Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2002 Z. 9 (154) 135-138
2
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule opisano mechaniczne sposoby obróbki powierzchni betonowych i ich zastosowanie w konstrukcjach posadzek i nawierzchni drogowych. Scharakteryzowano wybrane procesy technologiczne obróbki powierzchni betonowych, takie jak śrutowanie, szlifowanie, frezowanie.
EN The article presents mechanical methods of concrete surface treatment and their usage in floor and road surface construction. Particular technological processes of concrete surface treatment such as shot blasting, grinding, and milling have been described.
3
75%
Przegląd Prac Badawczych Zespołu Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Drewnianych
2001 Z. 2 53--74
4
75%
Izolacje
1999 R. 4, nr 5 33-34, 36
PL Przedstawiana tematyka dotyczy zasad projektowania bezdylatacyjnych posadzek betonowych na podłożu gruntowym, a ściślej podkładu konstrukcyjnego, nośnego. Temu elementowi podłogi przypisuje się główną odpowiedzialność za jej efektywność eksploatacyjną, bowiem zadaniem podkładu jest przeciwdziałanie [...]
5
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 7--9
PL Posadzki wielowarstwowe to często projektowane elementy wewnętrznego wykończenia budowli. Mają bardzo duży wpływ na kształtowanie architektoniczne wnętrz oraz zapewnienie właściwych warunków użytkowania. W artykule przedstawiono przyczyny wystąpienia uszkodzeń posadzki w postaci rys i spękań. Górna [...]
EN Multilayer floors are often designed elements of inside finish of buildings. They have huge influence on architectural shape of interior and assurance of the right conditions of use. In this article there have been shown the reasons of occurance of floor damages in the form of cracks and scratches. [...]
6
63%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 28-29
PL Ze względu na mniejsze wymagania nośności niż w budownictwie wysokościowym, do praktyki wykonawczej takich obiektów jak hale handlowe i magazynowe, wkradło się wiele błędów technologicznych, które niekorzystnie wpływaja na jakość wykonawstwa a tym samym - na trwałość betonowych posadzek. Skalę konse[...]
7
63%
Izolacje
2014 R. 19, nr 6 42--51
PL W artykule przedstawiono opracowany nowy nieniszczący sposób diagnostyki zespolenia warstw betonowych na przykładzie posadzek, eliminujący mankamenty stosowanej do tego celu seminieniszczącej metody odrywania. Zaprezentowano również metodykę tworzenia bazy danych na użytek nieniszczącej identyfikacj[...]
EN The article presents the newly developed non-destructive method of conducting the diagnostics of the bond between layers of concrete, illustrated with an example of floor topping. The new method eliminates the drawbacks of the semi-destructive pull-off method that has been in use so far. The article[...]
8
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 9 4--6
PL W artykule omówiono metody badania odporności na ścieranie posadzek betonowych. Wyjaśniono również podstawowe mechanizmy zużycia ściernego obserwowane w przypadku przemysłowych posadzek betonowych oraz scharakteryzowano główne czynniki materiałowe i technologiczne wpływające na odporność na ścierani[...]
EN In the presented paper methods of abrasion testing of the concrete floors have been discussed. Also the basic mechanisms of wear phenomenon have been explained in relation to the industrial concrete floors. The main material and technological factors that have influence on the wear resistance of the[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 40--42
PL W artykule opisano powstanie uszkodzenia posadzki beznacięciowej wykonanej w obiekcie przemysłowym wyposażonym w suwnicę. Przypadek ten stanowi cenną wskazówkę dotyczącą prawidłowego wykonawstwa coraz powszechniej stosowanych posadzek przemysłowych bez nacinanych szczelin skurczowych.
EN The article describes the study of defects occurring in the jointless concrete floor laid in the industrial facility equipped with a crane. The discussed case presents valuable instructions concerning the proper installation of increasingly more widely used concrete floors without notched contractio[...]
