Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 909
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 75 255-261
PL W artykule przedstawiono wpływ składu fazowego powłok Ni-Al2O3 oraz Ni-Fe-Al2O3 na własności tribologiczne we wspópracy ze stalową przeciwpróbką.
EN An influence of phase composition of the Ni-Al2O3 and Ni-Fe-Al2O3 coatings on tribologic properties at frictional mating with a steel countersample is describerd.
2
100%
Engineering of Biomaterials
3
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 3 879-903
PL W pracy przedstawiono efektywną i dokładną procedurę symulacji układów z systemem monitorowania stanu (SHM) stosowaną na wstępnym etapie projektowania takich układów i pozwalającą na redukcję czasu i kosztów niezbędnych analiz wstęp- nych. Procedurę oparto na metodzie elementów spektralnych w dziedz[...]
EN This paper presents an efficient and accurate simulation approach to shorten time and cost of the necessary pre-tests in the design process of structural health monitoring (SHM) systems. The simulation is performed using the time domain spectral element method, which leads to an optimally concentrat[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 125-132
PL Artykuł dotyczy nowoczesnych materiałów magnetycznie twardych o strukturze kompozytowej oraz formowania kształtek z takich materiałów metodą wtryskiwania. Funkcjonalnym materiałem magnetycznym kompozytu jest proszek o płatkowym lub kulistym kształcie cząstek. Kompozyty zawierały zmienne ilości prosz[...]
EN This article deals with problem of the modern hard magnetic materials with composite structure and the formation of samples by injection molding. Composites contain varying amounts of powders with flake-shaped or spherical particles. The injection process was carried out on the injection molding mac[...]
5
80%
Materials Science Poland
2004 Vol. 22, No. 3 245--252
EN The complex permeability ( a?r*) and permittivity ( e?r*) of radar absorbing materials (RAMs) play a key role in determining the reflection and attenuation properties of incident microwaves. Their real (a?' and e?') and imaginary (a?'' and e?'') components and relationship with microwave absorbing p[...]
6
80%
Materials Science Poland
EN Several types of multiphase ceramic materials with excellent microwave (MW) dielectric properties have been considered. Studied materials were based on complex niobates and titanates with various crystal structures in which very high values of the MW quality factors (Q) can be attained. Slight compo[...]
7
80%
Logistyka
PL Pierwsze kompozyty polimerowe używane w przemyśle rekreacyjnym były wytwarzane z polimerów termoutwardzalnych, głównie żywic poliestrowych i epoksydowych wzmacnianych włóknami szklanymi. W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój wytwarzania kompozytów na podstawie termoplastów oraz zastosowań wzmoc[...]
EN The first polymer composites used in the leisure industry were made from thermosetting polymers, mainly polyester and epoxy resins reinforced with glass fibres. In recent years there has been considerable development of composites based on thermoplastics and application of carbonized fibre reinforce[...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 4 807-818
PL Wrażliwość i projektowanie ułożenia włókien w kompozycie. W pracy rozpatrzono pierwszą wariację dowolnego funkcjonału związaną z wariacją kształtu lub orientacji wzmacniających włókien w płaskiej liniowo-sprężystej tarczy. Wrażliwości rozpatrywanego funkcjonału wyznaczono wykorzystując metodę bezpoś[...]
EN For a linear structure reiforced with elastic fibers, the first variation of an arbitrary behavioral functional corresponding to variation of shape or orientation of fibers is derived by using the direct approach to sensivity analysis. The relevant optimality conditions for optimal design and identi[...]
9
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 2 423-442
PL Uśrednianie tolerancyjne i równania warstwy brzegowej dla przewodnictwa ciepła w ośrodku mikroperiodycznym. Modele makroskopowe przewodnictwa ciepła w ośrodku mikroperiodycznym, sformułowane na drodze uśredniania tolerancyjnego (modele tolerancyjne), są reprezentowane równaniem różniczkowym cząstkow[...]
EN The macroscopic mathematical models of the heat transfer in micro-periodic solids, obtained by the tolerance averaging approach, are represented by the partial differential equation for the averaged temperature field and the system of ordinary differential equations involving time derivates of certa[...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 4 735-753
PL W pracy zaproponowano nowe podejście do modelowania zagadnień dynamiki w liniowo-sprężystych mikroperiodycznych ośrodkach ciągłych, które za punkt wyjścia przyjmuje periodyczny podział symplicjalny elementu reprezentatywnego struktury. Podejście to umożliwia wyprowadzenie pewnej hierarchii modeli ci[...]
EN In this contribution we propose an approach to the macroscopic modelling of periodic composites which is based on the periodic simplicial subdivision of the unit cell. This approach makes it possible to derive a hierarchy of continuum models which describe dynamic behaviour of periodic composites on[...]
