Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2019 Vol. 67, nr 6 1171--1179
EN In this paper, the influence of biomodification of recycled concrete aggregate (RCA) on some properties of concrete was studied. Sporosarcina pasteurii strain was chosen for biodeposition process. The RCA came from parent concretes with varying w/c ratio. Recycled aggregate concrete (RAC) with two l[...]
2
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Jedną z niedogodności stosowania superplastyfiaktorów jest szybka utrata urabialności mieszanek betonowych modyfikowanych tym rodzajem domieszek. Dokonano podsumowania stanu wiedzy w zakresie efektów związanych z mechanizmem i sposobem wprowadzenia superplastyfikatora SNF do tworzyw cementowych. W p[...]
EN One of the disadvantages of superplasticizers' use is that the concrete mixture modified by this kind of admixtures loses its workability very quickly. This paper summarizes the current state-of-the-art in the field concerning the effects of superplasticizer's SNF addition to the material cement, in[...]
3
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 10 20--22
PL W artykule przedstawiono wyniki pracy polegającej na badaniach betonów z zastosowaniem kruszyw pochodzących z różnych surowców skalnych. Starano się określić wpływ właściwości kruszyw, w tym mrozoodporności (jako jednej z najważniejszych charakterystyk) na podstawowe cechy trwałościowo-wytrzymałości[...]
EN The paper presents results of research work involving concretes with aggregates of different rockmaterials. Sought to determine the impact properties of aggregates, including freeze resistance (as one of the most important characteristics) on the basic characteristics of durability and strength of c[...]
4
63%
Cement Wapno Beton
PL Gęstość nasypowa, gęstość matrycy, porowatość otwarta, rozkład wymiarów porów, wytrzymałość na zginanie i ściskanie, efektywna odporność na kruche pękanie, energia pękania, efektywna odporność, odporność na zamrażanie i rozmrażanie, odporność na działanie soli odladzających, odporność na korozję w r[...]
EN Bulk density, matrix density, open porosity, pore size distribution, bending and compressive strength, effective fracture toughness, fracture energy, effective toughness, freeze-thaw resistance, resistance against de-icing salts, corrosion resistance in various environments, carbonation, water vapor[...]
5
63%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono wyniki badań wpływu zbrojenia włóknami stalowymi na właściwości samozagęszczalnego betonu. Beton samozagęszczalny, zachowuje się jak ciało Binghama, a jego właściwości reologiczne, to jest granica płynięcia g i lepkość plastyczna h, zostały wyznaczone za pomocą nowego reometru BT2, przydatn[...]
EN The experimental results of the influence of steel fibres reinforcement on rheological and mechanical properties of Self-Compacting Concrete (SFRSCC) are discussed. The SFRSCC behaves as a Bingham body, and its rheological parameters i.e. yield value g and plastic viscosity h were determined with a [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawione badania odnoszą się do grupy sześciu kompozytów betonowych. Kompozyty wykonano na bazie kruszywa lekkiego, o różnym wyjściowym zawilgoceniu (od stanu suchego do stanu pełnego nasycenia wodą). Trzy mieszanki betonowe wykonano bez użycia domieszki napowietrzającej. Do trzech kolejnych do[...]
EN The presented study refers to a group of six concrete composites. The composites were based on lightweight aggregate, with a diverse levels of moisture content (from dried to fully saturated with water coarse aggregate). Three of those composites were made without aeration admixture. To the other th[...]
7
63%
Mosty
2012 nr 3 14--19
PL W niniejszym artykule autor dokonuje przeglądu betonów nowej generacji, z uwzględnieniem ich zalet i wad. Szczegółowo opisuje właściwości oraz zastosowanie poszczególnych odmian betonów, które na większą bądź mniejszą skalę stosowane są w budownictwie mostowym w funkcji głównego materiału konstrukcy[...]
EN In this article the author reviews the new generation of concretes, with particular regard to their advantages and disadvantages. The article describes in detail the characteristics and uses of different types of concrete, which are used in bridge construction as either the main or auxilary construc[...]
8
63%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2010 z. 10 19--23
EN The paper presents the results of studies concerning influence of granite powder filler and a superplasticizer of the newest generation on concrete’s properties. An improvement of properties of concrete using both: the powder and superplasticizer was show in the article. Increasing strength, frost r[...]
9
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2006 nr 4 54-58
PL Beton z odsłoniętą warstwą kruszywa, nazywany też betonem dekoracyjnym, "dezaktywowanym" lub fakturowanym, jest szczególnie polecany do tworzenia estetycznych nawierzchni urbanistycznych oraz dróg wiejskich i lokalnych o małym natężeniu ruchu. Szczególne walory tworzywa, takie jak trwałość, bezpiecz[...]
10
63%
Ochrona przed Korozją
2018 nr 1 10--13
PL W związku ze stale rosnącą produkcją betonu na świecie pojawia się problem związany z utylizacją coraz większej ilości niewykorzystanej mieszanki betonowej. W artykule przedstawiono zastosowanie dwukomponentowej domieszki proszkowej, powodującej związanie i granulację mieszanki betonowej. Uzyskany g[...]
EN Because of the increasing production of concrete in the world, there is a problem related to the unused concrete mix utilization. The use of two component powder admixture, causing binding and granulating the unused fresh concrete mix is described in the paper. The granules obtained in this way may [...]
11
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2019 Nr 1 29--35
PL Przedstawiono analizę wpływu dodatku popiołu, powstałego ze spalania osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków, na właściwości stwardniałego betonu. Metodą doświadczalną zaprojektowano skład mieszanki betonowej kontrolnej, którą następnie modyfikowano przy użyciu popiołu lotnego. Dla wszystkich uz[...]
