Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 325
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competitiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
80%
Journal of KONES
EN New areas of activities of Polish Research Institutes, competitiveness, measures of successes of Research Institutes, model of Research Institute, way to international cooperation are presented in the paper. At present Polish industry looking for well educated graduates, therefore Polish universitie[...]
3
80%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 6 28-35
PL Konkurencja przewoźników publicznych i prywatnych. Konkurencyjność w zakresie liczby i częstotliwości kursowania pojazdów, ceny, czasu przejazdu i oferty biletowej.
EN Competitiveness of the public and private carriers. Competitiveness in the referrence to number and frequency rides of vehicles, price, travel duration and fares.
4
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 637--648
PL Wobec ogólnej dostępności klasycznych czynników produkcji, wynikającej z postępujących procesów globalizacji, jakość środowiska coraz częściej traktowana jest jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym jako istotny element budowania przewagi konkurencyjnej na poziomie mezoekonomicznym. Osią[...]
5
80%
Problemy Jakości
EN Entrepreneurship is a growing phenomenon in the world markets. The article presents: essence, dimensions, components and choice models of entrepreneurship and the concept of strategic entrepreneurship. Within the entrepreneurship and strategic management domains there has been a movement by research[...]
6
80%
Rynek Energii
2007 nr 3 37-41
PL Internetowe Centrum Handlowe TOTU rozpoczęło działalność 16 lipca 1997 r jako pierwszy na świecie sklep internetowy oferujący produkty branży spożywczej. Na tle zachodzących zmian handlu internetowego na świecie przedstawiono poszczególne etapy rozwoju Centrum Handlowego TOTU. Przedstawiono strukt[...]
EN Totu.com was founded on 16th of July 1997 as a first e-commerce website selling groceries. In the work below the structure consisting of 67 stores has been presented, which operate throughout the country along with specialized branches of totu.com and the headquarters. The delivery chain has also b[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 40 101-107
PL Artykuł został poświęcony analizie wpływu technologii informatycznych na konkurencyjność małej firmy. Opisano silne zależności występujące pomiędzy wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych a budowaniem przewagi konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa.
EN Article is devoted to analysis of influence computer technology on the small company's rival. It describes the dependence between using computers technology and building superiority of the small company's rival.
8
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 43, t. 1 317-328
EN The demand for outside capital in Grupa Energetyczna ENEA S.A. is dictated by the changes in the structure of production factors; by the planned growth in market share and also by the planned economic expansion consequent upon cor-porative strategy for transforming Grupa Energetyczna Enea SA into a [...]
9
80%
Przemysł Spożywczy
PL Ocena konkurencyjności polskiego sektora zwierzęcego potwierdza dobre jego przygotowanie do prowadzenia działalności na wspólnym rynku. Zwiększył się eksport, zwłaszcza do innych krajów UE, i umocniła się pozycja polskich producentów w rozszerzonej Unii. Wejście Polski do Wspólnoty nie spowodowało t[...]
EN The assessment of competitiveness of Polish animal-food sector after the accession confirms reasonable scope of preparations to operate on the common market. It was mirrored in growing exports, particularly to other member countries, and strengthening position of Polish producers in the enlarged EU.[...]
10
80%
Management
PL Konkurencja jest to proces, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dążeniu do osiągnięcia analogicznych celów. W artykule podano definicję konkurencji oraz dokonano jej klasyfikacji. Omówiono problem konkurencyjności przedsiębiorstw, a także czynniki wpływające na jego poziom. Dokonano klasyfik[...]
EN Competition is a process whose participants compete with one another in pursuing analogical goals. In this paper, a definition of the competition was given and its classification was made. The problem of competitiveness between companies and the factors influencing its level were also discussed. A c[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 38 205-212
EN Competitiveness advantage of polish shipyards to date had a cost character and was achieved mainly thanks to lower prices of ships with equivalent technical level. Long - term advantage on research and development. Allowing production of state-of--the-art vessels.
12
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 2-3 25-29
13
80%
Management
2002 Vol. 6, no 2 133-141
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie miasta Zielona Góra. W wyniku przeprowadzonych badań określono wymiary konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, relacje między przedsiębiorczością a problemami w sferze zarządzania m[...]
EN The article shows the chosen aspects of the competitive for small and me dium business for example of Zielona Góra. The following problems are especially pointed out: at strategie dimensions of enterprises competitiveness during the process of economy transition, a profile of entrepreneur, an enterp[...]
14
80%
Problemy Jakości
EN The article presents results of research involving 97 food-processing companies of the Podlasie region. The research objective was to identify the reasons and advantages of implementing the ISO 9001-based quality management system. The results confirm that the system is beneficial to company develop[...]
15
80%
Problemy Jakości
16
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 747--754
PL Jednym z najważniejszych czynników determinujących konkurencyjność przedsiębiorstw jest innowacyjność. W artykule zostały przedstawione wyniki badań, których celem było określenie, jaki wpływ mają innowacje, a przede wszystkim ich wyniki, na rozwój przedsiębiorstw. Zostały w nim wykorzystane wyniki [...]
EN A variety of different factors can impact the competitiveness of companies, but it is well known that one of the biggest role in creating the stable position on the market belongs to innovation. The work presents the results of a study aimed at determining innovation effects in Polish industrial com[...]
17
80%
Problemy Jakości
EN The article presents characterization of relationships and networks as an intangible assets, essence and at-tributes of relational approach, relational rent and new mechanism of regulation by relationships and networks. Network capabilities are a firm's ability to develop and use inter - firm relati[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 61 173--184
PL Długotrwałe funkcjonowanie firmy jest obecnie ściśle związane z oddziaływaniem jej działalności. W związku z tym coraz większego znaczenia nabiera koncepcja społecznej odpowiedzialności w ramach strategii organizacyjnej. Orientacja ta, która charakteryzuje także otoczenie biznesu Rumunii, również ze[...]
EN Currently, long-term performance of a company is closely related to the overall impact of its actions, therefore an increasing importance is assigned to the concept of social responsibility within organizational strategy. This orientation that also characterizes the Romanian business environment, du[...]
19
80%
Problemy Jakości
EN On the basis of an executive survey the author tries to determine the level of culture of quality at the leading Polish businesses. Among the four defined basic components of the culture of quality, the highest score was reached by management involvement (84% of full implementation). The close follo[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 29 319--344
PL W artykule autor analizuje obecną sytuację na rynku transportu towarowego i – na tej podstawie – daje odpowiedź, dlaczego w ciągu ostatnich dekad drogowy transport towarowy zyskał tak znaczną popularność. Wskutek tego pojazdy użytkowe utrzymują życie gospodarcze oraz odgrywają kluczową rolę w naszym[...]
EN In the paper author analyses the contemporary situation on the freight transport market and – on that basis – gives the answer why within the last decades the road freight transport managed to become so popular. The result of that is that commercial vehicles keep our economy moving and plays a major[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last