Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete creep
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 17 49-58
PL W pracy zostały przeanalizowane elementy teorii Rossa i możliwości wykorzystywania do opisu współczynników pełzania betonu funkcją ciągłą, zastępując klasyczne normowe wartości. Zdaniem autorów funkcja może być z powodzeniem wykorzystywana do obliczania ugięć niezarysowanych i zarysowanych elementów[...]
EN In the paper the elements of the Ross theory have been analyzed. Also, the continous function has been proposed to describe creep factors. That function may be with success be applied to the calculation of displacement of noncracked and cracked reinforced elements and presstresed force due to creep [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper describes the experimental research of the concrete specimens in creep tension at temperature up to 400 °C.
3
63%
Drogownictwo
2015 nr 12 396--404
PL Dokładne określenie redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcjach mostowych z belek prefabrykowanych, wywołanych efektami reologicznymi w powiązaniu z technologią montażu, wymaga zaawansowanych narzędzi obliczeniowych. W artykule omówiono metody uproszczone, które można stosować w projektowaniu obi[...]
EN Precise determination of internal forces redistribution in bridge structures composed with precast girders, caused by the rheological effects in relation to construction technology, it requires of advanced computational tools. Paper presents simplified methods that can be used in designing conventio[...]
4
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W artykule przedstawiono zagadnienie pełzania betonu sprzężone z reakcją alkalia-krzemionka (ASR). W pierwszej części zaprezentowano opis kinetyki reakcji, następnie omówiono model pełzania bazujący na podejściu normy Model Code 2010. Formuła analityczna jądra pełzania zapisana w Model Code 2010 zos[...]
EN Paper deals with creep effects being combined with alkali-silica reaction (ASR) in concrete. At first description of reaction kinetics is discussed, then the creep model is presented based on Model Code 2010 approach. An approximation of analytical formulation in the form of Kelvin chain is proposed[...]
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 3 152--157
PL Przedstawiono propozycję obliczeniowego ujęcia wpływu pełzania na nośność elementów prętowych obciążonych siłą i momentem w kontekście stosowania zbrojenia podłużnego ze stali o podwyższonej wytrzymałości oraz weryfikację tej propozycji na podstawie badań doświadczalnych. W analizie uwzględniano rów[...]
EN The paper presents a proposal for the own calculation procedure of creep impact on the load capacity of RC members loaded with axial force and bending moment in the context of using high strength longitudinal reinforcement and its verification on the basis of experimental investigations. The analysi[...]
6
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 32--34
PL Zgodnie z Eurokodem 2 nośność smukłych słupów żelbetowych można obliczać, stosując uproszczone metody uwzględniania efektów drugiego rzędu lub stosując metodę ogólną. W obliczeniach istotną rolę odgrywa wpływ obciążeń długotrwałych, a tym samym pełzanie betonu. Wpływ zjawisk reologicznych uważa się [...]
EN According to Eurocode 2 load bearing capacity of reinforced concrete columns can be calculated using the simplified methods taking into account second-order effects, or using the general method. In these calculations, the impact of long-term loads and, thus, creep of concrete, is important. The impa[...]
7
51%
Cement Wapno Beton
PL W pracy przedstawiono badania odkształceń pełzania dojrzewającego betonu, poddanego obciążeniu ściskającemu, lub rozciągającemu. W celu otrzymania temperatur zbliżonych do ich rzeczywistych zmian w betonowych konstrukcjach średnio-masywnych, betonowanie i pomiary temperatury oraz pełzania elementów [...]
EN The creep strains researches of hardening concrete subjected to compressive or tensile stresses are presented. To assure the temperature development similar to its real temperature changes, which occur in the semi-massive concrete structures, the elements were placed and tested in special polystyren[...]
8
51%
Archives of Civil Engineering
2019 Vol. 65, nr 3 127--140
EN Admixtures are commonly used nowadays in the mix composition of concrete. These additions affect concrete properties and performance especially creep deformations. This paper shows the effect of admixtures on creep of concrete. In fact, creep deformations have prejudicial consequences on concrete be[...]
9
51%
Civil and Environmental Engineering Reports
2019 Vol. 29, no. 3 134--152
EN To solve the problem of predicting the service life of superstructures, this work proposes the basis and methodological developments of creep theory with increasing loads as well as regression analysis of the results of laboratory experiments. The main limitation in terms of reinforcement is corrosi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last