Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competencies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2011 nr 3 85-100
PL Przedsiębiorczość kobiet staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem i w coraz większym stopniu wpływa na efektywność globalnej gospodarki. Jest też coraz częściej przedmiotem badań, których wyniki potwierdzają pewną odmienność uprawiania przedsiębiorczości przez kobiety, ale wskazują też na istnien[...]
EN Women's Entrepreneurship is becoming a more and more popular phenomenon and continues to influence the effectiveness of the global economy to a still greater degree. More and more often it serves as a subject of research whose results confirm a certain difference between male and female entrepreneur[...]
2
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 748--751
PL Zarządzanie kompetencjami pracowników w przedsiębiorstwach postrzegane jest jako jeden z najistotniejszych elementów przyczyniających się do wzrostu poziomu wydajności pracy. Właściwe sterowanie potencjałem zawodowym przynieść może jednak znacznie szersze korzyści obejmujące praktycznie wszystkie ob[...]
EN Competency management of employees in enterprises is seen as one of the most important elements contributing to an increase in labor productivity. Appropriate control of work potential can bring much wider benefits for all areas of metallurgical enterprises. Increased levels of quality, high morale,[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 9--28
PL W artykule zaprezentowano metodę najlepszej praktyki w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną ze szczególnym uwzględnieniem roli zasobów ludzkich w badanym procesie. Zaproponowano przykłady najlepszych praktyk w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację in[...]
EN The paper presents the best practice method in the process of transforming a business into an intelligent organization, with a particular emphasis on the role of human resources in this process. The examples of best practices in the process of transforming the business into the intelligent organizat[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 143--152
PL W artykule przedstawiono znaczenie inteligencji emocjonalnej liderów biznesu. Zaprezentowano kompetencje przywódcze niezbędne do sprawnego zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Artykuł zawiera również przykładowe, współcześnie pożądane style zarządzania, które odpowiadają teraźniejszym i prz[...]
EN The following article proves the importance of emotional intelligence for business leaders. It presents leadership competences, necessary for successful management of contemporary companies. Furthermore, the paper contains examples of desired management styles to be implemented in new times, which s[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 113 109--123
PL W niniejszym artykule zostały opisane niezbędne kompetencje oraz umiejętności potrzebne pracownikom administracji publicznej podczas wykonywania ich zadań. Szczególnie wyjaśniono znaczenie potencjału pracownika czyli jego umiejętności przystosowania się do nowych warunków, bardziej złożonych zadań, [...]
EN This article describes the necessary competences and skills which are crucial for workers of public administration. The importance of the employee's potential was explained as the ability of adapting to new conditions, having more complex tasks, situations, personal motivation or engagement in work.[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 68 191--203
PL Kompetencje pracowników są kluczowym zasobem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Osiągnięcie ambitnych celów organizacji nie jest możliwe bez zdolnych, zaangażowanych i przedsiębiorczych menedżerów. W artykule przedstawiano profil kompetencyjny menedżera przyszłości. Profil ten obejmuje kompetencje o[...]
EN Employee competencies are a key resource in modern enterprises. It’s impossible to reach ambitious, organizational goals without talented, committed and entrepreneurial managers. In the article the competency profile of the manager of the future is presented. The profile emphasis is the need for a m[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 71 5--15
PL W artykule poruszono problematykę zarządzania kompetencjami zawodowymi, uwzględniając zmieniające się dynamicznie potrzeby przedsiębiorstwa w tym zakresie. Optymalizując dobór kompetencji swoich pracowników, przedsiębiorstwo może dokonać zarówno analizy zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych – ryn[...]
EN The paper describes the issue of managing professional competencies in view of the dynamically changing needs of an enterprise. Optimisation of the choice of employee competencies allows a business to analyse both the internal and external resources of the labour market. Staff management in an envir[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 31 137--151
PL W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie wymogi są stawiane obiektowi kierującemu w zarządzaniu logistycznym. Poczyniono ogólne uwagi na temat zarządzania logistycznego. Zdefiniowano obiekt kierujący. Wskazano reguły tworzenia systemów komunikacji w zarządzaniu logistycznym pod kątem sp[...]
EN Despite its long-term tradition in both practical and theoretical applications, logistics still has to face some difficulties in its basic notions. A source of misunderstandings in this context is undoubtedly connected with high usefulness of logistics that frequently dominates its theoretical aspec[...]
9
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 7 49-52
10
75%
Engineering Management in Production and Services
EN The article focuses on indicating a set of competencies required for production branches based on the data regarding the Podlaskie labour market. The data was collected using quantitative surveys (in the form of questionnaires). Then, the Authors used network analysis to visualise the collected data[...]
11
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 1 13-19
PL Kompetencje są integratorem pomiędzy obszarem zarządzania zasobami ludzkimi a strategią firmy. Wiedza i umiejętności formalne, jakie powinni zdobyć pracownicy branży TSL na poszczególnych szczeblach, są najczęściej określane przez instytucje oferujące dane wykształcenie. Dzięki prezentacji najpopula[...]
