Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete element
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 87-96
PL Artykuł jest kontynuacją pracy [4] w kierunku teoretycznego rozwinięcia, a następnie praktycznego zastosowania jednej z metod eliminacji przestojów linii technologicznej - metody zespolenia. Omówiono tę metodę, podając probabilistyczne uzasadnienie. Przeprowadzono symulację na podstawie napisanego, [...]
EN The paper is continuing author's research, one with methods elimination factors causing discontinuity of manufacturing process - method "multi-activity compensator". Because the model's complexity, greatly differs from the typical models of queuing theory simulation methods were used which induce [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z. 20 75-86
PL W pracy podano probabilistyczny model procesu produkcji elementów betonowych. Rozróżniono dwa rodzaje przestojów, jakie mogą wystąpić, i podano algorytm ich eliminacji w celu zwiększenia liniowej intensywności procesu. Eliminacji dokonuje się poprzez odpowiednią zmianę liczby stanowisk w komórkach p[...]
EN The probabilistic model of the production process of concrete elements has been described in this paper. Two kinds of causing discontinuity have been distinguished and the elimination algorithm to increase of the linear intensity of process has been constructed. The elimination is being obtained eit[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 61-64
EN The paper presents bases of own method for an estimation and localization of cracked areas in bar reinforced concrete elements. The elements of graph theory are used to simplified time-effective modeling propagation of acoustic wave in a material medium. To find the minimum of error function for the[...]
4
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 9--11
PL Praca dotyczy zastosowania rozszerzonej wersji metody elementów skończonych (Extended Finite Element Method – XFEM) do analizy powstawania zarysowania oraz propagacji pęknięć w zginanych elementach betonowych. Podano w niej podstawowe założenia teoretyczne tej wersji metody elementów skończonych, ja[...]
EN The study concerns the application of Extended Finite Element Method (XFEM) in analysis of fracture generation and its propagation in concrete elements subjected to bending. The fundamental theoretical assumptions of thismethod have been described and the results of numerical simulation were discuss[...]
5
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 89--90
6
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 27--29
EN Specific topics which should be considered in designing of experimental set-up and elements as well in case of reinforced concrete elements subjected to torsional moment were presented. The examples of experimental set-up and elements in this type of investigations were shown.
7
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 108--111
EN The paper presents commentary to the given in Eurocode 2 method for shear analysis. Special attention was paid to the principles of determining the angle and changes regarding to the previous standards.
8
84%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 3 129--132
PL Przedstawiono wyniki badań procesu korozji zbrojenia w betonie z wykorzystaniem metody pomiaru impulsu galwanostatycznego. Badano próbki wykonane przy użyciu cementu CEM I oraz CEM IIIA. Pomiary wykonywano w trzech etapach, uwzględniających zmiany w postępie korozji po cyklach mrożenia próbek w rozt[...]
EN In the article there are the test results of the process of reinforcement corrosion in the concrete with the methods of galvanostatic impulse. The specimens which undergone the tests were the concrete specimens made of cement CEM I and CEM IIIA. The measurement were made in three stages taking into [...]
9
84%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 387--396
PL W artykule, posiadającym charakter studialny, przedstawiono zagadnienie efektu skali w badaniach elementów betonowych. Problem efektu skali, występujący w różnych stanach naprężeń, opisano w sposób wieloaspektowy w oparciu o kryteria statystyczne i energetyczne. Pozwoliło to na uwypuklenie jego złoż[...]
EN The review of the problem of size effect in the case of concrete elements on the basis of recent papers was discussed. The results of these papers show the complexity and diversity of factors causing the size effect. Significant influence of specimens size on test results cannot be neglected in eval[...]
10
84%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Rewizyjna studzienka kanalizacyjna znajdująca się w pasie drogowym jest obiektem kubaturowym, który poddawany jest nieustannie działaniom sił wywołanych ruchem kołowym pojazdów. Przedstawiamy najważniejsze - z punktu widzenia eksploatacji w pasie drogowym - cechy betonowych elementów studzienek rewi[...]
EN An inspection chamber situated on the road is continually exposed to forces generated by moving vehicles. The author presents the most important features of concrete inspection chamber that make it durable.
11
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The failure of concrete elements is a result of a competition occuring between two qualitatively different processes. First of them consists in a development of a crack which at certain stress treshold propagates through the concrete. Second process involves the quasi-plastic mechanism. The interrac[...]
12
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
1999 z. 30 [172] 103-120
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania emisji akustycznej (EA) do badania właściwości mechanicznych betonu. Zaprezentowano wyniki badań własnych, w których metodę emisji akustycznej zastosowano do określenia rysoodporności belek żelbetowych oraz do wyznaczenia obciążenia inicjującego rozwój szczelin[...]
