Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite beam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN In the presented study the possibility of application of algorithms, which based on the estimation of fractal dimension for the problems of damage detection in localization in composite structures was considered. Four algorithms were compared with respect to accuracy of detection and localization of[...]
2
88%
Engineering Transactions
EN The subject of the paper is a seven layer beam with foam cores. The structure of the beam is symmetrical. The beam is composed of the main core, two inner sheets, two second cores and two outer sheets. The main core and two face cores are metal and polyurethane foams, while the sheets are metal. The[...]
3
75%
Modelowanie Inżynierskie
PL Zastosowanie elementów kompozytowych w budowie maszyn stało się bardzo popularne ze względu na wyjątkowe właściwości tych materiałów. Dlatego oczywista jest potrzeba opracowania odpowiednich metod do ich diagnostyki i monitoringu. Jedną z grup metod, intensywnie rozwijanych w ostatnich dekadach, jes[...]
EN An application of composite elements in machinery design became very popular due to the unique properties of these materials. Therefore, it is obvious to develop appropriate methods for their diagnostics and monitoring. One the group of methods, intensively developed in the last decades, is the anal[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przy projektowaniu stalowych belek stropów o konstrukcji zespolonej niezbędne jest określenie wartości charakterystycznych i obliczeniowych wielkości wytrzymałościowych. Parametry wytrzymałościowe połączeń elementów stalowych i żelbetowych w belkach zespolonych są zależne od wielu parametrów losowyc[...]
EN The only rational basis for deciding safety margins for ultimate strength of structural components or members is data from failures. If the design method is probabilistic, the data should be interpreted statistically. Laboratory tests provide the only practicable basis for specifying safety margins [...]
5
75%
Engineering Transactions
EN Based on the formula for normal stresses in curved beams of one material, the formulae for normal stresses in composite curved beams with general cross-sectional shape under complicated loads can be derived. The novel formulae presented in this paper can be used in evaluating the normal stresses of [...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2014 Z. 20 (170) 175--181
PL W artykule omówiono doświadczalne określanie nośności granicznej zespolonych belek stalowo-betonowych dla dwóch wybranych sposobów zespolenia (za pomocą łączników niespawanych). Zaprezentowano postacie zniszczenia dla obu rozważanych przypadków oraz omówiono czynniki wpływające na nośność belek.
EN The article discusses experimental determination of the bearing capacity of steel-concrete composite beams for the two fixation methods (with non-welded shear connectors). Failure models are presented for both the considered cases and the factors affecting the strength of beams are discussed.
7
75%
Drogownictwo
2012 nr 1 12-16
PL Przedstawiono zagadnienie sztywności zarysowanego betonu w przypadku ustrojów ciągłych (duże mosty). Omówiono w dużym skrócie ujęcie tego problemu przez normę PN-EN 1994-2:2010 oraz podejście samych projektantów do tego zagadnienia.
EN The article presents the problem of stiffness of concrete cracking in the case of continuous regimes (big bridges). The problem was discussed very briefly on the basis of current standard and as well as the attitude towards this issue of designer themselves.
8
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 15 23--32
PL Przedstawiono typy łączników ścinanych oraz sposoby modelowania. Odniesiono się do badań prowadzonych po 2000 r., pokazano, jak rozwijał się pomysł, wprowadzony w postaci tzw. listwy perfobond, którego autorem był w 1980 r. F. Leonhardt. Najnowsze aplikacje ciągłych łączników ścinanych w mostach wyk[...]
EN Different types of shear connectors and modelling techniques are presented. Basic research conducted or presented after year 2000 is taken into consideration, following the idea of concrete dowel implemented in the form of perfobond strip at the beginning of the 1980s by F. Leonhardt. The latest res[...]
9
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 15 99--112
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej nośności i sztywności belki zespolonej aluminiowo-betonowej. Konstrukcje aluminiowo-betonowe są stosunkowo nowymi konstrukcjami zespolonymi i nie są jeszcze dostatecznie przebadane. Połączenie aluminium z betonem ma wiele zalet. Belki zespolone alu[...]
EN In this paper a numerical analysis of the resistance and stiffness of the aluminium and concrete composite beam is presented. Composite aluminium and concrete structures are quite new and they have not been thoroughly tested. Composite structures have a lot of advantages. The composite aluminium and[...]
10
75%
Archives of Acoustics
2014 Vol. 39, No. 4 605--613
EN The paper presents a study of a possible application of structure embedded piezoelectric actuators to enhance the performance of a rotating composite beam exhibiting the coupled flexural-flexural vibrations. The discussed transversal and lateral bending modal coupling results from the directional pr[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Experimental investigation of timber-concrete composite beams subjected to long term loading is presented. The first type of experimentally tested timber-concrete composite beams consisting from the vertically nailed timber planks with concrete deck on the top. Shear connection between the concrete [...]
