Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete pavement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono technologię oraz problematykę prawidłowego wykonania zabiegów przywracających własności użytkowe i konstrukcyjne nawierzchni betonowych na podstawie wytycznych oraz realizacji zagranicznych.
EN This paper summarizes good practices in technology of concrete pavements repairs restoring rideability and structural properties. Article was based on foreign design guidelines and realizations.
2
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono rolę dybli w nawierzchni betonowej. Szczególną uwagę poświęcono aspektowi trwałości oraz właściwej pracy w konstrukcji nawierzchni. Przytoczono wyniki badań odporności na korozję dybli z powłoką ze stopu cynku oraz wpływu rodzaju dybli na skuteczność przenoszenia obciążeń w [...]
EN This paper summarizes the role of dowel for concrete pavement use. Special attention was given to aspects of durability and good performance of concrete pavement. The results of laboratory investigations dealing with the efficiency of corrosion protection of the carbon steel core of zinc alloy sleev[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 495--502
PL Podstawowym rodzajem nawierzchni lotniskowych stosowanym w naszych warunkach krajowych są nawierzchnie z betonu cementowego. Zasadniczym i zarazem najważniejszym parametrem eksploatacyjnym nawierzchni lotniskowych jest nośność, rozumiana jako zdolność układu konstrukcyjnego do przenoszenia obciążeń [...]
EN The main types of airfield pavements used in our domestic conditions are concrete pavements. The main and at the same time the most important performance parameter of airfield pavements is a load bearing capacity is understood as the ability of the design to transfer loads from the aircraft at a spe[...]
4
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, które są kontynuacją badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Badania doświadczalne polegały na pomiarze temperatury na różnych głębokościach wewnątrz płyty betonowej, w tym na jej powierzchni, oraz pomiarze temperatury powietrza. Pomiar r[...]
EN The paper presents the results of experimental research that is the continuation of the research conducted as a part of a Ph.D. dissertation. The experimental research consisted in measuring the temperature at various depths inside a concrete slab, including its surface, and measuring the air temper[...]
5
75%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 4 22--26
PL Autostrada A18 jest najkrótszą drogą tego typu w Polsce o długości 5591 m. Artykuł przedstawia jej historię od 1936 roku do dzisiaj. Opisano w nim technologię przebudowy, która została wykonana w latach 1994-1996. Była to pierwsza w Polsce, po II wojnie światowej, nawierzchnia betonowa, do budowy kt[...]
EN The A18 motorway is the shortest road of this type in Poland with the length of 5591 m. The article presents its history from 1936 to the present day. The technology of its reconstruction in 1994-1996 is described. It was the first in Poland, after World War II, concrete pavement for whose construct[...]
6
75%
Ceramika Budowlana
2009 nr 2 19-19
7
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2010 [nr] 9 (28) 78--89
PL Przedstawiamy podstawowe uszkodzenia i deformacje występujące na nawierzchni zatok autobusowych. Zaproponowaną charakterystykę uszkodzeń i deformacji autorzy chcą wykorzystać przy opracowaniu metody oceny stanu nawierzchni zatok autobusowych, uwzględniającej m.in. koszt prac utrzymaniowych i remonto[...]
EN This is the first part of an article concerning on the topic of the most common types of damages of bus lay-bys’ pavements. This part refers to concrete pavements.
8
63%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 7 24--28
PL W budownictwie drogowym beton jest stosowany do wykonania różnych elementów. W ostatnich latach dużo mówi się o wykonywaniu nawierzchni betonowych, podkreślając zalety tego rozwiązania. Nie należy również zapominać o tradycyjnych rozwiązaniach jak mosty i wiadukty oraz elementy infrastruktury drogow[...]
EN In road construction concrete is used to produce various items. In recent years, the construction of concrete pavements has been frequently discussed, highlighting the advantages of this solution. Also, traditional solutions such as bridges, viaducts and other elements of road infrastructure should [...]
9
63%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 5 136-143
PL Historia nawierzchni betonowych w Polsce rozpoczyna się na początku XX wieku - w połowie wieku miały swoje apogeum, a być może w XXI wieku nastąpi ich ponowny rozkwit.
EN The history of concrete pavements in Poland dates back to the beginning of the 20th century. In mid- 1900's they reached their climax and perhaps in the 21st century we will see their comeback.
10
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 6 64-65
PL Do końca 2011 r. planowane jest wybudowanie kolejnej części autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko. Ponad 100 km odcinek autostrady będzie miał nawierzchnię betonową. Projekt obejmuj min.: budowę nowego odcinka dwujezdniowej autostrady płatnej, modernizację istniejącej drogi nr 2, budowę urz[...]
11
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W niniejszym artykule zostały przedstawione zasady pracy polimerowych złączy podatnych, znajdujących zastosowanie w naprawie obiektów budowlanych, w tym także komunikacyjnych. Na przykładach praktycznych aplikacji zostały zaprezentowane zalety nowego rozwiązania technologicznego. Przedstawiono reali[...]
