Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete mixture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwości zastosowania popiołu lotnego wapiennego jako dodatku typu II w składzie betonu. Stwierdzono, że dostępne w kraju popioły lotne wapienne charakteryzują sie małą miałkością (zbyt dużą ilością grubych ziaren) i dużą wodożądnością. Właściwości te stan[...]
EN The article presents test results concerning the possibility of applying calcareous fly ash as a II type additive in concrete composition. It has been found that domestic calcareous fly ashes are characterized by not sufficient fineness (too many coarse particles) and by large water demand. These qu[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 30 329-338
PL W artykule przedstawiono cechy wyróżniające budowanie betonowych konstrukcji masywnych, charakterystycznych dla obiektów monumentalnych i sakralnych, od budowania zwykłej konstrukcji. Przedstawiono dwa bardzo ważne procesy robót betonowych: -transport mieszanki betonowej - w przedstawionym modelu u[...]
EN The paper presents the features distinguishing construction of massive concrete structures typical for sacral and monumental objects from construction of ordinary structures. Very important processes of concrete works are described: -transportation of concrete mixture - the real, random duration of[...]
3
100%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2012 Nr 4 36--41
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań betonów samozagęszczalnych SCC modyfikowanych PLW, mieszanek SCC z cementem modyfikowanym PLW, wysokowartościowych mieszanek SCC modyfikowanych PLW oraz mieszanek SCC modyfikowanych wybranym rodzajem włókien stalowych i syntetycznych. Badania potwierdził[...]
EN The article presents the results of the research of self-compacting concrete SCC modified with PLW, SCC mixes with cement modified with PLW, highmixes SCC modified with PLW and SCC mixes with selected type of steel and synthetic fibers. The tests have confirmed the possibility of using PLW in next g[...]
4
84%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 54--58
PL Beton monolityczny jest dzisiaj najbardziej rozpowszechnionym materiałem, z którego wykonuje się konstrukcje budowlane. W 2012 r. w Europie wytworzono go w ilości ponad 296 mln m³, z czego na Polskę przypada ok. 6,6%. Spośród wszystkich produktów masowych tylko dostawy wody przekraczają ten pozi[...]
EN Nowadays monolithical concrete is the most common material used for the construction of civil engineering structures. In 2012, over 296 mln m³ of monolithical concrete were manufactured, about 6,6% of this amount in Poland. Of all mass products only the supplies of water exceed this level.
5
84%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 48--53
PL Niektóre rodzaje superplastyfikatorów (SP) powodują powstanie nadmiernej zawartości powietrza w samozagęszczalnej mieszance, pomimo tego, że zawierają już w swoim składzie domieszkę przeciwpieniącą (ang. anti-foaming admixtures).
EN In the paper, the influence of SP, AEA and temperature on air-content, workability and compressive strength, frost-resistance, durability coefficient (DF) and porosity characteristics according to PNEN 480-11 of hardened self-compacting concrete (SCC) was discussed. The research results proved that [...]
6
84%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 5 278-280
PL Wymagane właściwości betonów podwodnych są bezpośrednio związane z metodami układania. Częściowe zastąpienie cementu popiołami lotnymi (o odpowiednio dobranych właściwościach) poprawia odporność na wymywanie i segregację, jak również może ulepszyć płynność. Przedstawiono badania wpływu dodatku popio[...]
EN The properties needed for underwater concrete are directly related to the method of placement. Partial cement replacement with pozzolanic materials such as fly ash (with well-chosen properties) improves the resistance of washout of the cement, cohesiveness, enhance the flow ability. This work aims a[...]
7
84%
Przegląd Mechaniczny
2016 nr 11 23--25
PL W artykule przedstawiono opracowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej linii technologicznej do produkcji rur betonowych WIPRO. Projekt został zrealizowany wspólnie przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET-KURZĘTNIK Sp. z o. o. oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. I[...]
EN The article shows the development of concrete WIPRO pipes production technology and its industrial implementation for batch production. The project had been realized by Institute of Mechanised Construction and Rock Mining in cooperation with Concrete Industry Enterprise PREFABET-KURZĘTNIK Sp. z o.o.[...]
8
84%
Builder
2018 R.22, nr 1 68--69
9
84%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 8-9 33--37
PL Wśród metod materiałowo-strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem mrozu można wyodrębnić dwa zasadnicze trendy zmierzające do uzyskania maksymalnie szczelnej, nieprzesiąkliwej struktury, tj. poprzez obniżenie wskaźnika w/c, stosowanie dodatków mineralnych i domieszek uplastyczniającyc[...]
EN The article defines basic trends concerning concrete protection aimed at obtaining a possibly tight and non-soaking structure. This is achieved by lowering the w/c (water/cement) ratio, using mineral additives and plasticizing admixtures as well as appropriate air entraining.
10
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2004 Z. 10 (158) 177-179
11
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2004 Z. 10 (158) 103-106
12
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Special peculiarities of manufacturing of the disperse reinforced glassgipsum concrete products are considered and new technological decisions during the production of the frameless partition panels from the certain material are offered in the article.
13
67%
Przegląd Budowlany
2020 R. 91, nr 5 32--35
PL W artykule przedstawiono wpływ dodatku mikrowłókien polimerowych na mrozoodporność oraz inne wybrane właściwości betonu. Do badań zaprojektowano beton referencyjny klasy ekspozycji XC1, który z założenia miał mieć niską odporność na cykliczne zamrażanie-odmrażanie. Wybrane mikrowłókna polimerowe dod[...]
EN The article presents the impact of the addition of polymer microfibers on concrete frost resistance and other selected properties of concrete. For testing XC1 exposure class reference concrete was designed, which was supposed to have low resistance to cyclic freezing-thawing. Selected polymer microf[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last