dynamic response of the building was determined in dependence[...]
12
63%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dynamiczną analizę numeryczną budynku żelbetowego zlokalizowanego ulice, po ktorej odbywa się intensywny ruch pojazdów kołowych. Zaprezentowano metodę weryfikacji eksperymentalnej modelu numerycznego. Na przykładzie typowego budynku pokazano dwie metody oceny wpływu wibracji[...]
EN The article presents a dynamic numerical analysis of a concrete building located close to traffic route. A method of numerical model experimental verification is shown. On the example of typical building there are shown two methods of evaluating vibration influence on a building’s structure. Applica[...]
13
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Zagadnienia prezentowane w artykule są związane z często obserwowanymi w praktyce zarysowaniami i spękaniami konstrukcji betonowych, powstającymi już w fazie ich wznoszenia. Główną przyczyną powstawania tych zarysowań są nierównomierne zmiany objętościowe twardniejącego betonu związane ze wzrostem t[...]
EN The issues related to often observed in practice scratches and cracks of concrete structures arising just at the stage of their construction are discussed in the paper. The main cause of these cracks are inhomogeneous volume changes associated with temperature rise caused by exothermic hydration pro[...]
14
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 2 2--6
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki kontynuacji prac autorów nad zastosowaniem nieliniowego sprężysto-plastycznego modelu materiałowego betonu ze zniszczeniem do analizy zagadnień propagacji zniszczenia w konstrukcjach żelbetowych obciążonych wybuchem. Celem pracy jest określenie mechanizmu zniszczen[...]
EN The main purpose of this work was the application of a nonlinear elasto-plastic material model with damage for concrete in the analysis of damages propagation in structures subjected to a blast load. The damage mechanism for the reinforced plate was analyzed in detail using the nonlinear FEM compute[...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Wykazano, że umieszczony na rys. 9.2 w Eurokodzie 2 – część 1-1 wzór dotyczący elementu zginanego z niezerową siłą podłużną jest błędny. Przedstawiono wzór poprawny.
EN Author demonstrates that the formula placed in fig. 9.2 in Eurocode 2 – Part 1-1 is wrong and shows the correct one (fig. 3 in the paper).
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono zasadę kompatybilności jako podstawową zasadę doboru materiałów do napraw i wzmacniania konstrukcji. Przydatność tego podejścia została przedstawiona na przykładzie handlowo dostępnych systemów do napraw.
EN In this paper the compatibility approach for repair and strengthening systems is presented. Usability of this approach is demonstrated on the example of commercial repair systems.
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono wybrane problemy wzmocnień konstrukcji betonowych i murowych materiałami FRP, w tym własne osiągnięcia i doświadczenia w tym zakresie. W sposób szczególny odniesiono się do specyfiki stosowania poszczególnych rodzajów kompozytów, w zależności od właściwości wzmacnianego materiału konst[...]
EN Selected problems of strengthening concrete and masonry structures using FRP materials, including own author's achievements and experience of authors in this area, are presented. In particular way authors focused on the problems of selection and using the individual type of composite materials, depe[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 253-260
PL W pracy przedstawiono metodę określania czasu istnienia konstrukcji żelbetowych, z uwzględnieniem zarysowania stref rozciąganych, które mogą być modelowane elementami powłokowymi. W szczególności przedstawiono podejście bazujące na wykorzystaniu skończonego warstwowego elementu powłokowego opartego [...]
EN The main purpose of this work is to present the method of determination the life time of the structure in which we allow for the existence of the initial cracks and which can be modeled by shell finite elements. In particular we present the method basing on the isoparametric shell layered finite ele[...]
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 6 320-323
PL Przedstawiono koncepcję skutecznego modelu materiałowego do zastosowania w analizie konstrukcji betonowych poddanych działaniu obciążeń nagłych od wybuchu lub uderzenia. Określono główne problemy tego rodzaju analizy. W celu weryfikacji przyjętego modelu materiałowego przeprowadzono symulację numery[...]
EN The aim of the paper is to propose and present an effective material model for analysis of concrete structures subjected to impulsive loads due to explosions or impacts. The main problems concerning the fundamental aspects of the analysis were defined and discussed. In order to verify the assumed ma[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last