EN The rules of work of polymer joints applicable for repairs of building objects including transportation objects have been presented in the paper. On case of applications in practice the advantages of that new technological solution have been presented. The following realizations of real objects have[...]
12
63%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 7 30--35
PL Od wielu lat obserwujemy w Polsce bardzo dynamiczny wzrost ruchu samochodowego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat na drogach międzynarodowych średni ruch dobowy wzrósł dwukrotnie, z 6 tys. do 12 tys. pojazdów na dobę. Są również odcinki, na których natężenie ruchu znacznie przekracza poziom 20 tys. p[...]
EN For many years, the dynamic growth of the traffic ratio has been observed to occur in Poland. For the last decade, the average daily traffic volume on the international roads has doubled, from 6000 to 12 000 vehicles per day. There are also sections where, the traffic volume is well above the level [...]
13
63%
Drogownictwo
2013 nr 7-8 217--224
PL Autor artykułu, który pełnił funkcję inspektora nadzoru, przedstawił największe w Polsce przedsięwzięcie drogowe wykonane w latach 2008–2011 w ciągu autostrady A-2 odcinek Nowy Tomyśl-Świecko (106 km, w ramach którego wykonano największy w Polsce odcinek nawierzchni z betonu cementowego z odsłonięty[...]
EN The article describes short historical sketch of a concrete highway pavements, faults and advantages, general features, types of structures, design loads, methods of design, execution problems, introduces technological process of realization pavements with opened surfaces, contains practical advices[...]
14
63%
Drogownictwo
2013 nr 10 319-320, 2 okł.
PL W części 2 artykułu omówiono przyczyny wad i usterek, które wystąpiły w trakcie wykonywania nawierzchni z betonu cementowego z odsłoniętym kruszywem na autostradzie A2, a następnie scharakteryzowano przyjętą technologię usuwania tych wad szybko utwardzającymi się zaprawami naprawczymi, a uzyskane ef[...]
EN In part 2 of the paper the author described reasons of faults and damages of concrete pavement which have occurred during construction of concrete pavement with open aggregate od motorway A2. Following he characterized technology of repair made of fast hardening mortar. Repair was illustrated with p[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 7 94--96
PL Na poziom hałasu toczenia pojazdów samochodowych wpływa tekstura nawierzchni drogowej. Dotyczy to szczególnie nawierzchni z betonu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu na przykładowych nawierzchniach betonowych w Polsce, teksturowanych tkaniną jutową, szczotką z włóknami[...]
EN The road pavement texture has the great influence on the tyre/road noise level. Particulary, it concerns cement concrete pavements. The article presents the results of tyre/road noise research on the examples of cement concrete pavements in Poland which were textured by a burlap drag, a nylon brush [...]
16
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 32-33
PL 29 października 2010 r. przedstawiciele Bilfinger Berger Budownictwo SA podpisali umowę na przebudowę liczącego 22,8 km odcinka drogi krajowej nr 8 od Rawy Mazowieckiej w województwie łódzkim do granicy województwa mazowieckiego. Kontrakt o wartości 465,7 mln zł jest realizowany w konsorcjum z firmą[...]
17
63%
Engineering Transactions
EN The main objective of the paper is to present a simple constitutive model suited for dynamic simulat ion of asphalt-concrete mixtures. ABAQUS/Explicil FE software is used for this purpose. The model belongs to the class of overstress hypoelastic-viscoplastic materials, taking into account the effect[...]
18
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 5-6 20--31
PL Bezpieczeństwo lotniska oraz statków powietrznych w głównej mierze zależy od jakości nawierzchni lotniskowych. Muszą być one zawsze w bardzo dobrym stanie, przygotowane na natychmiastową realizację operacji lotniczych. Ponadto muszą być odporne na oddziaływania dynamiczne, czyli na różne obciążenia [...]
19
63%
Drogownictwo
2016 nr 4 126--134
PL Uzyskanie odpowiedniej tekstury przy realizacji nawierzchni betonowych to ważne i odpowiedzialne zadanie stojące przed wykonawcami robót. W ciągu wielu lat wypracowano szereg metod dotyczących teksturowania nawierzchni betonu niezwiązanego i związanego. Podano zalety i wady poszczególnych metod stos[...]
EN Important and responsible task of pavement contractors is to achieve uniform texture of constructed concrete pavement. Many methods of texturing of harden and non-harden concrete have been worked out during years. In the paper, good and bad points of particular texturing methods and significant appr[...]
20
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Powszechnie znane są zalety nawierzchni betonowych. Charakteryzują się one wysoką, szacowaną na co najmniej 50 lat trwałością oraz zdolnością przenoszenia dużych obciążeń od kół pojazdów samochodowych bez występowania zjawiska koleinowania, czym zdecydowanie przewyższają nawierzchnie bitumiczne. Jed[...]
EN Advantages of concrete pavements are commonly well known. They are characterised by high durability, estimated for at least 50 years, and by ability to carry high load resulted from automotive vehicle wheels without wheel tracking effect. In this respect concrete pavements are superior to bituminous[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last