Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite layer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Biomateriałów
2
80%
Advances in Materials Science
EN The paper presents the results of examinations of the structure and properties of the x-A12O3+A14C3+Ti3A1 composite layer produced on the Ti6A12Mo2Cr titanium alloy by the PAMOCVD method with the participation of trimethylaluminum vapors. Compared to the material in the starting state, the layer has[...]
3
61%
Archiwum Nauki o Materiałach
1998 t. 19, nr 3 157-166
PL Aktywne katody Ni-P-TiO2 otrzymywano przez jednoczesne elektroosadzanie Ni i TiO2 na podłożu Cu z roztworu, w którym cząstki TiO2 utrzymywano w zawiesinie, stosując ciągłe mieszanie. Elektroosadzanie prowadzono w warunkach galwanostatycznych w zakresie gęstości prądowych: 200-240 mA.cm-2 przez 0,5 h[...]
EN Ni-P-TiO2 active cathodes were prepared by simultaneous electrodeposition of Ni and TiO2 on a Cu substrate from a solution in which TiO2 particles were suspended by stirring. Electrodeposition was carried out under galvanostatic conditions in the range of current densities: 200-240 mA . cm-2 for 0,5[...]
4
61%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Elektrolityczne warstwy kompozytowe Ni-P-NiO i Ni-P-Ni(OH)2 otrzymano w warunkach galwanostatycznycyh, w temperaturze 298 K, z elektrolitu do niklowania zawierającego w jednym przypadku tlenek niklu, a w drugim - azotan niklu. Dla celów porównawczych otrzymano również warstwy Ni-P, które poddano ide[...]
EN Electrodeposited composite Ni-P-NiO and Ni-P-Ni(OH)2 layers were obtained in galvanostatic conditions at 298 K from the nickel plating bath containing nickel oxide in one case and nickel nitrate in the other. For comparison the Ni-P composite layers were also obtained and investigated in the same ma[...]
5
61%
Kompozyty
PL Przedstawiono zastosowanie programu komputerowego Simtec RWP do modelowania procesu tworzenia się kompozytowej warstwy stopowej na odlewach staliwnych kuł. Wyniki obliczeń porównano z wynikami uzyskanymi drogą eksperymentalną.
EN Use of surface composite alloy layers permits onto obtain a lot of casts properties, also usable. In order to presentation of formation mechanism of alloy layers we present in introduction part of real executed experiment on sphere casting model (Fig. 1). Figure 2 shows influence analysis of individ[...]
6
61%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1343--1350
EN The effect of laser surface treatment on structure and mechanical properties aluminium Alloy enac-AlMg9 In this work, the influence of a high power diode laser surface treatment on the structure and properties of aluminium alloy has been determined. The aim of this study was to improve the mechanica[...]
7
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 373--379
PL Odlewy staliwne pracujące w trudnych warunkach eksploatacyjnych wymagają wysokich własności eksploatacyjnych (Rm, Re, HB) przy jednocześnie wysokiej odporności na zużycie pracujących powierzchni. Jednoczesne uzyskanie wysokich własności plastycznych, twardości i odporności na z[...]
EN Steel casting operating in tough conditions are required to have high mechanical properties (UTS, YP, HB) with simultaneous high wear resistance of working surfaces. Obtaining simultaneously of the high plastic properties, service life and wear resistance within a single casting is difficult or just[...]
8
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1362-1366
9
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a detailed description of the process of creation of a surface alloy layer (using high-carbon ferrochromium) on the cast steel casting. The mechanism of the surface alloy layer is based on the known theories [5,6]. The proposed course of formation of the layers has been extended t[...]
10
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The study presents the results of research on the development of composite zones in castings based on the intermetallic phase of Ni3Al. Composite zones were obtained by placing packets with substrates for the reaction of titanium carbide in a foundry mould. To provide a variable carbides [...]
11
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odlewu staliwnego z powierzchniową warstwą stopową. Badania obejmowały pomiar grubości, twardości, odporności na zużycie ścierne wykonane zgodnie z normą ASTM G 65-00 oraz odporności na korozję metodą potencjo-dynamiczną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdz[...]
EN There are presented the results of researches conducted on the steel cast with surface alloy layer in this work. The measurement of the thickness, hardness and abrasion wear resistance was conducted in accordance with norm ASTM G 65-00. The measurement of the corrosion resistance was conducted in ac[...]
12
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 4 66-70
PL W pracy przedstawiono tribologiczne właściwości kompozytowych warstw powierzchniowych tlenek glinu-grafi t. Warstwy otrzymano metodą elektrolityczną, w elektrolitach o różnym stężeniu grafi tu. Wytworzone warstwy skojarzono z tworzywem PEEK/BG w ruchu posuwisto-zwrotnym, w warunkach tarcia bezsmarow[...]
EN The paper presents the tribological properties of composite aluminium oxide-graphite surface layers. The layers were obtained by the electrolytic method, in electrolytes with a different graphite concentration. The produced layers were coupled with a PEEK/BG material in reciprocating motion, under l[...]
