Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete additive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 2 100--104
PL Ignimbryt jest miękką skałą wulkaniczną stosowaną w historycznych budowlach, a obecnie wykorzystywaną również do wykonywania elewacji budynków. W pracy zbadano wpływ dodatku ignimbrytu, perlitu, pumeksu i zeolitu na ekspansję zapraw wywołaną reakcją alkaliów z krzemionką. W pracy zastosowano przyspi[...]
EN Ignimbrite is a soft volcanic rock which was generally used in historical buildings and as an plaster of contemporary buildings. In this study the effect of ignimbrite, perlite, pumice and zeolite powders addition on the mortars expansion caused by the alkali-silica reaction was investigated. The ac[...]
2
100%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 310--320
PL Jednym z rodzajów naturalnych kruszyw stosowanych do betonów są żwiry polodowcowe, które mają złożony skład petrograficzny i mineralny. Niektóre ze składników tych żwirów reagują z wodorotlenkami sodu i potasu powodując ekspansję betonu. Zbadano wpływ dodatku zeolitu bogatego w klinoptylolit na eksp[...]
EN Gravels, characterized by complex petrographic-mineralogical composition, belong to natural aggregates used in concrete production. Certain gravel components may react with concrete pore solution reach in alkalis hydroxides, causing concrete expansion. The effect of zeolite, composed mainly of clyno[...]
3
100%
Cement Wapno Beton
PL W pracy zbadano właściwości betonu z cementów bogatych w żużel, to jest cementu portlandzkiego żużlowego CEM II/B-S i żużlowego CEM II/A, z dodatkiem krzemionkowego popiołu lotnego. Stwierdzono, że ten dodatek mineralny ma korzystny wpływ na właściwości betonu, a szczególnie na wytrzymałość na ścisk[...]
EN The properties of concrete from cements rich in slag e.g. Portland slag cement CEM II/B-S and blastfurnace slag cement CEM Ill/A, with the addition of siliceous fly ash were tested. It was confirmed that this mineral addition has favorable influence on the properties of concrete especially on compre[...]
4
100%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 9 105--107
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z możliwością wykorzystania odpadów pochodzących ze spalarni śmieci komunalnych typu żużel i popiół, do produkcji betonów. Pomysł wykorzystania odpadów paleniskowych nie jest nowy, lecz wiele problemów związanych z jego praktycznym wykorzystaniem nadal [...]
EN The article presents the possibility of using waste from municipal waste incineration plants to produce concrete. The idea of using MSWI (Municipal Solid Waste Incinerator) is not new, but many problems related to its practical use still remain current. The aim of the study is to estimate the useful[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 75--76
PL Beton samozagęszczający się, ze względu na unikatowe właściwości mieszanki betonowej, jest powszechnie stosowany w budownictwie. Ciągle podejmowane są próby doskonalenia tego betonu, m.in. za pomocą nanocząstek. W artykule przedstawiono rezultaty badań wpływu nanocząstek SiO2, TiO 2 i Al2O3, zastoso[...]
EN Self-compacting concrete (SCC), due to the unique properties of its concrete mix is commonly used in construction industry. Attempts are taken constantly to improve SCC, among others with the use of nanoparticles. The following paper presents results of the research of the effect of SiO2, TiO2 and A[...]
6
100%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania wpływu dodatku metakaolinu na trwałość betonu, a przede wszystkim jego odporność na działanie środków odladzających i powstawanie odprysków przy zamrażaniu. Stwierdzono, że metakaolin poprawia odporność normalnego i napowietrzonego betonu, jednak jego wpływ jest większy w przy[...]
EN Deicing chemicals are significant corrosion factor in countries with cold winters. This paper is focused on the study of concrete durability, namely its resistance to deicing chemicals that cause concrete scaling. The admixture of metakaolin into plain and air-entrained concrete is described in this[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonów z dodatkami pylastymi w postaci popiołów fluidalnych lub metakaolinitu uwzględnianymi po stronie spoiwa. Przeprowadzono badania fraktograficzne określając wymiar fraktalny metodą pudełkową DBC (box counting method), badania stereologiczne kruszywa grubeg[...]