EN The article presents an analysis of the impact of fly ash addition, which originated from the combustion of sewage sludge in sewage treatment plants, on the properties of hardened concrete. The composition of control concrete mixture was designed using the experimental method, and then it was modifi[...]
12
51%
Cement Wapno Beton
PL Zbadano jakość 12 próbek krzemionkowych popiołów lotnych z różnych elektrowni, stwierdzając ich dużą zmienność. Dwie spośród tych próbek zostały pobrane odpowiednio z drugiej i trzeciej sekcji elektrofiltrów. Te dwie próbki miały największe rozdrobnienie i najlepsze właściwości pucolanowe oraz powod[...]
EN 22 siliceous fly ash samples from different power stations were investigated and their changeable quality was confirmed. Two of them were collected from the electrostatic precipitator single sections; third and second. These two samples had the highest fineness and the best pozzolanic activity and g[...]
13
51%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono problem trwałości betonu w powiązaniu tego kluczowego zagadnienia z właściwościami betonu, które wpływają na trwałość. Przeanalizowano między innymi przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i porowatość, a także przepuszczalność. Zwrócono uwagę na poprawne podejście do zagad[...]
EN The problem of concrete durability is discussed in connection of this key factor with the important concrete properties which have the influence on durability. Among others the compressive strength, absorbance and porosity as well as permeability are examined in the first place. These considerations[...]
14
51%
Izolacje
PL W artykule opisano wykorzystanie odpadu pochodzącego ze spalania węgla w elektrociepłowni do produkcji betonu. Celem badań prezentowanych w artykule jest określenie wpływu dodatku żużla paleniskowego stosowanego jako zamiennik kruszywa grubego w ilości 10%, 20% i 30% na właściwości mechaniczne i str[...]
EN This article describes the use of coal incineration waste produced at heat and power generating plants in concrete production. The purpose of the research presented in the article is to determine the effect of 10%, 20% and 30% addition of slag used as substitute of coarse aggregate on the mechanica[...]
15
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 115--122
PL Przygotowanie kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powoduje powstawanie odpadu w postaci pyłu mineralnego w ilości ok. 5% masy kruszywa. Właściwości pyłu zależą od kruszywa użytego do produkcji MMA. Problem utylizacji tego odpadu został częściowo rozwiązany poprzez wykorzystanie niewielkiej j[...]
EN Asphalt mixture production results in formation of significant amount of by-product (ca. 5% of aggregate mass) in the form of mineral powder. Properties of this powder depend on the type of aggregate used in production. A problem of utilization of this by-product is solved partially by Asphalt Batch[...]
16
51%
Cement Wapno Beton
2017 R. 22/84, nr 4 271--281
PL Przeprowadzono badania modelowe w laboratorium wpływu pielęgnacji na właściwości mechaniczne i trwałość betonu nawierzchniowego z kruszywem odkrytym. Beton napowietrzony zaprojektowano jako górną warstwę nawierzchni KR5-KR7 wykorzystując dwa rodzaje cementu CEM I oraz CEM III/A. Zróżnicowanie stosun[...]
EN Modelling studies in laboratory of the effect of curing on the mechanical properties and durability of the concrete pavement with exposed aggregate are presented. Air-entrained concrete was designed as the top layer of a motorway pavement with the use of two types of cements: CEM I and CEM III/A. Th[...]
17
51%
Cement Wapno Beton
2017 R. 22/84, nr 2 113--119
PL W Polsce według danych GUS w oczyszczalniach ścieków komunalnych w 2013 roku wytworzono 540,3 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Jedną z możliwości zagospodarowania popiołów ze spalania osadów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych, jakim jest beton zwykły. W artykule przeds[...]
EN According to Central Statistical Office of Poland, 540.3 thousands of tons of sewage sludge in respect to dry mass, have been produced in Poland in 2013. One of possible ways of utilization of sewage sludge is its incorporation in building materials, e.g. concrete. Paper presents results of investig[...]
18
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 86--87
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i podciągania kapilarnego betonów o zmiennym stosunku w/c oraz modyfikowanych mączką chalcedonitową uzyskiwaną w procesie produkcji chalcedonitowych kruszyw łamanych. Do badań zastosowano cement CEM I 42,5R. Przeprowadzo[...]
EN The article presents the results of the compressive strength, water absorption and capillary concrete variable w/c ratio and modified flour chalcedonite generated in the production process broken aggregates chalcedonite. The study used cement CEM I 42,5. The study indicates that the use of the addit[...]
19
51%
Cement Wapno Beton
2014 R. 19/81, nr 6 370--375
PL Praca jest częścią długich badań dotyczących zagospodarowania osadów wydobytych przed tamą Fergoug w Zachodniej Algierii. Prażenie tych osadów pozwoliło na otrzymanie sztucznej pucolany, która została zastosowana do wytworzenia samozagęszczającego się betonu. Doświadczenia wykazały, że zastąpienie 2[...]
EN The paper is a part of long research concerning the valorisation of the dam dredged sediments from Fergoug Dam [Mascara, West Algeria]. These sediments were calcined to produce artificial pozzolana as a mineral addition to replace part of cement in self compacting concrete. The experiments have show[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2018 nr 9 13--16
PL W artykule oceniono wpływ zeolitu naturalnego jako częściowego zamiennika cementu na stwardniały beton posadzkowy. Zaprezentowano wyniki porównawcze powierzchni właściwej, gęstości właściwej, wodożądności oraz czasu wiązania zeolitu i cementu. Wykonano cztery serie mieszanek betonowych wg norm NO-17[...]
EN The article assessed the influence of natural zeolite as a partial cement substitute on hardened concrete flooring. In the article presented results of specific surface area, density, water absorption and setting time zeolite and cement. Four series of concrete mixes were made, based on the norms NO[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last