13
51%
Materiały Ceramiczne
PL W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i niektórych właściwości niklowych warstw kompozytowych z fazą dyspersyjną w postaci proszków ceramicznych otrzymanych metodą zol-żel. Wykorzystane zostały dwa rodzaje proszków: nanometryczny węglik tytanu oraz wielofazowa mieszanina węglików i borków, w [...]
EN The paper presents the results of studies of the structure and some properties of composite nickel layers with the dispersion phase as ceramic powders obtained by the sol-gel method. Two types of powders were used: nanometric titanium carbide and mixture of carbides and borides, which contained e.g.[...]
14
51%
Transport Problems
PL W pracy przedstawiono wpływ technologii wytwarzania anodowych powłok tlenkowych (APT) i wytworzonych na ich osnowie powłok kompozytowych typu APT+MI na ich właściwości izolacyjne. Powłoki te są przeznaczone na aluminiowe uzwojenia elektromagnetycznego sterowania zaworami silników spalinowych. Zastos[...]
EN The influence of producing technology on insulating properties of anodic hard coatings (AHC) and on their matrix produced composite layer AHC+MI has been presented in the paper. Those layers are destined for aluminium winding in electromagnetic steering of engine valves. Using of these layers allows[...]
15
51%
Kompozyty
PL Przedstawiono podstawy technologii wytwarzania i wybrane właściwości powłok kompozytowych z osnową ceramiczną, zawierających nanorurki węgla szklistego. Osnowę powłok stanowi wytworzona elektrolitycznie anodowa powłoka tlenkowa. Dzięki jej porowatej budowie jest możliwa synteza nanorurek węglowych w[...]
EN The producing technology principles and selected properties of composite layers with ceramic matrix including nano tubes of glassy carbon have been presented in this paper. The matrix of the layers is the electrolytic formed anodic oxide covering. Due to the porous structure of anodic oxide layer a [...]
16
51%
Kompozyty
PL Badano wpływ zawartości proszku tytanowego w kąpieli galwanicznej na proces elektrolitycznego osadzania warstw kompozytowych Ni-t-Ti oraz Ni-P+Ti na podłożu stalowym. Ustalono wpływ zawartości tytanu w kąpieli galwanicznej na jego zawartość w warstwie kompozytowej. W badaniach struktury warstw wykaz[...]
EN Electrolytic nickel layers are typified by good corrosion resistance and electrochemical activity in the processes of cathodic hydrogen evolution and anodic oxygen evolution. In order to improve of utilizable properties of the nickel layers, the coatings were co-deposited from baths containing metal[...]
17
51%
Kompozyty
PL Celem niniejszej pracy było otrzymanie warstw kompozytowych Ni+Mo różniących się zawartością molibdenu, prze­prowadzenie ich charakterystyki fizykochemicznej oraz określenie ich przydatności jako materiałów elektrodowych do wydzielania wodoru w środowisku alkalicznym. Elektrolityczne warstwy kompozy[...]
EN The aim of this investigation was to obtain Ni+Mo composite layers differing in Mo content, to carry out their characterization and to estimate their suitability as electrode materials for hydrogen evolution in alkaline environment. Ni+Mo composite layers were obtained on a steel substrate by electr[...]
18
51%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki elektrochemicznej charakterystyki warstw kompozytowych Ni+Ti oraz Ni-P+Ti otrzymanych w warunkach galwanostatycznych (j = 300 mA • cm-2), przy współosadzaniu krystalicznego i amorficznego niklu z proszkiem tytanu z kąpieli zawiesinowej na podłożu stalowym (St3S). Warstwy kompozy[...]
EN The subject of this work is electrochemical characterization of composite Ni+Ti and Ni-P+Ti layers obtained by codeposition of crystalline or amorphous nickel with titanium from the bath containing titanium powder suspension. The layers were electrodeposited under galvanostatic conditions (j = 300 m[...]
19
51%
Kompozyty
PL Warstwy kompozytowe na osnowie stopu Ni-Mo, zawierające wbudowany tytan, otrzymywano na drodze elektroosadzania. Proces prowadzono w warunkach galwanostatycznych z kąpieli cytrynianowej zawierającej zawiesinę pyłu Ti. Badania porównawcze przeprowadzono dla warstw stopowych Ni-Mo otrzymanych w analog[...]
EN The composite layers on a base of Ni-Mo alloy containing titanium were obtained by electrodeposition from the citrate bath containing a suspension of titanium powder. The process was carried out under galvanostatic conditions. For comparison Ni-Mo alloys were also obtained under the same conditions [...]
20
51%
Kompozyty
PL Przedmiotem niniejszych badań są warstwy kompozytowe na osnowie krystalicznego niklu zawierające jako składnik kompozytu sproszkowany wanad. Elektrolityczne warstwy kompozytowe Ni+V były otrzymywane poprzez współosadzanie niklu i wanadu z roztworu, w którym cząstki metalicznego wanadu utrzymywano w [...]
EN The subject of this study are nickel-based composite layers containing powdered vanadium. Electrolytic composite Ni+V layers were prepared by co-deposition of nickel and vanadium from a solution, in which metallic vanadium particles were suspended by stirring. The process of electrodeposition was ca[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last