Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication technologies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2011 nr 5-6 I-XV
PL Społeczności lokalne, funkcjonujące na terenach słabo zurbanizowanych, stoją przed nową szansą. Jest ona związana ze zdalnym, interaktywnym i multimedialnym dostępem do współczesnej cywilizacji. Nowa forma tej cywilizacji umożliwi mieszkańcom zacofanym dotąd obszarów zapewnienie pracy, edukacji, och[...]
EN Local communities, functioning in poorly urbanized areas, have got a new chance. It is connected with remote, interactive and multimedial access to the modern civilization. These new civilization forms will ensure the habitants of the hitherto under-developed areas an access to work, education, heal[...]
2
84%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2006 nr 2 59-73
EN The advantages of the introduction of information and communication technologies (ICT) in the complex healthcare sector are already well known and well stated in the past. It is common knowledge that in order to install any type of information system in healthcare, six main groups of issues have to [...]
3
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 5 139-148
PL Przedstawiono społeczeństwo informacyjne, jako nową formę cywilizacyjną powstającą dzięki upowszechnieniu techniki cyfrowej i opartych na niej technik informacyjnych i komunikacyjnych. Zarysowano główne działania podejmowane w Polsce stwierdzając, że są one zbyt skromne i rozproszone. Podkreślono zn[...]
EN In the article, the Information Society is described as a new form of civilization coming into existence during the popularization of the digital electronics and Information & Communication Technologies - ICT, in all fields of life and work. Against a background of global changes the author outlines[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 169--180
PL W artykule przeprowadzono analizę potrzeb doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników administracyjnych wybranej organizacji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Szczególną uwagę zwrócono na potrzeby szkoleniowe pracowników wykonujących prace administracyjne w sekretaria[...]
EN The article presents analysis of needs in knowledge and skills improvement of administrative employees from selected organization in information and communication technologies (ICT). Special attention was paid to training needs of employees performing administrative work in the University’s secretar[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 898--905, CD
PL Morskie technologie informacyjne i komunikacyjne są zespołem wzajemnie powiązanych ze sobą dyscyplin nauk technologii, inżynierii oraz metod organizacji pracy kadry floty morskiej i rzecznej, zajmującej się zbieraniem, transformacją, przechowywaniem, transferem i wykorzystaniem informacji. Sieci kom[...]
6
67%
Polish Journal of Management Studies
2011 Vol. 4 151-165
PL Niniejszy artykuł wskazuje kluczowe zmiany, jakie zaszły na rynku w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku oraz ich wpływ na filozofię biznesu, idee, zasady i techniki marketingu partnerskiego z punktu widzenia podejmowania strategicznych marketingowo decyzji w ramach organizacji finansowych. W celu [...]
EN The paper points out the key market changes in the first decades of the twenty-first century and their implications on business philosophy, concepts, principles and techniques of relationship marketing from the point of making strategic marketing decisions within financial organizations. In this con[...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1592--1596, CD
PL W globalnej gospodarce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotny czynnik odpowiadający za przekazywanie informacji w łańcuchach logistycznych. Szczególnie podkreślić należy ich rolę w procesach transportu samochodowego, który stanowi trzon europejskiego systemu logistycznego[...]
EN In the global economy, modern information and communication technologies are an important factor responsible for the transfer of information in the logistic chains. Particular emphasis should be placed on their role in transport processes that constitute the core of the European logistics system. In[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last