EN The results of experiments on concrets with fluidal fly ash addition and metakaolinite were presented, Two approaches were followed: fractographical, i.e. determination of the fractal dimension using box counting method DBC, and stereo logical tests of coarse aggregate and pores in concrete, as well[...]
8
80%
Cement Wapno Beton
PL Wytrzymałość betonu na ściskanie jest najczęściej wykorzystywaną właściwością mechaniczną przy projektowaniu konstrukcji betonowych. Z tego względu stosowanie adekwatnych modeli do ich przewidywania może odegrać ważną rolę w ekonomicznych realizacjach w przemyśle budowlanym. W pracy zastosowano różn[...]
EN The concrete compressive strength is the most used mechanical property in the designing of concrete structures. Therefore, the use of rational models to its prediction can play an important role in the achievement of the safety-economy building. In the paper the different Data Mining techniques were[...]
9
80%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 264--270
PL Zapotrzebowanie na trwały beton wzrosło znacznie w Algierii po ogromnych zniszczeniach sejsmicznych jakie wystąpiły w roku 2003, po których prowadzi się obecnie prace budowlane zakrojone na szeroką skalę. Wzrosło także zainteresowanie stosowaniem dodatków mineralnych zastępujących cement przy zachow[...]
EN The demand of the concrete of high durability was increased in Algeria due to seismic destructions, which took place in 2003. After this disaster the construction works increased significantly. Also the importance of mineral addition application, as partial replacement of Portland cement rose consid[...]
10
80%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono badania odporności na pękanie betonów w młodym wieku, które zawierały O, 20 i 30% dodatku krzemionkowych popiołów lotnych. Eksperymenty przeprowadzono po 3, 7, 14 i 21 dniach od wykonania zarobów. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że betony z dodatkiem popiołów lotn[...]
EN This paper describes testing of the crack resistance of young concretes containing 0%, 20% and 30% added silica fly-ash. The experiments were performed 3, 7, 14 and 21 days after the making of batches. It was found that, when at a young age, concretes with added fly-ash have lower crack resistance a[...]
11
80%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 6 359--365
PL W pracy zbadano wpływ dodatku sepiolitu, zastępującego piasek kwarcowy w autoklawizowanym betonie komórkowym (ABK) na właściwości tego kompozytu cementowego. Doświadczenia wykazały, że dodatek sepiolitu większy od 10% zmniejsza wytrzymałość na ściskanie ABK i zwiększa zawartość wilgoci, już przy dod[...]
EN In the work the effect of sepiolite addition, replacing quartz sand in the autoclaved cellular concrete (ACC), on the properties of this cement composite was examined. It was found that sepiolite content higher than 10% is decreasing compressive strength of ACC and increasing its moisture content, a[...]
12
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 110--111
PL W artykule omówiono rodzaje i możliwości stosowania dodatków typu II do betonu w kontekście wymagań normy PN-EN 206. Przedstawiono również zasady stosowania dodatków wg dopuszczonych normą koncepcji, pozwalających na ich uwzględnienie w składzie betonu.
EN In the paper application possibilities and kinds of additives type II for concrete were discussed in terms of requirements of PN-EN 206 standard. Also guidelines for the use of additives according to the approved conceptions which allow to include the additive in the concrete composition were presen[...]
13
80%
Cement Wapno Beton
2014 R. 18/80, nr 3 152--157
PL Clinoptilolit jest zeolitem, który ma właściwości pucolanowe oraz zdolność do wymiany jonów, co pozwala mu na immobilizację jonów sodu i potasu w zaczynie cementowym. Dzięki temu jony te nie mogą brać udziału w reakcji z krzemionką w kruszywie, powodującej zniszczenie betonu. W artykule zbadano wpły[...]
EN Clinoptilolite is a zeolite, which has pozzolanic properties and ion exchange ability which enables the immobilization of sodium and potassium ions in cement paste. For this reason these ions cannot participate in the reaction with silica in aggregate, resulting in the concrete destruction. In the p[...]
14
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 12 13--17
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości betonu na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 42,5 N z dodatkiem popiołu lotnego. Ich celem było sprawdzenie możliwości zastosowania dodatku popiołu lotnego do betonu wykonanego na bazie cementu hutniczego w elementach konstrukcyjnych narażonych na dzi[...]
