Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 772
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 1 245--253
EN Application of the phase imaging and force modulation SPM techniques for description of the dispersion of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) in polyol (polyester diol- PED) matrix is presented. The MWCNTs-PED mixture is used to prepare polyurethane (PUR) nanocomposites. Dispersion of MWCNTs in PU[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 2 365-381
PL Cienkościenne słupy o otwartym przekroju poprzecznym są efektywnymi elementami konstrukcjami (z uwzględnieniem stateczności globalnej). Bardziej wydajne wagowo słupy o ścianach płaskich mają niższą sztywność na wyboczenie lokalne. Użycie kompozytów i materiałów wielowarstwowych jest jedną z perspekt[...]
EN Thin-walled open cross-section bars are effective structural members (with respect to overall stability). But the weight efficiency of bars with flat walls is constrained by their low stiffness in local buckling. The use of composites and multi-layer materials is one of perspective ways to overcome [...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Oszacowanie nośności granicznej cienkościennych konstrukcji kompozytowych. W pracy przedstawiono oszacowanie nośności granicznej w oparciu o praktyczne zachowanie się cienkościennych konstrukcji z imperfekcjami przy uwzględnieniu dystorsji przekroju poprzecznego. Rozważania przeprowadzono dla belek[...]
EN Estimation of load carrying capacity on the basis of the post-buckling behaviour of thin-walled composite strustures with imperfections is studied with the distortional deformations being taken into account. Our attention is focused on beams and corrugated trapezoidial plates subject to a constant b[...]
4
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2011 nr 2 47-50
PL Na podstawie wykonanych badań wykazano możliwość diagnozowania stanu węzła naprawczego z wykorzystaniem czujników odkształceń. Stwierdzono także, że: - Całkowite odklejenie wkładki metalowej (wykorzystywanej jako element składowy węzła naprawczego) powoduje istotne zmiany odkształceń czujników monto[...]
EN The results of experimental investigations in which attempts to diagnostic testing of repair point using strain gauges stick on the composite patch. In the investigations used a specimen in the form of sheets made of aluminum alloy 2024 T3, which were repaired after damage by a metal insert and comp[...]
5
100%
Materials Science
EN Optical and photovoltaic properties of an metallorganic compound - nickel(II)bis(dithiobenzil) (NBDB) in various states of aggregation (solution, vacuum-deposited film, polymer composite) have been studied. Its absorption spectra are explained by the formation of sandwich aggregates in d[...]
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Celem recyklingu jest m.In. utylizacja odpadów produkcyjnych. Odpadem w technologii elementów kompozytowych są wióry, a o ich specyfice decydują zarówno postać (różny stopień rozdrobnienia), jak i struktura (materiał wielofazowy). Ich recykling wymaga dwóch procesów -rozdzielenia faz i homogenizacji[...]
EN Recycling is aimed, among others, at utilization of production wastes. From the point of view of composite elements technology the metal chips may be considered to be a waste product. Their specific characteristics depends on their form (various break-up degree) and structure (a multiphase material)[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 165-174
PL W pracy przedstawiono zarys koncepcji, badań i zastosowań nowego, alternatywnego rozwiązania połączeń (węzłów) struktur nośnych, w postaci węzłów kompozytowych. W ograniczonym zakresie wykorzystano tu wyniki badań wykonanych w ramach projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych or[...]
EN The paper describes a new, alternative solution of structures joints, based on composite connections. Some of results have been obtained during research project financed by State Committee for Scientific Research and when designing new acrobatic sport airplane DEKO-9 Magic
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2001 Z. 73 183-194
PL W kompozytach warstwowych składających się z różnych materiałów własności mechaniczne poszczególnych warstw zmieniają się w zależności od stosowanej technologii wykonania materiału. W kompozytach tego typu ocena wytrzymałości jest utrudniona ze względu na technologicznie narzuconą niejednorodność s[...]
EN Advanced mechanical and structural applications require accurate assessment of the damage state of materials during the fabrications as well as during the service. Due to the complex nature of the internal structure of the material, composites including the layered composite often fail in a variet[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2000 Z. 72 307-314
PL Celem niniejszej pracy jest opracowanie składu chemicznego i techniki wytwarzania metodami metalurgii proszków, nowoczesnych materiałów kompozytowych, odznaczających się dużą odpornością na ścieranie w szczególnie trudnych warunkach pracy. Przedmiotem zainteresowania są kompozyty na osnowie stali sz[...]
EN The main objective of the present work has been to develop powder metallurgy procedures to manufacture novel, wear resistant composite materials for heavy-duty application. The research has been concentrated on high speed steel based composites containing various combinations of tungsten carbide and[...]
10
100%
Drogownictwo
2004 nr 11 346-354
PL Kompozytem jest materiał powstały z dwóch lub więcej materiałów o właściwościach odmiennych niż materiały składowe. Historycznie biorąc najpopularniejszym kompozytem jest beton i żelbet. Współczesne kompozyty stanowią ogromną gamę produktów. W budownictwie najczęściej stosowane są geokompozyty, komp[...]
