Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2007 nr 2(42) 69-74
PL W pracy scharakteryzowano komunikację pomiędzy komputerem nadrzędnym (master) a sterownikiem (slave). Przedstawiono sposoby diagnozowania układu komunikacji (wykorzystującego protokół Modbus). Objaśniono metodę komparacyjnego diagnozowania układu komunikacji. Całość uzupełniają przykłady wykorzystan[...]
EN The communication between a host computer (master) and a controller (slave) is briefly characterized. Methods of communication diagnosing (a communication according to Modbus protocol) are given. A method of comparative diagnosing of the communication system is described. The paper is supplemented w[...]
2
100%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 259-262
PL Scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z potencjałowym ujęciem eksploatacji układu komunikacji. Podano przykłady charakterystyk niezbędnej rezerwy potencjałowej w funkcji prawdopodobieństwa udanego przesyłu zbioru komunikatów. Przytoczone charakterystyki mogą ułatwić odpowiednie zaprogramow[...]
EN The selected questions related to a potential approach of the operation of a communication system are discussed in the article. The examples of the characteristics of necessary potential redundancy in a function of the probability of successful transmission of messages set are given. They may be use[...]
3
100%
Spektrum
2008 nr 6-7 X-XIII
PL System łączności w otwartej przestrzeni wymaga zastosowania odpowiedniego promieniowania optycznego. W artykule porównano właściwości propagacyjne promieniowania pokrywającego trzy okna transmisyjne: widzialne, bliskiej oraz dalekiej podczerwieni. Najbardziej efektywne okazało się promieniowanie dłu[...]
EN Free space communication system needs applying of proper optical radiation. Compared are propagation features of radiation covering three transmission windows: visible, NIR and FIR. The most effective was long-wave radiation – its special qualities were well exposed in worse conditions.
4
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2016 Vol. 62, No. 2 159--165
EN Packing constellations points in higher dimensions, the concept of multidimensional modulation exploits the idea drawn from geometry for searching dense sphere packings in a given dimension, utilising it to minimise the average energy of the underlying constellations. The following work analyses the[...]
5
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2013 Vol. 7, no. 2 235--242
EN The aim of the paper is to present the concept of the integrated system dedicated for communication and remote operation of the unmanned aerial vehicle (UAV). In the paper the concept and realization of this kind of wireless communications system is presented. The system consists of two integrated s[...]
6
88%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2011 Vol. 5, no. 2 183--186
EN The paper is a study on the invariance of the performance of noise-resistance with respect to the quasi-determined spectrum-concentrated interferences with transmitting of spread spectrum signals with a fixed algorithm of processing.
7
88%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
EN The current separation of communication systems and navigational systems on the ships bridge doesn’t meet the requirements of the e-navigation concept of the International Maritime Organization (IMO) for safe navigation to include all means and information in the decision making. Hydrographical, met[...]
8
75%
Diagnostyka
2006 nr 1(37) 45-49
PL Przedstawiono zagadnienia związane z potencjałowo-efektowym ujęciem eksploatacji układu komunikacji. Podano potencjałowe kryterium zdatności zadaniowej układu komunikacji. Zaproponowano wskaźniki wykonania zadań. Wyznaczono charakterystyki granicznego potencjału dysponowanego w funkcji efektu zamówi[...]
EN The questions related to a potential-effect approach of the operation of a communication system are discussed in the article. The task fitness potential criterion of the communication system is given. The task execution coefficients are proposed. The characteristics of the border disposed potential [...]
9
75%
Diagnostyka
2006 nr 1(37) 51-54
PL Scharakteryzowano potencjałowo-efektowe ujęcie układu komunikacji jako obiektu wielozadaniowego. Przedstawiono klasyfikację zadań globalnych ze względu na formę realizacji, ilość, czas wykonania i sposób gromadzenia efektu cząstkowego. Podano przykłady wykorzystania rezerwy czasowej.
EN The potential-effect approach to a communication system as a multitask object is briefly characterized. A classification of the global tasks according to a form of realization, quantity, time of execution and a method of partial effect accumulation is presented. The examples of time redundancy utili[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2007 z. 71 [238] 205-212
PL W przypadku, gdy wymagania na szerokość pasma transmisji nie są zbyt wygórowane, i dopuszczalne są opóźnienia związane z dużym natężeniem ruchu w sieci, do dwustronnej komunikacji z małymi modelami latającymi można wykorzystać moduł telefonu komórkowego. Opisano próbę realizacji takiej komunikacji w[...]
EN In the case of not very excessive requirements for transmission bandwidth, and when some delay related to heavy network traffic is acceptable, it is possible to use a cellular phone module for bi-directional communication with small flying models. An attempt to realize such a communication based on [...]
11
75%
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
2001/2002 T. 4 31--37
PL Artykuł przedstawia model kolejkowy fragmentu sieci komórkowej. Model jest złożony z wielu systemów obsługi typu G/G/N/N reprezentujących poszczególne komórki heksagonalne. System G/D/N/N to system z dowolnymi rozkładami czasów zgłoszeń i obsługi oraz N stanowiskami obsługi, bez możliwości tworzenia[...]