11
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 2 289-304
PL W artykule przedstawiono dwa problemy. Po pierwsze, sformułowano matematyczny model umożliwiający badanie propagacji fal w liniowo-sprężystych kompozytach, dla których każda płaszczyzna prostopadła do pewnej prostej ma taką samą dwuwymiarową strukturę periodyczną. Po drugie, otrzymany model zastosow[...]
EN The aim of this paper is twofold. First, we formulate a mathematical model for the analysis of waves propagating in a linear-elastic composite, which in every plane normal to a certain straight line has an identical periodic structure. Secong, we apply the derived model equations to the investigatio[...]
12
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this work was to obtain polyurethane matrix composite materials reinforced with Tb0.3Dy0.7Fe1.9 particles and to observe changes of magnetic properties and magnetostriction of samples with different particle size distributions of Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powder and varying volume concentr[...]
13
80%
Opto - Electronics Review
EN The dynamic holography in new composite materials based on a novel class of metal-alkanoate ionic liquid crystals (ILCs) is studied experimentally and theoretically. The composites are formed as a dielectric dye film covered by lyotropic metal-alkanoate ILC and ionic smectic glasses with doped dye m[...]
14
80%
Control and Cybernetics
EN A Hellinger-Reissner variational principle is introduced to derive the weak form equation of thin generally orthotropic laminates. It leads naturally to a mixed finite-element approximation that has the out-of-plane deflection and the bending and twisting moments as independent unknowns. A triangula[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaproponowano nowe materiały kompozytowe do wytwarzania ekranów akustycznych. Zawierają one odpady polimerowe, odpady opon samochodowych, odpady dywanów i tektury powlekanej, mączki drzewnej i fosfogipsu. Przedstawiono właściwości mechaniczne i akustyczne tych kompozytów, wykazując ich przydatność d[...]
EN Noise barrier or acoustic barrier it is the structure, or structure together with other material, that potentially alters the noise at a site from a BEFORE condition to an AFTER condition [1,2]. Solid walls or partitions, solid fences, earth mounds, earth berms, buildings, etc used to reduce noise, [...]
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono aktualny stan w zakresie produkcji, zastosowań oraz perspektyw rozwojowych tworzyw polimerowych ulegających degradacji w środowisku naturalnym. Omówiono rodzaje tych tworzyw, technologie otrzymywania i właściwości w porównaniu do wielko tonażowych tworzyw sztucznych. Przedstawiono wybrane w[...]
EN Consumption of polymeric materials have increased worldwide for approximately 5 fold within recent 30 years (up to ca. 240 Mt) and this trend is expected to continue during following years. There should be 2 to 3 fold increase in plastics consumption, mainly due to increasing demand for plastics in [...]
17
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Model simplificjalny zagadnień dynamiki ośrodków periodycznych. Celem pracy jest zaproponowanie modelu dyskretnego zagadnień dynamiki w liniowo sprężystych materiałach kompozytowych. Model ten stanowi klasa periodycznych układów punktów materialnych o złożonej strukturze i ternarnych oddziaływaniach[...]
EN The aim of contribution is to specify a class of periodic mass-point systems with ternary interactions which can be interpreted as discrete models of plane dynamic problems in linear-elastic composite materials. The obtained results yield a new mathematical tool for the analysis of wave propagation [...]
18
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 2 447-459
PL Modele kompozytów o budowie periodycznej. Uśrednianie tolerancyjne a homogenizacja. Celem pracy jest krytyczne spojrzenie na fizyczną poprawność rezultatów znanej w literaturze metody homogenizacji asymptotycznej, por. np. V.V. Jikov i inni (1994), Sanchez-Palencia (1980), zwrócenie uwagi na jej ust[...]
EN Physical reliability of the known asymptotic homogenization models of periodic composites is discussed. By retaining some terms which are neglected in the homogenization a refined approach to the modelling of composites is proposed. It is shown that this approach results in the non-asymptotic tolera[...]
19
80%
Kompozyty
2011 R. 11, nr 4 342-346
PL Praca prezentuje wyniki badań nad składem mieszanki mineralnej stosowanej w kompozytach na osnowie silikonowe, ulegających w czasie degradacji wysokotemperaturowej zjawisku ceramizacji. Stosując dodatek różnych faz krystalicznych, możliwe jest zapewnienie takiego przebiegu procesu degradacji kompozy[...]
EN The paper presents the results of investigations on the composition of mineral components used for ceramizable silicone rubber-based composites. By using different crystalline phase additives, it is possible to assure the proper course of composite degradation and its transformation during the ceram[...]
20
80%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The structure of fibers formed during spinning is the result of the processes of orientation and crystallization occurring by solidifying the polymer stream. The addition of nanoclay particles into sheared polymer melts complicates the crystallization process and the morphology that subsequently for[...]
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last