EN Composites are materials created from two or more components having different characteristics than the components. Historically, most popular composites are concrete and reinforced concrete. Present composites create long list of various products. In construction engineering geocomposites, concrete [...]
11
100%
Materiały Elektroniczne
PL Przedmiotem pracy były dwa zestawy kompozytów Al2O3-ZrO2 w zakresie zawartości objętościowej od 10-86% Al2O3 : jeden z ZrO2 stabilizowanym 3mol% Y2O3, a drugi z ZrO2 stabilizowanym 2mol%Y2O3. Badano odkształcenie nadplastyczne kompozytów zakresie naprężeń temperatur 1451-1623 K w układzie ściskania[...]
EN Superplastic derfomation of to alumina-zirconia composites batches: the first tetragonal ZrO2 stabilised with 3 mol% Y2O3 and the second with ZrO2 stabilised with 2 mol%Y2)3 (containing alumina volume fraction 10-86%) was studied. The composites were studied as a function of stress (20-130Mpa) and t[...]
12
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Porowatość odlewów z metalowych kompozytów z nasycanym zbrojeniem w dużej mierze jest skutkiem zjawisk powierzchniowych, które towarzyszą ich wytwarzaniu. Przeprowadzono badania, których celem była ocena całkowitej porowatości próbek kompozytowych metodą grawimetryczną i metodą analizy obrazu, a tak[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 195-203
PL W kompozytach warstwowych składających się z różnych materiałów własności mechaniczne poszczególnych warstw zmieniają się w zależności od stosowanej technologii wykonania materiału. W kompozytach tego typu ocena wytrzymałości jest utrudniona ze względu na technologicznie narzuconą niejednorodność st[...]
EN Advanced mechanical and structural applications require accurate assessment of the damage state of materials during the fabrications as well as during the service. Due to the complex nature of the internal structure of the material, composites including the layered composite often fail in a variety [...]
14
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Ceramiczne zbrojenie o nieuporządkowanych przestrzennie włóknach, stosowane w produkcji metalowych materiałów kompozytowych, jest bardzo trudne do opisu geometrycznego. Autorzy referatu wprowadzili pojęcie 'umownego parametru geometrycznego'. Określany z użyciem niskotopliwych cieczy modelowych, np.[...]
EN Ceramic reinforcement with spatially disordered fibres used in the production of composite materials is hardly suitably for geometric description. The authors have introduced the notion of 'conventional geometric parameter'. Determined with the use of low-melting model liquids, e.g. Wood's alloy, it[...]
15
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Przedstawiono wyniki badań mikrostrukturalnych kompozytów na osnowie AlMg5 z cząstkami SiC pokrytymi reaktywną warstwą SiO2 o różnej grubości. Stwierdzono, że w wyniku reakcji osnowy z warstwą SiO2 powstają drobne kryształy MgO i Al2MgO4. Ujawniono, że w warstwie reaktywnej występuje strefowy rozkła[...]
EN The results of microstructural examination of composites with AlMgS matrix containing SiC particles covered with reactive SiO2 layer of various thickness have been presented. It has been found that tiny MgO and Al2MgO4 crystals are created as a result of reaction between the matrix and the SiO2 laye[...]
16
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 46 48--53
EN A series of polyaniline/sericin composites were prepared by oxidative polymerisation of aniline in the presence of sericin. The preparation of polyaniline composites containing sericin were confirmed by Fourier-transform infrared spectroscopy. From the result of electron spin resonance spectroscopy,[...]
17
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The aim of this paper is to present an example of the material microstructure characterization with the use of X-ray micro-CT and nanoindentation measurements. Firstly, the current scope of application of the aforementioned techniques is provided within different fields of science. Then, background [...]
18
100%
Chemik
PL Omówiono perspektywy rozwoju badań w zakresie metod modyfikacji i przetwarzania polimerów oraz otrzymywania kompozytów i nanokompozytów.
EN Perspectives of development of research concerning methods of modification and processing polimers and production of composites and nano-composites were discussed.
19
100%
Materials Science Poland
2014 Vol. 32, No. 2 193--197
EN Composites of hematite (a-Fe2O3) nanoparticles with different materials (NiO, TiO2, MnO2 and Bi2O3) were synthesized. Effects of different materials on the microstructure and optical band gap of a-Fe2O3 nanoparticles were studied. Crystallite size and strain analysis indicated that the pure a-Fe2O3 [...]
20
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1601--1606
EN The article presents the preparation process of AC-AlSi12 aluminum alloy surface by application of anodic oxidation method. The method enables the formation of a porous oxide layer (Al2O3) which generates the substrate of durable adhesive bond with an epoxy resin. It also presents the influence of t[...]
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last