Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 128
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer aiding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL Ze względu na recyrkulację można konstruować środki techniczne bądź przygotowywać dokumentację regeneracyjną. Recyrkulację środka technicznego można zautomatyzować z zastosowaniem technik wspomagania komputerowego. Po wstępnej agregacji elementów do badań lub wymiany, elementy wybrane do dalszych ba[...]
EN A computer aided method of refurbishing various technical means is presented in the following article. Described method presents a complex approach to the problem of constructing oriented to refurbishing. This article also presents the idea of multiple concatenations between advisory system and resu[...]
2
100%
Mechanik
PL Omówiono możliwość wykorzystania technik komputerowych z obszaru CAx w zakresie komputerowo wspomaganego przygotowania produkcji na obrabiarki skrawające. Zaprezentowano aplikację wspomagającą dobór parametrów obróbki realizowanej na tokarkach, umożliwiającą wyznaczenie technicznie uzasadnionej norm[...]
EN Applicability of data processing CAx range methods for computer aided preparation of the mechining process operation carried on machine tools are discussed. An application is presented for consistent support of selection of the machining parameters for the production operations performed on lathes, [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
1998 Z. 6 69-82
PL W artykule przedstawiono system komputerowego wspomagania projektowania montażu, którego zadaniem jest dobór optymalnej kolejności wchodzących do wyrobu części podczas montażu oraz dobór odpowiednich środków technologicznych. Do tego celu twórcy systemu wykorzystują symulację komputerową. Stworzone[...]
EN This article presents system computer aided design mounting, which task is selection opti-mally succession enter units to articles during mounting and selection adequate technology tenders. To this purpose authors of this system have made the most computer simulation. Algorithms, witch has made anal[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 6 223-228
PL W artykule dokonano przeglądu wybranych zagranicznych programów komputerowych, stanowiących narzędzia wspomagania analiz zapotrzebowania i wykorzystania nośników energii w budynkach. Scharakteryzowano pod względem funkcjonalnym kilka programów komputerowych dostępnych i stosowanych w analizach efekt[...]
EN The article reviews selected foreign computer programs supporting the analysis of demand and energy use in buildings. Several available programs applied to the analysis of energy efficiency have been characterised functionally. These tools have been evaluated taking into account their range of utili[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 2 17-20
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 59 111-122
EN Analysis of the load curves for consumers in the LV network is showed in the paper. Referring to the knowledge of the load curves for specified consumer groups, distribution enterprises construct the consumer profiles to find the electric power provision costs. Some computing tools used to make meas[...]
7
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono zagadnienia komputerowego wspomagania krajowych prac naukowo-badawczych z tribologii. Zwrócono uwagę na pierwsze zastosowania technik numerycznych oraz poddano analizie współczesne zastosowania metod komputerowych. Współcześnie najbardziej aktualne zagadnienia z tego obszaru to[...]
EN In the paper, the question of computer aid of national tribological investigations was introduced. The first uses of numeric techniques and the analysis of modern computer methods were presented. The contemporarily most current questions from this area are: modelling and the simulation of tribologic[...]
8
100%
Mechanik
2013 R. 86, nr 7CD 323--330
PL Artykuł dotyczy modelowania procesu transportowego. Przedstawiono aplikację umożliwiającą wygenerowanie oraz rozwiązanie zadania transportowego. Szczegółowo opisano zastosowany algorytm harmonogramowania dostaw. Zaproponowano kryteria oceny harmonogramowania dostaw.
EN Article concerns modeling the transport process. The application that allows generating and solving the transport problem was presented. Scheduling of deliveries algorithm was described. Proposed criteria for evaluating the scheduling of deliveries
9
100%
Mechanik
PL Tematem artykułu jest przedstawienie zarysu koncepcji systemu, który wspomagał by pracę inżyniera nie ograniczając jego inwencji twórczej. Proponowany system ma analizować opracowywane przez inżyniera rozwiązanie, a nie narzucać mu gotowych rozwiązań.
EN The theme of the article is to outline the concept of a system that would assist the work of an engineer without limiting his creativity. The proposed system should analyze a solution compiled by the engineer and it does not impose ready-made solutions.
10
100%
Mechanik
2005 R. 78, nr 11 954--955
PL Przedstawiono zagadnienie związane z konstruowaniem łożyskowania wałów maszynowych wspomaganych przez system BearingHelper. Opracowana aplikacja bazuje na wykorzystaniu sieci przekonań jako sformalizowanego sposobu reprezentacji wiedzy inżynierskiej o charakterze przybliżonym i niedokładnym. Środowi[...]
