Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compression ignition engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN This study was done in order to show general trends as user-defined burn profiles are changed for Wave model of naturally aspirated compression ignition engine. The recent advances would have been impossible without the help from the computer-aided engineering (CAE) methods. For the processes govern[...]
2
80%
Journal of KONES
EN The main problem in conventional diesel engines and HCCI diesel is reduction of solid particles emitted to atmosphere. applying of particle filters requires special methods for their regeneration after some period of the engine work in a result of closing of substrate pores by soot. These methods re[...]
3
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The article describes damages to high pressure injectors used in common rail injection systems. The conducted analysis of their causes includes the diagnosis of injectors on a test bench and the results of microscopic research of damaged components. The tribological damages of high pressure injector[...]
4
70%
Journal of KONES
EN The increasing global energy demand and the decreasing fossil-energy resources are enhancing the interest in the combustion characteristics of alternative fuels for diesel engines. Alternative-fuel combustion has been studied in detail in light-duty diesel engines, even if the comparison of test res[...]
5
70%
Journal of KONES
EN The paper presents general information on natural gas properties, reserves, production and distribution. Its proved reserves are estimated to have been ca. 6 trillion cubic feet. Main reserves are in Russia. Application of natural gas to automotive vehicles on the basis of literature review has been[...]
6
70%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 185--190
EN The article presents experimental research that has been carried out on a marine, 4-stroke, 3-cylinder, turbocharged engine. During testing, the engine operated at a constant rotational speed of 750 rpm and a load from 0 kW to 280 kW. The engine was fuelled by diesel oil of known specification and l[...]
7
70%
Polish Maritime Research
2017 nr 4 67--76
EN This article deals with the modeling of the processes of operating both marine main and auxiliary engines. The paper presents a model of changes in operating conditions of ship’s internal combustion engine. The semi-Markov decision process was used to mathematically describe the process model of the[...]
8
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 4 56-62
PL W pracy przedstawiono postępowanie prowadzące do eksperymentalnej identyfikacji zależności zadymienia i emisji związków szkodliwych od wybranych parametrów regulacyjnych silnika o zapłonie samoczynnym. W ramach badań przeprowadzono identyfikację emisji tlenków azotu, węglowodorów, tlenku węgla oraz [...]
EN This work presents a procedure leading to empirical identification of the dependency of smoke level and emission of harmful compounds on selected engine control parameters in an compression ignition engine. In the course of experiments identification of emission of nitrogen oxides, carbohydrates, ca[...]
9
61%
Journal of KONES
EN The increasing industrialization and development in the field of transport sector of the world have led to a steep rise for the demand of petroleum products. Petroleum fuels are obtained from limited reserves of foreign countries. Presently our country is facing the problem of foreign exchange due t[...]
10
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono przykładowe rezultaty badań silnikowych z zastosowaniem biopaliw rzepakowych. Zasadniczym celem pracy była komparacja i zbadanie wpływu zastosowania nieprzetworzonego oleju rzepakowego (OR), estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego (EMKOR), oraz oleju napędowe[...]
EN In article results of engines research with the use of rapeseed biofuels has been presented. The main aim of research was comaprison and investigate of influence of rapeseed oil (RO), rapeseed methyl ester (RME) and diesel fuel (DF) application on quality of their combustion in compression ignition [...]
11
61%
Archiwum Motoryzacji
2007 Nr 1 7-19
PL W artykule przedstawiono wyniki badań optymalizacyjnych algorytmów sterowania silnika o zapłonie samoczynnym, wykonane na hamowni silnikowej. Do analiz wykorzystano wyniki badań silnika, symulujących warunki pracy w teście ECE R 83.05. Analizie poddano przebiegi natężenia emisji zanieczyszczeń oraz [...]
EN This work presents the test results that were carried out on a dynamometer with a compression ignition engine. The analyses were carried out on the simulation results of the ECE R 83.05 test. The processes of the pollutant emission intensity and the fuel consumption intensity realized on the warm an[...]
12
61%
Logistyka
PL W artykule omówiono wyniki z przeprowadzonych badań, w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej dotyczące Wpływu dodatku wodoru do oleju napędowego w aspekcie emisji CO, HC i cząstek stałych silnika badawczego AVL 5804. Część teoretyczna zawiera informacje o nośniku ener[...]
EN The article discusses the results of these trials, the Institute of Internal Combustion Engines and Transport, University of Technology on the influence of the addition of hydrogen to diesel in the aspect of CO, HC and particulate emissions test engine AVL 5804. The theoretical part contains informa[...]
13
61%
Inżynieria Maszyn
PL Spełnienie zapowiadanych poziomów dopuszczalnej emisji jednostkowej cząstek stałych i tlenków azotu z silników o zapłonie samoczynnym wymaga zastosowania nowych jakościowo rozwiązań technicznych. Jedną z takich możliwości jest stosowanie katalitycznych dodatków do paliwa. W pracy przedstawiono synt[...]