12
75%
Drogownictwo
2007 nr 10 336-343
PL Belka zespolona składa się z dwóch połączonych ze sobą elementów, górnego i dolnego. W artykule przedstawiono obliczenia do różnych połączeń między belkami stalowanymi oraz obliczenia do belki typu beton-stal. Do obliczeń wprowadzono miary geometryczne podatności łączników.
EN Composite beam is composed of two connected elements, upper and lower. The author presents calculation of various connection between steel beams and calculation of concrete-steel type beam. He introduced to calculation geometric measures of join flexibility.
13
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2013 z. 60, nr 2 175--188
PL Artykuł prezentuje analizę porównawczą nośności i sztywności belek zespolonych stalowo-betonowych w budownictwie powszechnym, w zależności od stopnia ich zespolenia. Celem artykułu jest przybliżenie zasad projektowania belek z uwzględnieniem wpływu stopnia zespolenia na ich nośność i sztywność. Zwró[...]
EN The paper presents comparative analysis of the resistance and stiffness of the composite beams in the general building, depending on the degree of the shear connection. The aim of the article is presentation of the rules of designing beams, considering the influence of the degree of shear connection[...]
14
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 10 545--549
PL Omówiono zagadnienia związane z obliczaniem belek zespolonych stalowo-betonowych z uwzględnieniem stopnia zespolenia. Metodyka obliczeń nawiązuje do normy PN-EN 1994-1-1. Rozważania zilustrowano przykładem liczbowym uwzględniającym różne warianty rozwiązań.
EN The article presents issues related to the calculation of the steel-concrete composite beams with the regard to the degree of shear connection. The methodology of calculations refers to the standard PN-EN 1994-1-1. Considerations were illustrated with the numerical example taking into account differ[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 7 384-386
PL Przedstawiono wyniki numerycznego modelowania wzmacniania analizy, określono stan konstrukcji przed wzmocnieniem, przy częściowym odciążeniu, następnie modelowano wzmocnienie i wprowadzono dodatkowe obciążenie. Analizę prowadzono aż do zniszczenia elementu. Uzyskano pełne ścieżki równowagi statyczne[...]
EN The paper deals with the problem of numerical modeling of strengthened steelconcrete composite beams. The reinforcement through welding the steel plate to bottom flange of the steel beam was analyzed. This analysis was run in multistage way, which reflects the real process of strengthening. In the f[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Praca przedstawia wyniki modelowania teoretycznego i badań doświadczalnych belek zespolonych typu stal-beton połączonych za pomocą kleju. Próbom 3-punktowego zginania poddano belki długości 3,70 m, w których betonową płytę połączono ze stalową półką dwuteownika różnymi łącznikami: tradycyjnie za pom[...]
EN Results of theoretical modelling and experimental investigations of composite beams of steel and concrete with adhesively bonded joints are presented. The computational model uses three displacement fields, which are discretized by the FEM. Modern testing equipment (Instron 8804, Aramis/Pontos) was [...]
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 12 660-663
PL Przedstawiono problemy dotyczące stosowania hipotezy kumulacji uszkodzeń (sumowanie Palmgrena-Minera) do wyznaczania trwałości zmęczeniowej zespolenia typu „composite dowels” w zespolonych belkach stalowo-betonowych. Dotyczą one głównie układu naprężeń w zębach stalowych oraz zmiany tego układu wraz[...]
EN Problems concerning the application of damage accumulation theory (Palmgren-Miner summing) for determination of fatigue durability of composite dowels shear connection in steel – concrete composite beams are presented. The main aspect is detailed study of stress distribution within steel dowel as we[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents a method of calculation of the bending and torsional moments in the main and secondary reinforced concrete beams of composite waffle floors.
19
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 327-332
PL Autorzy pracy opracowali skończenie elementowe modele belek i płyt kompozytowych z delaminacją oraz przeprowadzili szerokie badania eksperymentalne dotyczące wpływu delaminacji na zmiany trzech pierwszych częstości drgań własnych. Uzyskane w oparciu o opracowane modele wyniki obliczeń numerycznych p[...]
EN Authors of this work elaborated finite element models of delaminated composite beams and plates and carried out an extensive experimental investigation upon changes in the first three natural frequencies due to delamination. The obtained results of numerical calculations from the numerical models ar[...]
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 2 109-112
PL Przedstawiono sposób wymiarowania niekonwencjonalnych łączników w konstrukcjach zespolonych zgodny z przepisami Eurokodu 4. Opisano badania nowych rodzajów łączników listwowych z wycięciami o kształcie "puzzle", wzmocnionych zbrojeniem uzwajającym. Omówiono zalety stosowania tego rodzaju zbrojenia w[...]
EN The paper presents dimensioning method for unconventional connectors in composite structures according to Eurocode 4. Experimental investigations carried out on new type of concrete dowels with additional confining reinforcement has been described. Advantages of application of this reinforcement in [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last