Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 71
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 2 137--147
EN The aim of our work was to study the physical symptoms of upper- and lower-level white-collar workers using a questionnaire. The study was cross-sectional with a questionnaire posted to 15 000 working-age persons. The responses (6121) included 970 upper- and 1150 lower-level white-collar workers. In[...]
2
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2011 Vol. 17, No. 4 361--371
EN This paper presents the use of new technical equipment by young adults (30 years old or younger), and the physical symptoms they have. The paper then analyses how the symptoms are associated with the use of computers and mobile phones, taking into account the background information. The study is bas[...]
3
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2009 Vol. 15, No. 4 385--400
EN The aim of this paper was to present how mental symptoms are connected to the use of desktop, portable or minicomputers (communicators and hand-held computers), mobile phones, and background information such as age and gender in the Finnish working-age population. The study was carried out as a cros[...]
4
100%
Elektro Info
2010 nr 3 66-71
5
100%
Napędy i Sterowanie
PL B&R rozwija i produkuje komputery dla zastosowań przemysłowych od ponad dziesięciu lat. W odróżnieniu od szybko przeistaczającego się rynku konsumenckiego, ciągłość i kompatybilność utrzymywana przez wiele lat oraz możliwość śledzenia wszystkich wersji produktów ma w dziedzinie automatyki kluczowe z[...]
6
100%
Elektro Info
2009 nr 9 115-119
7
100%
Mechanik
1999 R. 72, nr 2 103-105
PL Artykuł dotyczy nie tylko dominującej obecnie problematyki komputerowej, lecz również pewnych powiązań między wykształceniem inżyniera a ... poezją zmarłego niedawno, wielkiego polskiego poety Zbigniewa Herberta.
8
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2016 Vol. 14 66-76
EN This paper presents software that can be used for educational purposes – teaching students to perform the analysis of electric circuits [1]. Programmes created in the SMATH system [2] make it possible to solve exercises on electric circuits and constitute an interesting tool supporting the teaching [...]
9
88%
Architecturae et Artibus
PL W artykule poruszana jest tematyka kreatywnego wykorzystania komputera we współczesnym projektowaniu architektonicznym. Komputer do pewnego czasu był urządzeniem używanym głównie do operacji wytwarzania niezbędnej dokumentacji. Jednakże ostatnia rewolucja informatyczna oraz szybki rozwój technologii[...]
EN In the paper the exploratory use of computer in the contemporary designing is presented. Relatively recently he was only machine used to production necessary documentation. However latest technological achievement leads to changes in methodology of designing process and its final effects. Moreover s[...]
10
88%
Elektro Info
2010 nr 11 40-44
PL Współczesne komputerowe systemy pomiarowe stały się rozwiązaniem niezwykle popularnym, na co duży wpływ ma ich przystępna cena, rekonfigurowalność i elastyczność (pozwalająca na tworzenie różnych struktur systemów przy użyciu tego samego sprzętu) oraz możliwość budowy systemów skalowanych – zarówno [...]
11
88%
Machine Dynamics Problems
EN Engineering knowledge represented in readable way for both expert and computer is a crucial issue in computer aided engineering. Properly captured and structured knowledge plays an important role for every computer aided system success. Behind formal structure and consistency also reusability, flexi[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
PL Współczesne sieci komunikacyjne w zakładach przemysłowych opierają się na wielu urządzeniach wyposażonych w różnego typu interfejsy transmisyjne oraz różne protokoły transmisji danych w nich zaimplementowane. Zebranie i przetworzenie wszystkich danych w jednej jednostce centralnej stanowi duże wyzwa[...]
13
75%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 11 661-666
14
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano postęp dokonujący się w dziedzinie możliwości obliczeniowych mikroprocesorów stosowanych w komputerach. Wskazano kierunki rozwoju systemów wieloprocesorowych oraz przewidywane ograniczenia.
EN Advances in the computation capabilities of microprocessors used in computers. Directions of development of the multi-process systems and forecast limitations.
15
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2002 nr 6 385-387
PL Przedstawiono szerokie możliwości wykorzystania techniki internetowej w zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Omówiono przyczyny braku jej szerokiego zastosowania, takie jak: dotychczasowy stan wiedzy i dramatycznie niski poziom dochodów gospodarstw rolnych, a także mało rozwinięte systemy informacji i [...]
EN Wide possibilities of application of Internet technology in farm management are presented. The reasons of lack of such applications, such as present state of knowledge and dramatically low level of farm revenues as well as poorly developed information system and services are discussed. Prospects of [...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 41 39--44
PL Znaczący rozwój w wykorzystaniu systemów informatycznych w kształceniu stanowiło wdrożenie Systemów Zarządzania Uczeniem (LMS, ang. Learning Management System). Oferują one szeroki zakres możliwości, które pomagają w administracji i organizacji studentów, materiału, pozwalają na weryfikację wiedzy i[...]
EN Significant development in the use of IT in education was the adoption of Learning Management Systems (LMS). They offer broad range of features that help administrate and organize students, material, knowledge verification and more. However, little is known about students preferences and reception r[...]
17
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 10 528--533
PL W KGHM „Polska Miedź" SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice" zaprojektowano i wdrożono system informatyczny eRaport. Jego podstawowy cel to usprawnienie raportowania przez zastąpienie wypełnianych odręcznie przez dozór raportów zmianowych elektronicznymi odpowiednikami. Dostępne na dole kopalni - możliwie[...]
EN At KGHM „Polish Copper" SA/ „Polkowice-Sieroszowice" copper mine an eReport information system was designed and implemented. Its primary goal is to improve reporting by replacing handwritten reports supervisory staff on a given work shift with electronic reports. Computers available underground in [...]
18
75%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN Modern technologies whose development defines the beginning of the twenty-first century information civilization create entirely new possibilities for organizing and delivering educational processes. Thanks to them an opportunity for education opens up, which is a move away from the narrowly conceiv[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 6 3475--3485
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów harmonicznych wybranych elementów oświetleniowych oraz jednostek komputerowych. Zauważono, że w trakcie pracy komputerów występują impulsy prądu zasilacza i są one synchroniczne w stosunku do maksimum napięcia sieci. Cecha ta potęguje niekorzystne oddziaływanie [...]
EN The paper presents the results of measurements of harmonics selected elements of lighting and computer units. It is noted that when the current pulses are computers power supply, and are synchronous with respect to the maximum voltage. This feature enhances the adverse impact on the network and will[...]
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W latach 90, Izrael skierował swoją gospodarkę w stronę wysoko zaawansowanych technologii, a sektor przemysłu high-tech stanowił zasadniczą składową jego wzrostu gospodarczego w tym okresie. Przedsiębiorstwa izraelskie opracowały na potrzeby eksportu, szeroką gamę produktów o wysokiej wartości dodan[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last