EN Competencies are an integrating factor between Human Resource Management and companies' strategies. Knowledge and formal skills which should be acquired by employees in transport, forwarding and logistics (TLS) sector at various levels are mostly determined by institutions providing educational serv[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2018 nr 54 (126) 133--141
EN In June 2015 at the University of Split, Faculty of Maritime Studies, the project “Maritime Management for the 21st Century” started. The implementation of this project intended to promote the recognisability of the profession and qualifications in the field of maritime management on the labour mark[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 128 131--140
PL Jednym podmiotów w zarządzaniu publicznym jest sołtys, który pełni rolę wspierającą dla władz gminy. Analizując literaturę przedmiotu można zauważyć, że jest niewiele publikacji dotyczących wyróżników skuteczności pełnienia roli sołtysa, w związku z tym autorki artykułu podjęły próbę identyfikacji a[...]
EN One of the actors whose role is very firmly rooted in the idea of local self-government is the village leader. It performs a support function for the commune without being provided with formal authority and financial benefits and its work is subjected to very high expectations of the local community[...]
14
75%
Logistyka
2016 nr 4 2--5
PL Artykuł przedstawia analizę porównawczą kompetencji menedżerów ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz Menedżera ds. Zarządzania Różnorodnością w oparciu o Certyfikaty Europejskiego Stowarzyszenia Certyfikacji i Kwalifikacji (ECQA). Ponieważ zarządzanie różnoro[...]
EN The paper presents a comparative analysis of competencies of Applied Sustainability and CSR Professional and Diversity Managers based on European Certification & Qualification Association certificates. Because of the fact that CSR and diversity management are very often implemented together and furt[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 118 147--157
PL W artykule przedstawiono znaczenie zatrudniania interim managerów w warunkach dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu. Podkreślono znaczenie interim managementu jako nowoczesnego podejścia do zarządzania. Omówiono podejście do zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości. Autorzy dokonali również p[...]
EN The article presents the importance of employing interim managers in the face of the dynamic changes in the environment. The significance of interim management as a modern approach to management was emphasised. The approach to future enterprise management was discussed. The authors also presented th[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 485--497
PL Rewolucja techniczna XXI wieku, postępująca automatyzacja i digitalizacja procesów, nieustanny rozwój komputerów oraz urządzeń cyfrowych ułatwiających komunikację sprawiają, że konieczne jest rozwijanie nowych kompetencji, które pozwolą na funkcjonowanie na rynku pracy w przyszłości. W artykule wska[...]
EN The technical revolution of the 21st century, the progressive automation and digitization of processes, the constant development of computers and digital devices facilitating communication make it necessary to develop new competencies that will allow to function on the labor market in the future. Th[...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 4 4085--4093, CD2
PL Celem niniejszej publikacji jest próba koncypowania nad znaczeniem kompetencji kapitału ludzkiego organizacji przy uwzględnieniu specyfiki sektora transportu lotniczego. Zważywszy na nakreślony cel, w opracowaniu skoncentrowano uwagę na wybranych aspektach teoretycznych dotyczących kompetencji. W da[...]
EN The aim of the present publication is an attempt to devise a meaning of human capital competences in the organization taking into account the peculiarity of the air transport sector. Considering the aim, in the publication one has focused on the selected theoretical aspects concerning the competence[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL Zaprezentowany system rządów w państwie oraz podstawowe zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji w sposób bezpośredni wpływają na pozycję i kompetencje poszczególnych organów w sferze bezpieczeństwa, a także obronności państwa. Niniejsze dało podstawę do podjęcia analizy kompetencji organów w zakresie[...]
EN The presented system of government in the state and basic constitutional principles contained in the constitution directly influence the position and competence of individual authorities in the sphere of security as well as state defense. These provided the basis for an analysis of the competences o[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W organizacji, bez względu na etap jej rozwoju, główną rolę w sukcesie odgrywa kadra menedżerska, która w ramach posiadanych kompetencji planuje, decyduje, organizuje, kieruje, motywuje i kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne, w tym racjonalność ich wykorzystania w stosunku d[...]
EN In an organization, whatever the stage of its development, the key role is played by managerial personnel, who according to their competencies, organize, motivate and control human, financial, material, and IT resources, including their rational use in relation to effects obtained. Modern managerial[...]
20
63%
Polish Journal of Management Studies
2011 Vol. 4 67-77
PL W niniejszej pracy autorzy podejmują się próby zinterpretowania i zdefiniowania koncepcji pracownika wiedzy w kontekście postindustrialnej transformacji (nowa gospodarka, informacyjna/sieciowa/wiedzy/ucząca się gospodarka/społeczeństwo). Badaniu poddano trójwymiarowy model stosowany do identyfikacji[...]
EN In this paper the authors set out to interpret and define the concept of the "knowledge worker" with reference to the context of post-industrial transformation (new economy, information/network/knowledge/learning economy/society). They are reviewing a three dimensional model applicable for the ident[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last