EN The usability of acoustic emission (AE) method in testing of mechanical properties of concrete are presented. In the publication the effect and the history of usage of acoustic emission are described there are also testing equipment and the equipment of strength testing stand shown in this paper. Th[...]
13
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 409-418
PL Przedstawiono wyniki symulacji przewodzenia ciepła, w oddających ciepło betonowych, cienkowarstwowych akumulatorach energii o różnych grubościach. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyznaczenie i porównanie czasów ochładzania oraz czasu odzysku pobranej energii. Oba procesy przebiegały przy uwzględnieniu [...]
EN The paper contains results of simulations regarding heat conduction in interior cooled, thin, concrete accumulators of energy. During calculations various thicknesses of concrete were taken into account. Results have allowed to determine and compare lengths of work cycles for each thickness. The ful[...]
14
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 419-426
PL Przeanalizowano możliwość wykorzystania cienkowarstwowego, betonowego akumulatora energii w układzie zaopatrzenia w ciepło kurtyny powietrznej współpracującej z pompą ciepła.
EN A possibility of usage a thin concrete accumulator of low temperature energy in a heat supply system for air curtain, that cooperates with a heat pump, was analyzed.
15
84%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 3 22--28
PL W artykule dokonano analizy dostępnych zaleceń projektowych podejmujących tematykę wymiarowania elementów betonowych zbrojonych prętami polimerowymi w zakresie stanu granicznego nośności na zginanie. Dokonano przeglądu algorytmów wymiarowania zginanych betonowych elementów zbrojonych prętami FR P wg[...]
EN The article presents an analysis of the design recommendations available, within the scope of sizing the concrete elements, which use fiber reinforced composites as the material for the reinforcing bars, within the scope of limit state of capacity when it comes to bending. Review of the algorithms o[...]
16
84%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 68--71
PL Artykuł poświęcono wyznaczaniu wytrzymałości betonu na podstawie funkcji dojrzałości wg normy ASTMC1074-11 (ang. Maturity Method). Metoda bazuje na rejestracji zmian temperatury w trakcie hydratacji dojrzewającego betonu. W artykule zaprezentowano procedurę badawczą służącą wyznaczeniu funkcji dojrz[...]
EN This paper is devoted to assessment of concrete strength based on the maturity function according to US standards ASTM C1074-11 (Maturity Method). The procedure uses a continuous monitoring of temperature changes during the hydration process of curing concrete. The development of relationship streng[...]
17
84%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 132--133
PL Stosowanie metod statystycznych podczas kontroli odbiorczej jest zalecane przez normy przedmiotowe wyrobów budowlanych przede wszystkim ze względu na zapewnienie jakości oraz ekonomicznych. W artykule omówiono procedurę prowadzenia kontroli odbiorczej wyrobów w przypadku oceny cech liczbowych. Przed[...]
EN The use of statistical methods during acceptance inspection is recommended by construction products standards for quality as well as economic reasons. The article discusses the procedure of construction products acceptance inspection maintaining in the case of variables assessment of products charac[...]
18
84%
Materiały Budowlane
2017 nr 3 47--49
PL Sorpcyjność jest jednym z parametrów, które opisują potencjalną trwałość betonu. Jej wartość zależy nie tylko od składu mieszanki betonowej (w tym m.in. w/c), lecz także sposobu jej zagęszczania. W prezentowanych badaniach podjęto próbę określenia wpływu sposobu zagęszczania mieszanki na wartość sor[...]
EN Sorptivity is one of the parameters which describe the durability performance of concrete. Its value depends not only on the composition of concrete mixture (including among others w/c ratio) but also on the curing procedure. The presented study attempts to determine the impact of the compacting pro[...]
19
84%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Producent może znacząco obniżyć negatywny wpływ procesu technologicznego produkcji betonowych prefabrykatów na środowisko naturalne poprzez stosowanie nowoczesnych instalacji oraz wykorzystanie w produkcji betonu surowców będących „odpadami” w innych gałęziach gospodarki: cementy zawierające różnego[...]
EN The manufacturer can significantly reduce the negative impact of the technological process of the concrete precasts production on the natural environment, through the use of modern installations and the use in the production of concrete of raw materials that are “waste” in other sectors of the econo[...]
20
84%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 72--73
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę prętów FRP stosowanych do zbrojenia zginanych elementów z betonu. Przeanalizowano wytyczne normy kanadyjskiej CSA i amerykańskiej ACI do projektowania tego typu elementów. Na podstawie analizy obliczeniowej wyznaczono różnice w nośnościach na zginanie [...]
EN This paper presents the general characteristics of FRP rebars including technical properties and potential use. Furthermore, it contains also the analysis of moment resistance of bending concrete beam reinforced with FRP bars according to the Canadian code (CSA) and the American code (ACI). An algor[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last