EN The results of researches properties of concrete based on cement CEM IIIA 42,5 N with addition of fly ash were presented in the paper. The aim was the examination of the possibility of the fly ash applying to the concrete based on metallurgical cement in structural elements exposed to chloride aggre[...]
15
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 115--122
PL Przygotowanie kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych powoduje powstawanie odpadu w postaci pyłu mineralnego w ilości ok. 5% masy kruszywa. Właściwości pyłu zależą od kruszywa użytego do produkcji MMA. Problem utylizacji tego odpadu został częściowo rozwiązany poprzez wykorzystanie niewielkiej j[...]
EN Asphalt mixture production results in formation of significant amount of by-product (ca. 5% of aggregate mass) in the form of mineral powder. Properties of this powder depend on the type of aggregate used in production. A problem of utilization of this by-product is solved partially by Asphalt Batch[...]
16
80%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2014 R. 7, nr 17 46--56
PL W trakcie produkcji oraz stosowania wyrobów szklanych powstają liczne odpady. Stłuczka szklana wykorzystana może być ponownie jako składnik zestawu surowcowego w hucie szkła oraz jako surowiec do produkcji szkła piankowego i włókien szklanych. Znalazła również szerokie zastosowanie w przemyśle budow[...]
EN During the production and the application of the glassware many glass wastes occur. The cullet can be reused by glass manufacturers as a component of row material composition for re-melt and remold applications. In addition cullet can be applied as secondary row material for cellular glass and glass[...]
17
80%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 5 295--303
PL W wodach gruntowych, a także w ściekach i wodach morskich występują często różne roztwory związków siarczanowych. Roztwory te są agresywne w stosunku do betonu i reagują z hydratami zaczynu cementowego, co może powodować ekspansję, a nawet utratę właściwości wiążących fazy C-S-H. W pracy przedstawio[...]
EN A variety of soluted sulphates are often found in groundwater, wastewater or seawater. These sulphate solutions are aggressive for concrete and react with cement paste hydrates, which can cause expansion and even loss of the binding properties of C-S-H phase. Two high performance concretes reinforce[...]
18
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 15--18
PL W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania popiołów lotnych z osadów ściekowych w betonie. Wykonano dwie serie badawcze o dwóch współczynnikach w/s 0,49 oraz 0,55 z udziałem 10 i 20% popiołu lotnego z osadów ściekowych (SSA), jako zamiennika cementu. Skład chemiczny wykazał, że SSA zawi[...]
EN The paper presents an assessment of the possible applications of fly ash from sewage sludge (SSA) in concrete. The article presents the results of research concerning the replacement of cement (10 and 20%) of ash from sewage sludge (SSA) in concrete. The made two series of test for the two ratios wa[...]
19
80%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 6 393--400
PL W pracy przeprowadzono badania wpływu metakaolinu o dwóch stopniach rozdrobnienia, który dodawano do cementu, na właściwości zaczynów cementowych zawierających domieszki: zwiększającej lepkość (DZL) [zmniejszającej wymywanie zaczynu z betonu] i superplastyfikator (SP). Zaczyny z dodatkiem metakaolin[...]
EN In this work the effect of metakaolin of two fineness, used as a pozzolanic mineral additive to cement, on the rheological properties of cement pastes containing anti-washout admixture (AWA) and superplasticizer (SP), was investigated. The pastes with metakaolin of higher fineness, with simultaneou[...]
20
80%
Cement Wapno Beton
2016 R. 21/83, nr 3 140--148
PL W pracy zbadano odporność na wysokie temperatury ogniotrwałego betonu z cementu glinowego zbrojonego włóknami bazaltowymi. W serii próbek cement zastępowano metakaolinem w ilości od 5% do 25%. Właściwości próbek betonowych, a mianowicie wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz energię pękania, zbad[...]
EN In the paper the resistance to high temperature of refractory concrete from calcium aluminate cement reinforced with basalt fibres was studied. In the series of samples cement was replaced by metakaolin from 5% to 25%. The properties i.e. flexural, compressive strength and fracture energy of concret[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last