Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite floor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 50 [256] 211-218
PL Przedstawiono wyniki badań nowego typu łącznika do zespolonych stropów stalowo-betonowych. Łączniki zaprojektowano w postaci odcinków kształtownika kapeluszowego mocowanych do belki za pomocą wstrzeliwanych gwoździ. Badania prowadzono na modelach połączeń ścinanych oraz na segmencie stropu w skali n[...]
EN The test results of a new type of the shear connector are presented. The connector is made from a piece of steel section and connected to steel beam by shot nails. The experiment included a push-out tests and a test of a floor in natural scale. The shear resistance and ductility of connector have be[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przyjęto, że siły podłużnego ścinania w płaszczyźnie zespolenia żelbetowych stropów warstwowych są równoważone przez: siły sprężyste, kohezję oraz tarcie kinetyczne. Ponadto w zespoleniu pojawia się tarcie wewnętrzne. Ze względu na swoją naturę nie wszystkie siły wywoływane są równocześnie, jednakże[...]
EN It is assumed that longitudinal shearing in joint surface (interface) of composite floors is balanced by: elastic forces, force of cohesion and kinetic friction. Moreover, internal friction occurs in the interface. Due to their nature, not all the above mentioned phenomena occur at the same time; ho[...]
3
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 21--23
EN The paper discusses the methodology of complex experimental tests of prestressed beam-and-block floor systems, carried out at the Research Laboratory for Building Materials and Structures at the Cracow University of Technology, which meets accreditation of the Polish Centre for Accreditation (PCA). [...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Ruszty jako ustroje podlegające zginaniu w dwóch prostopadłych kierunkach dobrze wypełniają rolę konstrukcji wsporczych stropów z punktu widzenia minimalizacji ich ciężaru własnego oraz wysokości konstrukcyjnej. Szczególnie korzystnymi właściwościami charakteryzują się ruszty z belek krótkich wzajem[...]
EN Grillages as structural systems which bend in two orthogonal directions are quite satisfactory in the role of slab floors structures from the point of view of minimization of their own weight and structural height. The reciprocal grillages are characterized by particularly beneficial properties. Sca[...]
5
84%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 1 29--31
PL Rozpatrując naprężenia w zbrojeniu należy rozróżnić obszary w bezpośrednim sąsiedztwie węzła i obszary w pewnym oddaleniu od węzła. Przedstawiono sposób obliczania naprężeń w rozciąganym zbrojeniu podłużnym w podatnym węźle stropu zespolonego oparty na metodzie składnikowej i normowym modelu węzła w[...]
EN Analyzing the stresses in the reinforcement it is necessary to distinguish between the areas in the vicinity of joint and the areas at a distance from the joint. In this paper method of the stress calculations in reinforcement in semi-rigid joints of steel-concrete composite slabs are reported. The [...]
6
67%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 7 371-373
PL Przedstawiono rozwiązania, w których popełniono błędy w analizach pracy konstrukcji stropów prefabrykowano-monolitycznych, które w projekcie budowlanym przyjęto jako stropy żelbetowe monolityczne. Dotyczą one wprowadzania zmian na etapie projektu wykonawczego. W miejsce tradycyjnego stropu monolityc[...]
EN This paper presents a case study of design stage errors committed in analyses of ceiling structures type, which were originally designed as monolithic. They concern changes introduced at the stage of the construction design. Instead of the traditional monolithic slab, precast slab elements of Filigr[...]
7
67%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 7 366-370
PL Przedstawiono wyniki przeprowadzonych (po sześciu latach użytkowania) badań i analiz stropu, oceniono przyczyny uszkodzeń oraz podano propozycję naprawy. Sformułowano uwagi dotyczące projektowania stropów zespolonych, często obecnie stosowanych w garażach podziemnych.
EN There were presented the results of the studies and analyses of floor (after six years of use), the causes of damages were estimated and a proposal for repairs were given. There were formulated comments on the design of combined floor often are used in the underground garages.
8
67%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W pracy przedstawiono optymalizację ze względu na minimum ciężaru stropów zespolonych poddanych dynamicznym obciążeniom wywoływanym przez rytmicznie poruszającą się grupę ludzi (np. podczas ćwiczeń). Rozpatrywana konstrukcja stropu składa się z płyty żelbetowej wylewanej na szalunku traconym w posta[...]
EN The paper is concerned with a minimum weight design of composite floors subjected to dynamic loading, deriving from the rhythmic activity of a group of people. The floor structure consists of concrete slab cast, on thick trapezoidal deck, which is supported by a grid of steel beams. The structure is[...]
9
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 118--121
PL W stropach zespolonych, wykonywanych z płyt kanałowych z nadbetonem konstrukcyjnym, nie stosuje się zbrojenia zszywającego w złączu. W takich konstrukcjach przygotowanie powierzchni górnej prefabrykatu ma zasadniczy wpływ na nośność styku na ścinanie. W normach nie ma zgodności co do zasad przyjmowa[...]
EN In the composite floors, made of hollow core elements with structural topping, interface reinforcement is not applied. In these structures preparation of the top surface of precast element has a significant impact on longitudinal shear strength. In the standards there is no consensus about the assum[...]
10
67%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 9 424--428
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, laboratoryjnych i polowych w pełnej skali oraz nieliniowe analizy obliczeniowe (w tym MES) nowego systemu stropów typu "slim floor", utworzonych z połączonych prefabrykowanych belek zespolonych typu BH i płyt kanałowych sprężonych. Wyniki badań i obliczeń [...]
EN Experimental research; full-scale laboratory and field tests as well as non-linear computational analyzes (including FEM) of a new "slim floor" system made up of prefabricated BH type composite beams combined with pre-tensioned HC floor slabs are the subject of the present paper. Experimental and co[...]
11
59%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 3 42--47
PL Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważy[...]
EN The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor[...]
12
59%
Przegląd Budowlany
PL Celem niniejszego artykułu jest prezentacja popularnych w Polsce systemów stropowych, w tym również rozwiązań najnowszych, których stosowanie przynosi określone korzyści zarówno pod kątem technicznym, funkcjonalnym, jak i ekonomicznym. W pierwszej części niniejszej publikacji zostaną omówione: gęsto[...]
EN The aim of this article is to present the most popular flooring systems in Poland, including the latest solutions, whose application brings certain technical, functional and economical advantages. In the first part of this paper, we will discuss: Vector rib-and-slab floor, monolithic ceiling and bea[...]
13
59%
Przegląd Budowlany
2017 R. 88, nr 5 28--32
PL Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autoro[...]
EN The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the arti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last