EN In the article, a part of a cellular mobile communication system is modelled by a queueing network of G/G/N/N service systems representing hexagonal cells, each system being connected to six neighbouring systems. Number N of parallel service stations corresponds to the number of channels. Traditiona[...]
12
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przeanalizowano wybór długości fali promieniowania optycznego do łącza optoelektronicznego w otwartej przestrzeni. Zwrócono uwagę na dobór długości fali ze względu na bezpieczeństwo wzroku ludzkiego, tłumienie i rozpraszanie promieniowania przez atmosferę oraz dostępność zarówno źródeł, j[...]
EN The paper presents an analysis of wavelength selection for free-space optical systems. The analyses take into consideration an operation safety for human and atmosphere attenuation. The described selection considers the choice of applicable radiation sources and detectors.
13
75%
Inżynieria Maszyn
PL Przemysłowe oprogramowanie komputerowe stwarza duże kłopoty istniejącym systemom komunikacyjnym, w przypadku działania aplikacji między odległymi oddziałami przedsiębiorstwa. Organizacja typu klient - serwer nie sprawdza się wtedy. Ponadto aplikacja musi reagować na przeciążenie sieci, a zatem albo [...]
EN Nowadays industrial applications, which are distributed in several geographical places, impose new constraints on the communication system. In that case, the client/server organisation gives bad results. Moreover, the application has to react with the network overload. The application functioning sh[...]
14
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przemysłowe oprogramowanie komputerowe stwarza duże kłopoty istniejącym systemom komunikacyjnym w przypadku działania aplikacji między odległymi oddziałami przedsiębiorstwa. Organizacja typu klient-serwer nie sprawdza się wtedy. Ponadto aplikacja musi reagować na przeciążenie sieci, a zatem albo jej[...]
EN Nowadays industrial applications, which are distributed in several geographical places, impose new constraints on the communication system. In that case, the client/server organisation gives bad results. Moreover, the application has to react with the network overload. The application functioning s[...]
15
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1431--1434
PL W artykule omówiono i przeanalizowano funkcjonowanie systemu komunikacji pasażerskiej w gminie Nowosolna. Z uwagi na zainteresowanie lokalnych władz usprawnieniem transportu wewnątrz granic administracyjnych gminy, przedstawiono koncepcję gminnej sieci komunikacyjnej stanowiącej uzupełnienie działaj[...]
EN The article describes and analyzes the operation of the communication system in the municipality of Nowosolna. Due to the interest of local authorities improving transport within the administrative boundaries of the municipality, presented the concept of municipal communication network as a compleme[...]
16
75%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2012 Nr 2 44-47
PL W ostatnich kilku latach w UE podejmowane są starania wprowadzenia zintegrowanego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych, zwanego eCall. Stanowić ma on istotną część kompleksowej strategii poprawy efektywności i bezpieczeństwa transportu eSafety, obejmującej przede wszystkim elektroni[...]
EN Good functioning of the general rescue systems, based on communication via 112 calls, requires a unifi ed communicational system. In recent years in the EU efforts have been made to introduce eCall - an integrated system of rapid reporting of road accidents. It is an important part of eSafety - a co[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1799--1802, CD
PL W artykule omówiony został sposób doboru środków transportu publicznej komunikacji zbiorowej do tras komunikacyjnych, począwszy od planowania układu komunikacyjnego, czyli zapoznania się z infrastrukturą poprzez odpowiedni dobór środków transportu komunikacji zbiorowej z taboru, którym dysponuje dan[...]
EN The way of selection of means of public transport to communication routes was discussed in this article. Starting from planning transport network, that is, familiarizing with infrastructure through proper selection of means of public transport that a given city possesses. The types of means of trans[...]
18
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1803--1808, CD
PL W artykule omówiony został sposób doboru środków transportu zbiorowego do tras przejazdów wybranych linii komunikacyjnych w mieście Lublin. Opisany został układ komunikacyjny, rodzaje taboru obsługujące linie komunikacyjne, a także główne aspekty jakie brane są pod uwagę przez Dział Organizacji Prze[...]
EN The selection of means of public transport to given communication lines in Lublin was discussed in this article. Communication system in Lublin, types of means of transport, as well as main aspects that are taken into consideration by the Department of Transport Organization in Public Transport Auth[...]
19
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1809--1814, CD
PL W artykule omówiony został obecnie funkcjonujący układ komunikacyjny miasta Lublin. Został poruszony także aspekt dotyczący wpływu obwodnicy miasta na ruch pojazdów oparty na badaniach liczby pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez dwa główne skrzyżowania oraz zaprezentowano System Zarządzania R[...]
EN Current communication system in Lublin was presented in this article. The impact of beltway on traffic based on the number of trucks driving on two main crossroads was determined. Traffic Management System, which was established in December 2015 and technologies used to improve communication system [...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1273--1279
PL W artykule przedstawiono wyniki prac analitycznych realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w zakresie możliwości prowadzenia i analizy komunikacji werbalnej pilota w kabinie wielozadaniowego samolotu wojskowego, w warunkach oddziaływania na niego dużych przeciążeń liniowych występują[...]
EN The paper presents the results of analytical works implemented in the Air Force Institute of Technology in terms of the possibilities of conducting and analysing the pilot’s verbal communication in the multi-purpose aircraft cockpit, under conditions of influence of large linear loads, which occur d[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last