EN Fulfillment of announced admissible levels of brake specific mass emission of particulate matters and nitrogen oxides from self-ignition engines demands uses of new qualitative technical solutions. One of such possibilities is use of catalytic additives to the fuel. In work in a synthetic way, the s[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2000 Z. 278 3-213
PL Praca dotyczy badań przebiegów ciśnień i ruchów iglicy rozpylacza w układach wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym. Celem jej było rozpoznanie parametrów tych przebiegów oraz powiązanie ich z niektórymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w układach wtryskowych i w silniku. Przedstawiono w nie[...]
EN The present study concerns the investigations of time histories of pressure and movements of the nozzle needle in fuel injection systems of compression-ignition engines. The study has been aimed at examining the parameters of these time histories and relating them to some processes and phenomena tha[...]
15
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 3 407--414
PL Doskonalenie parametrów pracy silnika spalinowego poprzez odpowiednie sterowanie cyklem roboczym wymaga stosowania zarówno prac o charakterze doświadczalnym jak i obliczeniowym. W tym drugim przypadku podstawą wnioskowania są wyniki uzyskiwane z modeli matematycznych. Artykuł przedstawia efektywny o[...]
EN Optimising the performance of an internal combustion engine requires both empirical and theoretical work. The latter involves reasoning based on results yielded by mathematical models. This paper presents a computationally efficient model of the working cycle for a compression ignition engine. The m[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono model matematyczny procesow turbulizacji przepływu paliwa w rurowych kanałach wtryskiwaczy paliwowych silnikow z zapłonem samoczynnym. Jako turbulizator zaproponowano wykorzystanie dwoch i więcej krzyżujących się kanałów wykonanych na powierzchni iglicy w postaci lewego i pr[...]
EN This article presents a mathematical model of the fuel flow turbulisation processes in fuel tubular injectors channels of compression ignition engines. As turbulisator, proposed the use of two or more intersecting channels on the surface of the needle made in the form of left and right threads. The [...]
17
61%
Logistyka
2014 nr 3 61--67
PL W artykule przedstawiono ocenę porównawczą charakterystyk obciążeniowych sporządzonych przy n=1400 obr/min i n=2000obr/min oraz stężeń szkodliwych składników spalin silnika AD3.152UR zasilanego pięcioma paliwami: ON, FAME, B10, B20 i B30. Badania przeprowadzono na hamownianym stanowisku silnikowym w[...]
EN The paper presents comparative assessment of load characteristics taken at n = 1400 rpm and n = 2000 rpm and of the concentrations of harmful components of the exhaust gas from AD3.152UR engine powered by five fuels: diesel oil,, FAME, B10, B20 and B30. The investigations were conducted on the engin[...]
18
61%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 2 97--101
PL W publikacji opisano nowatorską metodę wytwarzania estrów etylowych, a także estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych jako biokomponentów paliw do silników o zapłonie samoczynnym oraz jako samoistnych paliw. Przedstawiono właściwości fizykochemiczne estrów etylowych, a także istotne różnice pr[...]
EN This paper presents a new method of the ethyl esters and fatty acid methyl esters production, as biocomponents for diesel engines fuel and also as fuel itself. Physicochemical properties of the ethyl esters, as well as important differences between ethyl and methyl esters incomplete combustion proce[...]
19
61%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC1 350--356
PL Historia zastosowania olejów roślinnych do zasilania silników spalinowych jest związana z powstaniem pierwszych silników o zapłonie samoczynnym. Rudolf Diesel jako paliwa do konstruowanych przez siebie silników używał początkowo oleju z orzeszków ziemnych. Następnie jednak, ze względu na dostępność [...]
EN History of vegetable oils application in internal combustion engines is related with generation of the first compression ignition engines. Rudolf Diesel used at the beginning peanut oil as a fuel for new constructed engines. Then for the reason of availability of cheap crude oil, vegetable oils hadn[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 945--948
PL Alternatywne zasilanie silników o ZS gazem (LPG lub CNG) może być realizowane tylko jako zasilanie dwupaliwowe ze względu na niską liczbę cetanowa gazu, która praktycznie uniemożliwia samozapłon mieszanki gazowo-powietrznej i wymaga dodatkowego wtrysku dawki inicjującej oleju napędowego. Przy takim [...]
EN Alternative fuelling of CI engines with gaseous fuels (LPG or CNG) may be realized only via dual-fuelling in regard of low cetane numbers, that in practice makes impossible a selfignition of the air-fuel mixture and requires an additional injection of a diesel oil pilot fuel. In the case of such fue[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last