Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compensation of reactive power
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
EN Single-branch filters are still popular and are commonly used for power quality improvement purposes. Analysis of a single-branch filter is a relatively simple task. Although individual filters tuned to specific harmonics can be easily designed, after connecting them into a group it turns out that t[...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zależności matematyczne i wyniki badań zakłócenia powstającego podczas procesu łączeniowego baterii kondensatorów.
EN The paper presents mathematical relationships and results of investigation of disturbance that occur during switching process of capacitor battery.
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 44--47
PL W artykule przedstawiono problem kompensacji mocy biernej w dużych farmach wiatrowych, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej za pomocą linii kablowych 110 kV o długości kilkudziesięciu kilometrów. Uwzględniając wymagania operatora sieci w tym zakresie, przedstawiono wyniki obliczeń dla przykła[...]
EN The article presents the problem of reactive power compensation for large wind farms, connected to the grid via a 110 kV cable lines with a length of several kilometers. Taking into account the requirements of the network operator, results of calculations for sample wind power plant are presented. T[...]
4
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 1 (121) 49--54
PL W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakości energii elektrycznej, jak i minimalizacji kosztów związanych z użytkowaniem sieci. W obliczu konkurencji występującej również na rynku wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, szczególnie przy znacząco rosnących cen[...]
EN In recent times the aspects of electrical energy quality and cost related to operation of electrical networks get the higher importance. For the markets of electrical energy generation, transmission and distribution operating in competition environment it is crucial to secure the effectiveness of th[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 12 110-115
PL Łukowe piece elektryczne są jednym w istotnych odbiorników system energetycznego powodujących wahania sieci, znane jako efekt flicker. Te wahania można zmniejszać stosując kompensator mocy biernej. W artykule zaprezentowano model Grey’a umożliwiający prognozowanie mocy biernej.
EN Electric arc furnaces (EAFs) are regarded as one of the major sources of voltage fluctuation in power systems which can contribute to a phenomenon known as flicker. One of the most convenient ways to mitigate flicker is employing static VAr compensators (SVCs). By employing prediction models to fore[...]
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono rozwiązanie techniczne związane z instalacją baterii kondensatorów podłączonych do szyn rozdzielni 110 i 220 kV w stacjach energetycznych Mory i Plewiska.
EN The paper presents technical solution connected with mounting of capacitor bank attached to busbars of 110 kV and 220 kV substation at Mory and Plewiska electric power stations.
7
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 1 47--50
PL Energetyka wiatrowa w Polsce zaczęła się rozwijać na początku lat 90 XX wieku, jednak jej dynamiczny wzrost można zaobserwować w kolejnych latach. Pod koniec 2014 roku łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych w Polsce wynosiła ok. 3 800 MW i nadal rośnie. Budowa oraz instalacja farm wiatrowych [...]
EN Wind energy in Poland began to develop in the early 90s of the twentieth century, but its dynamic growth can be observed in subsequent years. At the end of 2014, the total installed capacity in wind farms in Poland amounted to 3 800 MW and continues to grow. The construction and installation of wind[...]
8
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Of particular importance are instantaneous voltage and current levels registered in the three-phase power-supplying systems in roller mixer in laboratory conditions. Recorded data allow the apparent power, active and reactive power to be determined as well as power factors cos\fi and tg\fi for the p[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano problemy związane z mocą bierną w farmach wiatrowych. Typowa siłownia wiatrowa ma możliwość regulacji napięcia i poziomu generacji mocy biernej w pewnych granicach. Z drugiej strony istnieje dużo źródeł mocy biernej w farmie wiatrowej oraz na całej drodze przesyłu energii [...]
EN The paper presents problems with reactive power in wind power farms. Typical wind power plant has possibility of regulation of voltage and reactive power in some ranges. On the other hands there are many sources of reactive power in typical wind power farm (cable lines) and on the transmission of [...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej w linii zasilającej zakład przemysłowego średniej wielkości. Wybrany zakład przemysłowy zasilany jest z linii średniego napięcia, poprzez stację transformatorową 15/0,4 kV. Celem przeprowadzenia pomiarów było określenie[...]
EN The article presents the results of measurements of electricity quality parameters of the power line feeding a middle size industrial plant. The chosen industrial plant is supplied by a medium – voltage line through transformer stations 15/04 kV. The aim of these measurements was to evaluate the inf[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last