Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competitiveness of enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 11 684-684
2
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2008 nr 3 33-45
PL Dla osiągnięcia sukcesu w skali międzynarodowej, przedsiębiorstwo zarządzane z myślą o przyszłości powinno w swoich działaniach brać pod uwagę posiadane kluczowe kompetencje. Decydują one o pozycji strategicznej przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i międzynarodowym oraz pozwalają na budowanie przewag[...]
EN In order to achieve the world wide success, the company focused on future should take into the consideration its key competences. They decide about the strategic position of the company on local and international market and help to build the competitive edge. The key competences of companies and the[...]
3
75%
Logistyka
2013 nr 2 31--33
PL Artykuł przedstawia wiązkę problemów związanych z wpływem logistyki zwrotnej na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wskazano na główne obszary wiążące się ściśle z logistyką zwrotną, takie jak: ekonomia zrównoważonego rozwoju, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zarządzanie strategiczne. W czasach [...]
EN This article presents duster of problems related with influence of reverse logistics on competitiveness of the firms. In times when depreciation of factor of escalation of basie competitiveness for example qulity, price, and time of supply there is new source of achievement of competitive superiorit[...]
4
75%
Ekonomia Menedżerska
2008 nr 4 83-92
PL W artykule przedstawia się wyniki analizy zróżnicowania stawek podatku VAT w Polsce na tle krajów UE oraz ekonomiczne skutki obniżenia stawek tego podatku. Analiza stawek podatku VAT w krajach UE jest istotna głównie dlatego, że różnice stawek odbijają się na konkurencyjności produktów i usług, w za[...]
EN This article presents the results of an analysis of VAT tax rate diversification in Poland relative to UE countries as well as the economic effects of lowering these tax rates. An analysis of VAT tax rates is essential mainly because differences in rates are reflected in the competitiveness of produ[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1546--1553
PL Postępujący rozwój gospodarczy oraz wzrost konkurencji rynkowej wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia efektywnych działań zmierzających do jak najlepszego zaspokajania potrzeb klientów w sposób konkurencyjny, a zarazem zyskowny. Niezbędne jest przy tym takie postępowanie, który zmniejszy ryzyko, z[...]
EN Constantly changing market conditions are forcing companies to take steps to change the approach to the customer. This approach should be sufficiently flexible to each client had a feeling that is the most important, and the created tenders should take into account their needs and expectations. The [...]
6
63%
Logistyka
2013 nr 5 62--65
PL Konkurencyjność jest obecnie aspektem, którym przedsiębiorstwa są bardzo zainteresowane. Wszelkimi sposobami oraz dostępnymi możliwościami starają się umacniać swoją pozycję na konkurencyjnych rynkach. Staje się to możliwe poprzez zdobywanie certyfikatów jakości, wdrażanie nowych metod zarządzania c[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2010 z. 46 49-71
PL Na konkurencyjność przedsiębiorstw wpływa wiele czynników (np. ceny produktów i usług, jakość produktów i usług, trwałe relacje z klientami, innowacyjny charakter wyrobu/usługi) W artykule przedstawiono analizę wyników badań empirycznych dotyczących konkurencyjności MSP z regionu sieradzkiego.
EN Many factors influence the competitiveness of enterprises (e.g. prices of products and services, the quality of products and services, stable relations with clients, an innovative character of a product or service). The article presents an analysis of the results derived from empirical research conc[...]
8
63%
Przemysł Spożywczy
PL Centra usług wspólnych, związane z np. finansami, HR (Human Resources - zasoby ludzkie) czy logistyką, przyczyniają się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa, wpływają także na poprawienie jakości usług. Dlatego przedsiębiorstwo może je zastosować w celu poprawienia efektywności prowadzonej dział[...]
EN Shared services centers concerning e.g. finance, HR or logistics bring substantial costs optimization and improve quality of services for enterprises. Therefore, they are one of methods to be used by companies for improvement of business effectiveness during economic slowdown. Additionally, a compan[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 305--316
PL W warunkach globalizacji gospodarki, silnej konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych, zdolność do kreowania innowacji staje się coraz ważniejszym czynnikiem determinującym długookresową efektywność gospodarowania. Innowacje przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności towarów i usług, co dec[...]
