Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer software
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 8 24-29
PL Celem artykułu jest analiza przyczyn, dla których instytucjonalni nabywcy odczuwają niepewność podczas zakupów oprogramowania oraz omówienie sposobów redukowania tej niepewności. Artykuł stanowi teoretyczny wstęp do analizy wyników badania niepewności odczuwanej przez osoby nabywające oprogramowanie[...]
EN The purpose of this article is to analyze the reasons why the institutional purchasers are uncertain while buying computer software and to discuss the methods of reducing this uncertainty. The article is a theoretical introduction to the analysis of the results of uncertainty research felt by person[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2013 Nr 1 224--231
PL Bilans zysków i strat sprawia, że komputer staje się jednym z ważniejszych wynalazków XX wieku, znajdując zastosowanie niemal w każdej dziedzinie życia. W artykule podjęto próbę przedstawienia, jakim komputer może być ułatwieniem w procesie zarządzania nieruchomościami oraz w jaki sposób wykorzystyw[...]
EN The balance of gains and losses makes the computer one of the most significant inventions of the twentieth century, finding application in almost every area of life. The article attempts to present how the computer can facilitate the process of real estate management and how to use it effectively. I[...]
3
80%
Fundamenta Informaticae
2013 Vol. 126, nr 4 335--351
EN In the paper, a computer tool called ROSECON, used for modeling and analyzing systems of concurrent processes, is described. A special attention is focused on synthesis and verification of concurrent systems specified by information systems. Two kinds of models, synchronous and asynchronous, are con[...]
4
80%
Fundamenta Informaticae
2005 Vol. 67, nr 4 343--370
EN Tabular Expressions are means to represent the complex relations that are used to specify or document software systems. A formal model and a semantics for tabular expressions are presented. The model covers most known types of tables used in software engineering, and admits precise classification a[...]
5
70%
Fundamenta Informaticae
2014 Vol. 131, nr 2 253--278
EN We study, on the basis of a simple neural–network like system that we call a spatial network, how several properties of two evolvable systems: a nervous system and computer software, could influence on the evolvability of a genetic algorithm. The following properties are modelled: hierarchical modul[...]
6
70%
Fundamenta Informaticae
EN In this paper we propose a combination of capabilities of the FPGA based device and PC computer for rough sets based data processing resulting in generating decision rules. Presented architecture has been tested on the exemplary datasets. Obtained results confirm the significant acceleration of the [...]
7
70%
Fundamenta Informaticae
EN Parsing Expression Grammar (PEG) encodes a recursive-descent parser with limited backtracking. The parser has many useful properties. Converting PEG to an executable parser is a rather straightforward task. Unfortunately, PEG is not well understood as a language definition tool. It is thus of a prac[...]
8
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 9 52--55
PL Przedstawiono autorski program komputerowy do wyznaczania wartości rezystancji.
EN The paper presents an original software for determination of value of resistance.
9
61%
Systems Science
EN The paper is concerned with a class of knowledge-based pattern recognition systems with logical representation. In this case the knowledge representation has the form of the facts - the logical formulae and for the generation of the solution we can use the logic-algebraic method. The purpose is to p[...]
10
61%
Fundamenta Informaticae
EN In controller synthesis, i.e., the question whether there is a controller or strategy to achieve some objective in a given system, the controller is often realized as some kind of automaton. In the context of the exogenous coordination language Reo, where the coordination glue code between the compo[...]
11
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 2 2-6
12
61%
Wiadomości Górnicze
2016 R. 67, nr 9 521--525
PL W artykule poddano weryfikacji, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych, model uwzględniający zmienność współczynnika prędkości osiadania w czasie. Weryfikacja ta została przeprowadzona przy zastosowaniu oprogramowania komputerowego. W pierwszej kolejność poddano identyfikacji wartości parametrów[...]
EN The article presents verification of the model that takes into the account changeability of the velocity factor of subsidence in time on the basis of the results of geodesic surveying. This verification was carried out using computer software. At first the values of model's parameters were identifie[...]
13
61%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2013 Nr 3 52--56
PL Niniejszy artykuł jest aktualizacją pracy, która ukazała się na łamach „Górnictwa i geologii” w roku 2009. Omówione zostały w niej dostępne na światowym rynku rodzaje oprogramowania komputerowego wraz z przykładami jego zastosowania, m.in. w modelowaniu struktur geologicznych, obliczaniu zasobów, pr[...]
EN The article describes software which is used e.g. in geological modelling, reserve calculation, mine design. The examples are part of tools which are used more and more frequently to solve geological-mining problems.
14
61%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 2 12--16
PL Dokonano porównania narzędzi używanych w przeszłości z wykorzystywanymi obecnie. „Nowoczesne techniki”, które w dużym stopniu miały uprościć obróbkę danych geologicznych nie do końca okazały się ułatwieniem, czasami wręcz utrudnieniem. Do stosowania metod komputerowych niezbędna jest rzetelna i dobr[...]
EN This paper presents the problems of visualization of the geological data. Tools which were used in the past were compared with those used nowadays. „Modern techniques”, which suppose to be simplication, turn into difficulty. To use computer method indispensable is reliable and well structured data b[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 16 127-154
PL Przedmiotem artykułu jest umowa depozytu programu komputerowego (computer software escrow). Przedstawiono w nim genezę, znaczenie gospodarcze i podstawowe rodzaje depozytu, jak również przeanalizowano charakter prawny tej umowy. Wskazane zostały też instytucje prawa polskiego, mogące służyć jako alt[...]
EN The paper deals with computer software escrow agreements in Polish law. Origins, application and principal types of the deposit have been presented, character of legal relationship between parties to the escrow has been analysed. Finally legal institutions serving simillar purposes have been describ[...]
16
61%
Mosty
2014 nr 5 28--33
PL W artykule przedstawiono analizę statyczną żelbetowych konstrukcji mostowych wykonywaną metodą elementów skończonych (MES).
17
61%
Instal
2004 nr 4 48--51
18
61%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2019 nr 2 24--27
19
61%
Logistyka
2015 nr 2 66--66
PL Po zakończeniu działań wojennych niezbędne stało się zaangażowanie do rozwiązywania złożonych problemów logistycznych instytucji naukowo-badawczych. Efektem pracy między innymi Rand Corporation było wdrożenie sprzętu komputerowego i oprogramowania do usprawnienia funkcjonowania logistyki w wojsku i [...]
20
61%
Mechanik
2019 R. 92, nr 7 442--444
PL Przedstawiono najistotniejsze elementy nowego oprogramowania komputerowego do zmodyfikowanego symulatora suwnicy. Krótko scharakteryzowano sposób komunikacji użytkownika symulatora z obiektami suwnicy oraz sposób wyświetlania obrazu ze środowiska. Przedstawione oprogramowanie jest istotnym elementem[...]
EN The article presents the most important elements of a new computer software functioning in a modified overhead crane simulator. The article briefly defines the ways of communication between the overhead crane simulator’s user and the overhead crane objects and display of images from the virtual envi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last