10
63%
Builder
2016 R.20, nr 11 72--73
PL Przegląd przedstawia konstrukcyjne i materiałowe rozwiązania posadzek stosowanych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej od ubiegłego stulecia do czasów współczesnych. Pierwsze artykuły cyklu polecamy szczególnie projektantom i wykonawcom remontowanych i modernizowanych obiektów.
EN The review presents solutions of materials and construction types of floors used in industrial construction design and public utility construction design since the 20th century until nowadays.
11
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 10 47--48
PL W artykule omówiono problem posadowienia żurawi słupowych na fibrobetonowych posadzkach przemysłowych pozbawionych zbrojenia konwencjonalnego. Ponadto scharakteryzowano właściwości i podstawowe parametry posadzek fibrobetonowych oraz przedstawiono metodę sprawdzania ich nośności z uwzględnieniem kor[...]
EN The paper discusses the problem of mounting jib cranes into fiber reinforced concrete industrial floors without conventional reinforcement. The characteristics and basic parameters of fiber reinforced concrete floors were presented in the paper, as well as the method of control of load-bearing capac[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 67--68
PL Polerowane posadzki betonowe są nowoczesnym rodzajem nawierzchni podłóg, które można rekomendować do obiektów produkcyjnych, magazynowych i handlowych. Łatwość utrzymania, duża trwałość i odporność na ścieranie oraz możliwość osiągnięcia dużej odporności chemicznej i mechanicznej predysponują ten ro[...]
EN Polished concrete floor is modern type of the paving which can be recommended for production buildings, storehouses and supermarket halls. Ease of maintenance, longtime durability, high abrasion resistance and achievable high chemical / mechanical resistance, nominate this type of floor for many ind[...]
13
63%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono współczesne wymagania dotyczące wykonania betonowych podkładów posadzek przemysłowych. Omówiono różne rodzaje konstrukcji i szczelin dylatacyjnych. Podano tolerancje wymiarowe.
EN The paper presents the contemporary requirements for execution of concrete underlayment of industrial flooring. The discussion covered the various types of structures and expansion joints. Dimension tolerances are given.
14
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 209--217
PL W artykule przedstawiono wytyczne zawarte w aktualnej literaturze technicznej dotyczące wymagań odnośnie ścieralności betonowych posadzek przemysłowych. Skupiono się na posadzkach wykonywanych w technologii DST. Scharakteryzowano najczęściej stosowane metody badań ścieralności cementowych podkładów [...]
EN The following paper presents the most important guidelines featured in the current technical literature about requirements on abrasion resistance of concrete industrial DST floors. The most popular abrasion test methods and abrasion resistance classes for cementitious floor screeds were described. T[...]
15
63%
Izolacje
PL Posadzki należą do najbardziej narażonych na uszkodzenia elementów obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Na posadzce koncentruje się najwięcej oddziaływań eksploatacyjnych, potencjalnie zagrażających jej trwałości i jakości. Posadzki (podłogi) są najczęściej remontowanymi elementami obiektó[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2019 nr 6 70--71
PL W artykule omówiono wpływ dodatku włókien stalowych na właściwości mieszanek betonowych stosowanych w posadzkach. Przedstawiono wyniki badań mieszanki, w skład których wchodzą: pomiar zawartości powietrza w mieszance betonowej; określenie konsystencji mieszanki betonowej za pomocą metody opadu stożk[...]
EN The purpose of the articleis to describe the influence of addition of steel fibers on properties of concrete mixes used in floors. The paper presents the results of a mix test including: measurement of air content in a concrete mix, determination of the consistency of a concrete mix using the slump [...]
17
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 4 22--24
18
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2011 Z. 251 97-108
PL W niniejszym artykule przedstawiono badania topografii (chropowatości 3D) powierzchni warstwy konstrukcyjnej podłóg betonowych za pomocą metody powierzchniowej. W tym celu wykorzystano optyczny skaner współrzędnościowy oraz opracowane oprogramowanie do analizy wyników pomiarów. Badaniom poddano dwie[...]
EN This paper presents investigations of the base concrete surface in concrete floors by means of a 3D scanner. Two base concrete surfaces, differing in their preparation, were investigated.
19
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 2, 4--6
20
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 9 12--14
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last