Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compression test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1561--1566
EN Theoretical and practical research on the influence of temperature on mechanical characteristics of the composite material MM “Steel 1018” has been conducted. Both laboratory equipment used to measure of mechanical properties, the technique of material preparation and the experimental procedure were[...]
2
100%
Engineering Transactions
EN The paper presents compression test results of self-made open-cell aluminium which was produced by the investment casting method. Two groups of samples were studied: prototype samples containing some structural imperfections (apparent density 0.485 g/cm3 ) and regular samples without visible mistake[...]
3
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The study employs numerical calculations in the characterization of reservoir sandstone samples based on high-resolution X-ray computed microtomography. The major goals were to determine porosity through pore size distribution, permeability characterization through pressure field, and structure impa[...]
4
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Recently, attempts have been made to use porous metal as catalysts in a reactor for the hydrogen manufacturing process using steam methane reforming (SMR). This study manufactured Ni-Cr-Al based powder porous metal, stacked cubic form porous blocks, and investigated high temperature random stack cre[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL Do podstawowych funkcji hełmu strażackiego należy przechwycenie energii obciążenia zewnętrznego i jej rozproszenie w sposób bezpieczny dla strażaka ratownika. Wkładka absorpcyjna to drugi element, po skorupie, absorbujący energię uderzenia. Wykonana jest zwykle ze sztywnych materiałów porowatych, np[...]
EN A basic function of firefighter’s helmet is to absorb the energy of external load and disperse it in a safe manner for a firefighter. The absorptive insert is a second component after helmet’s shell absorbing impact energy. It is usually made of a rigid porous material such as for example polyuretha[...]
6
88%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN The bend and compression mechanical properties of 3D-printed polyethylene terephthalate (PET) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) rectangular and cylindrical specimens (fully-dense and with circular, hexagonal, and rectangular perforations) are presented. In three-point bending, fully-dense PE[...]
7
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 4 1357--1368
EN Metal foams are relatively novel materials that due to excellent mechanical, thermal, and insulation properties have found wide usage in different engineering applications such as energy absorbers, bone substitute implants, sandwich structure cores, etc. In common numerical studies, the mechanical p[...]
8
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 2B 1191--1196
EN The hot deformation behavior of a heavy micro-alloyed high-strength low-alloy (HSLA) steel plate was studied by performing compression tests at elevated temperatures. The hot compression tests were carried out at temperatures from 923 K to 1,223 K with strain rates of 0.002 s-1 and 1.0 s<[...]
9
88%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 4 887--893
EN The preparation process of porous Cu35Ni15Cr alloy was studied in this paper. The effect of ball milling time and sintering temperature on the porosity of Cu35Ni15Cr alloy was identified. It was found that 18 h ball milling and 950 degrees C sintering are the most promising parameters for the prepar[...]
10
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki pomiaru cech fizycznych wybranych warzyw o kształcie zbliżonym do kulistego. Przeprowadzono selekcję wagową, następnie realizowano test ściskania dla 10 egzemplarzy z każdej grupy warzyw. Na podstawie analizy zależności siła - przemieszczenie określono wartość dopuszczalnej siły[...]
EN The work presents measurement results for physical features of selected ball-shaped vegetables. Weight selection was carried out first, followed by a compression test for 10 pieces from each group of vegetables. Analysis of force-displacement relation showed the value of acceptable force Fdop and re[...]
11
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule dokonano charakterystyki ważniejszych właściwości mechanicznych stopów konstrukcyjnych na osnowie faz międzymetalicznych Fe3 Al oraz FeAl. Stopy te ze względu na cenę i właściwości są konkurencyjne w stosunku do klasycznych stali odpornych na korozję i kwasoodpornych, dla których w przysz[...]
EN The paper presents results of the investigation of the mechanical properties of the intermetallics alloys based on Fe3 Al and FeAl phases. These alloys are competitive for their cost and properties in comparison with stainless and acid resistance steels. In this work were analyzed the tensile proper[...]
12
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Praktyczne zastosowanie wyrobów wytwarzanych niekonwencjonalnymi metodami, takimi jak SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selectve Laser Sintering) oraz metali o strukturze mikro- i nanokrystalicznej jest uwarunkowane znajomością charakterystyk ich właściwości. W pracy przedstawiono wyniki badań uzy[...]
EN Practical application of products made by unconventional methods such as SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selective Laser Sintering) as well as metals with micro- and nanocrystallic structure requires knowledge of broad characteristics of their properties. The paper present investigation results [...]