11
100%
Applied Computer Science
2006 Vol. 2, no 2 149--168
EN The problem of system aiding of inter-enterprise cooperation process designing is presented in the article. Development of enterprises’ productivity requires making the start, creation, and extending of cooperative links among enterprises easier. Development of methods and ways of data exchange in c[...]
12
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W opracowaniu omówiono zagadnienie doboru parametrów segmentów narzędziowych do walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) w drodze optymalizacji wielokryterialnej. Przedstawiono zapis matematyczny ograniczeń występujących w tym procesie. Sformułowano funkcje celu. Na bazie rozważań teoretycznych opracow[...]
EN In the paper problems of parameter choosing for tool segments for transverse rolling by computer optimisation are presented. Mathematical formula for process limitations is given. The aim function is formulated. Using theoretical analysis computer program aiding the decision process during design of[...]
13
88%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono wybrane zastosowania metod komputerowych: programowania liniowego i programowania sieciowego, w procesie podejmowania decyzji dotyczących planowania i organizacji transportu materiałów na placu budowy. Opracowanie jest częścią materiałów dydaktycznych przedmiotu "Metody kom[...]
EN The papers presents selected applications of computing methods (linear programming and network programming) to decision-making processes regarding construction site materials planning and transport organization. The study is a part of educational materials of academic course "Computing methods in ci[...]
14
88%
Logistyka
PL Referat stanowi kontynuację referatu pod tym samym tytułem, z dopiskiem: część I. W referacie przedstawiono wybrane zastosowania metod komputerowych: programowania dynamicznego i symulacji cyfrowej, w procesie podejmowania decyzji dotyczących planowania i organizacji transportu materiałów na placu b[...]
EN The paper is a continuation of a different paper with the same title and "part I" added. The paper presents selected applications of computing methods (dynamic programming and digital simulation) to decision-making processes regarding construction site materials planning and transport organization. [...]
15
75%
Mechanik
PL W artykule przestawiono problematykę prowadzenia eksploatacji bloków energetycznych pod kątem aktualnych i przyszłych potrzeb wspomagania decyzji eksploatacyjnych oraz metod pozwalających zaspokoić te potrzeby. Przedstawiono główne strategie eksploatacyjne oraz przykład wdrożonego systemu diagnostyc[...]
EN Some problems of power plant exploitation field was considered in the paper. The main issue was actual and future need for special assistance with decision process deal with maintenance of power plants and methods to cope with them. The main maintenance strategies and en example of modern diagnostic[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 38 67-79
PL W artykule przedstawiono rozważania na temat możliwości komputerowego wspomagania procesów twórczych w projektowaniu technicznym. Wiele problemów projektowych ma charakter antynomii technicznych i wymaga użycia technik heurystycznych przy ich rozwiązywaniu. Znana od lat siedemdziesiątych XX wieku me[...]
EN In the paper the consideration about possibility of computer aiding of creative processes in technical design arę contained. A lot of design problems have a character as "technical antinomies" and demand of using of heuristic procedures for their solving. The method "ARIZ" ("Algorithm of Solving of [...]
17
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 2 34-37
18
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 2 7-9
19
75%
Mechanik
PL O jakości przekładni decydują (w uproszczeniu) dwa parametry: poprawny ślad współpracy i dokładność wykonania. Artykuł poświęcono zdefiniowaniu kształtu, wielkości oraz położenia poprawnego śladu współpracy, omówieniu zasad doboru danych wejściowych do wspomaganych komputerowo obliczeń technologii b[...]
EN The text defines shape, size and location of correct contact patch. Discussed is the principle of the choice of the imput data for the computer-aided basic technology and setting of the circular-arc curved tooth machining tools ensuring sufficiently prompt obtaining the contact patch required as wel[...]
20
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2002 nr 4 105-110
PL Jednym z wiekszych problemów na etapie decyzji o wyborze właściwej technologii i maszyn technologicznych jest określenie czasu planowanej obróbki. W artykule tym przedstawiono koncepcję i podstawowe elementy programu komputerowego ułatwiającego realizację tego zadania.
EN The estimation of planned machining time becomes one of major problem at the stage of decision about the choice of proper technology and machine tools. In the paper an idea basic components of computer software, making this kind of decisions, were presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last