EN In conditions of globalization the ability to create innovation becomes more and more important factor determining effectiveness of economic processes. Enterprises for better fitting for requirements of markets and changing environment must introduce innovations. They contribute to incrementation of[...]
10
63%
Management
2016 Vol. 20, no. 1 292--309
PL W opracowaniu przyjęto, że partnerstwo strategiczne, będąc jedną z bardziej dojrzałych form współpracy międzyorganizacyjnej, jest też skuteczną metodą wsparcia działań strategicznych przedsiębiorstw. Zaproponowano w związku z powyższym wykorzystanie go do procesów podnoszenia ich konkurencyjności. J[...]
EN The paper assumes that strategic partnering, as one of the more mature forms of inter-organisational cooperation, is also an effective method of support for strategic activities of enterprises. In the light of the above, the use of strategic partnering in processes aimed at enhancing their competiti[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 92 363--382
PL Zachodzące w przedsiębiorstwach usługowych procesy innowacji są źródłem efektywności oraz osiągniętej przewagi konkurencyjnej. W artykule uzasadniono konieczność stosowania innowacji w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Wskazano na potrzebę analizy innowacyjności w zakresie strat[...]
EN Place in service enterprises innovation processes are a source of efficiency and the achieved competitive advantage. The article presents the need for innovation to the process strategic management of the company. The need of the analysis innovation in the field of strategic, as a process that shoul[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2015 Z. 484 1--423
EN The thesis statement enclosed in this dissertation was following: the strategic partnering should be accepted as a determinant dynamically shaped competitiveness of modern enterprises. The author has taken an attempt of defining and structuring construct strategic partnership by proposing an algorit[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 33 95--106
PL W artykule poruszono kwestię znaczenia wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach jako istotnego elementu będącego częścią przewagi konkurencyjnej. Wskazano na wagę kooperacji środowiska naukowego i przedsiębiorstw. Na koniec podkreślono trudności z zastosowaniem omawianego podejścia w przedsiębiors[...]
EN The article deals with the importance of knowledge in today’s enterprises. The importance of knowledge as an essential element of being part of a competitive advantage. Pointed to the importance of cooperation between research and businesses. At the end highlighted the difficulty of using this appro[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 4 2923--2931
PL W artykule ujęte są zagadnienia związane z poziomem vi jakością obsługi klienta na konkurencyjnym rynku usług logistycznych. Ocena poziomu obsługi klienta jest dokonana z punktu widzenia podmiotów oferujących usługi logistyczne jak i podmiotów korzystających z usług firm spedycyjno-transportowologis[...]
EN Problems connected with the level and quality of customer service on the competitive market of logistic services has been discussed in the article. The assessment of the level of customer service has been done according to business entities offering logistic services and entities using services of t[...]
15
51%
Przemysł Spożywczy
PL Klastry są porozumieniami firm kooperujących, ale i konkurujących ze sobą, połączonych wspólnym celem i przyczyniających się do zrealizowania zadań, dla których klaster utworzono. Nie ma wątpliwości, że klastry przyczyniają się do dynamizacji rozwoju regionów, zwłaszcza z dysparytetami, w tym - obsz[...]
EN Clusters function as the result of close cooperation among enterprises which are realising the common goals and common tasks which cluster is organized for. There is no doubt that clusters accelerate the economic growth and development also in regions with socio-economic disparities and rural areas [...]
16
51%
Logistyka
2014 nr 3 1025--1036
PL Główną przesłanką publikacji jest realne zagrożenie długofalowego utrzymania pozycji konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa promowe na rynku przewozów pasażersko-towarowych na Morzu Bałtyckim. Jest to spowodowane rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi promów oraz niezbędnymi nakładami inwestycyjnymi i o[...]
EN The critical premise for the publication is a real risk of losing the competitive position, in the long run, by ferry operators on the Baltic market of passenger and cargo traffic. This risk is due to growing costs of ferry operation, required investment effort and expected rise of prices of fuel wi[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2010 z. 46 5-16
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące roli innowacyjności oraz konkurencyjności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę i kierunki badań tych procesów w polskich warunkach gospodarczych. Wzrost skali globalizacji, a także duże znaczenie firm z sekto[...]
EN Development of SME in Poland reach stage at which innovation and competitiveness` improvement became important factors of success. The paper presents role of innovation and competitiveness for SME development and analyses Scientific research in this field conducted by Polish academic and R&D institu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last