13
75%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 364-368
PL Kompozyt magnez-eutektyka (mieszanina faz Mg17Al12 i roztworu stałego aluminium w magnezie) został wykonany poprzez spiekanie arkuszy magnezu i aluminium. Próbki kompozytu o różnym stosunku grubości warstw magnezu do grubości warstw o strukturze eutektyki poddane zostały próbie ściskania. Badania pr[...]
EN Magnesium-eutectic mixture (Mg17Al12 and solid solution of aluminium in magnesium) layered composite has been prepared by sintering magnesium and aluminium sheets. Samples of the composite with different thickness ratio of the magnesium layers to the layers containing eutectic mixture were examined [...]
14
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 127-132
PL W artykule podjęto próbę określenia obszaru ściskanej próbki cylindrycznej, który pozwoli na prawidłowe wyznaczenie zależności między rozwojem mikrostruktury a globalnymi parametrami kształtowania plastycznego. Doświadczenia przeprowadzono za pomocą symulatora Gleeble3800, w którym odkształcano cyli[...]
EN The main aim of the paper was to determine the representative area in the cylindrical samples in which the local deformation parameters are equivalent to the global ones. Based upon the finite-element simulations and microstructure observations, a location of representative area was proposed. It was[...]
15
75%
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule dokonano krótkiego omówienia metody elementów odrębnych zastosowanej w programie PFC2D (Particle Flow Code) firmy Itasca. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych prób komputerowej symulacji jednoosiowego ściskania numerycznego modelu próbki pewnego piaskowca za pomocą programu PFC2D i porów[...]
EN Main features of a distinct element code PFC2D (Particle Flow Code in 2 Dimensions) have been briefly presented in the paper. The code was used to build a numerical discrete particle model of a certain medium-grained sandstone from Jastrzębie Colliery. The model of the dimensions 42 mm × 84 mm (diam[...]
16
75%
Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
2001 vol. 10 78-85
PL W opracowniu przedstawiono wyniki z próby ściskania dla stali 19 MNCr5G. badania przeprowadzono w zakresie temperatur 900'C-1300'C z krokiem 100'C przy prędkościach odkształcenia 01,1 i 10s-1.Stosowano wartość maksymalnego odkształcenia równą 0.6. Na podstawie wyników badań sporządzono krzywe płynię[...]
EN Results of compresion tests of 19NnCr5G steel grade are presented in this paper. Experimental works were curried out at: temperature of 900, 1000, 1100, 1200 and 1300'C, strain rate of 01, 1 and 10 s-1, effective strain of 0-0.6. Flow curves of analyzed steel grade are given on figurers. Also equati[...]
17
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono badania prowadzone pod kątem zdolności kształtowania stopów z układu Fe-Al na drodze obróbki cieplno-plastycznej. Analizowano wpływ wyżarzania ujednorodniającego i składu chemicznego na plastyczność. Po odlaniu i wyżarzaniu stopy poddano próbie osiowosymetrycznego ściskania [...]
EN The alloys based from the Fe-Al system with intermetallic phases belong to materials for high-temperature applications with good creep resisting and mechanical properties. Limitation on the capacity for a broad their application as an alternative to expensive alloy steels of specific properties, is [...]
18
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 87--96
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych odlewniczego stopu Fe-40%at Al przeprowadzonych za pomocą próby ściskania w temperaturach do 700°C w środowisku argonu i powietrza. Wykazano wzrost właściwości plastycznych badanego stopu w temperaturach powyżej 600°C.
19
75%
Archives of Mining Sciences
2014 Vol. 59, no. 4 1033--1050
PL W Pracowni Odkształceń Skał Instytutu Mechaniki Górotworu prowadzone są badania właściwości mechanicznych skał. Wymaga to precyzyjnego pomiaru odkształcenia, na ogół pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym, które symuluje warunki panujące w głębi górotworu. Ciśnienie hydrostatyczne (do 400MPa w apara[...]
EN The paper presented the coreless inductive sensor, its construction and principle of operation. The impact of temperature on the outcome of a measurement performed with the inductor was discusses, together with the possibility of temperature compensation of the inductor’s performance. Subsequently, [...]
20
75%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Poniżej opisano sposób zwiększenia zakresu temperatury pracy bezrdzeniowego czujnika do pomiaru odkształceń od kilkudziesięciu do 200°C oraz osiągnięte rezultaty metrologiczne. Czujnik ten jest wykorzystywany w badaniach skał, głównie w komorze wytrzymałościowej GTA-10. Modyfikacja dotyczyła zmiany [...]
EN The following papier describes a method for increasing the temperature operating range of the strain measuring sensor up to 200°C and the metrological properties of the improved sensor. This sensor is used in compression tests carried out in the pressure cell of the GTA-10 device. The modification c[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last