Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  common rail
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2003 Nr 56 5-18
PL W artykule opisano zagadnienia związane z systemami wtryskowymi Common Rail silników o zapłonie samoczynnym. Zaprezentowano obecną sytuację rynkową pojazdów napędzanych tymi silnikami oraz prognozy ich dalszego rozwoju, które pozwalają przypuszczać, iż w przyszłości opisywane silniki będą jednym z g[...]
EN The paper presents the issue of Common Rail system injection in diesel engines. The Authors describe current market situation of vehicles with these engines and future prognosis of development in these vehicles. In accordance with this prognosis these engines will be an important source of drive in [...]
2
89%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 1 485-492
EN In the work an attempt was made to replace the conventional system of controlling the dose and angle of advance of fuel injection by an electronically controlled system, which was implemented by attaching a fuel container to the conventional high-pressure fuel system, and an electronically controlle[...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 3 217-220
PL W Katedrze Silników Spalinowych i Pojazdów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej opracowano i wykonano sterownik do badań silników o zapłonie samoczynnym wyposażonych w układy zasilania typu Common Rail. W niniejszej publikacji przedstawiono opis sterownika oraz na przykładzie menu jeg[...]
EN In the Chair of Internal Combustion Engines and Vehicles of the Technical University in Bielsko-Biała the programmer for examina-tions Diesel engines equipped with Common-Rail was made. It is presented in the paper. Operation and options of the controller are showed on the example of the menu. Execu[...]
4
75%
Journal of KONES
PL Intensywny rozwój silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, wyposażonych w akumulacyjne układy zasilania typu Common Rail, jest podyktowany głównie względami ekologicznymi. Ogólnie, silniki tego typu charakteryzują się stosunkowo niskim jednostkowym zużyciem paliwa, mniejszą hałaśliwo[...]
EN In recent years the compression ignition engines with direct injection equipped with common rail system are subject to intensive development. Mainly, the reason for it the ecological considerations are. Generally the engines of this type are characterized by relatively low specific fuel consumption,[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 141--153
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki aparatury wtryskowej typu common rail, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wtryskiwaczy i ich wpływu na zadymienie spalin.
EN In the essay there are presented selected problems of common rail system examination with particular forms on and their influence on exaust emission.
6
75%
Silniki Spalinowe
EN In the work an attempt was made to replace the conventional system of controlling the dose and angle of advance of fuel injection by an electronically controlled system, which was implemented by attaching a fuel container to the conventional high-pressure fuel system, and an electronically controlle[...]
7
75%
Silniki Spalinowe
EN Results of concerning some problems connected with the selection of the divided dose of injection, resulting from differences between electric parameters set on the CR controller with the real division of the injection dose realized through CR injectors were introduced in the paper. The problem of t[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 82 [278] 143-155
PL Rozwój silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, wyposażonych w zasobnikowe, elektronicznie sterowane układy zasilania typu Common Rail, jest podyktowany głównie względami ekologicznymi. Duża elastyczność sterowania umożliwiająca realizację wtrysku wielofazowego w szerokim zakresie, m[...]
EN The development of direct fuel injection diesel engines, which are equipped with the electronically controlled systems of Common Rail type, is dictated essentially by the environmental demands. A high control flexibility that allows performing the multi-injection strategy in a wide range, a high pre[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W pracy podjęto próbę zastąpienia konwencjonalnego układu sterowania dawką i kątem wyprzedzenia wtry-sku paliwa układem sterowanym elektronicznie, co zrealizowano przez dobranie zasobnika hydraulicznego, wtryskiwacza typu CR oraz sterownika dawki paliwa do silnika okrętowego. Założono, że sterując i[...]
EN In the paper has been make an attempt to replace the conventional system of fuel dose control and injection passing angle with the elecrtronic control system, which has been realized this manner, that selected hydraulic accumulator, injector CR type and fuel dose controller has been attached to the [...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 213-215
PL Artykuł opisuje w jaki sposób dawka biegu jałowego wpływa na pracę silnika ZS z układem Common Rail. Analizie poddano wtryskiwacz Common Rail firmy Bosch. Przedstawiono, który z elementów wtryskiwacza wpływa na wielkość dawki biegu jałowego, sposób w jaki podlega ona regulacji oraz jej wpływ na kore[...]
EN Paper describes the influence of neutral dosage on technical work Common Rail Diesel engine. The object of scientific study was Bosch Common Rail Diesel engine injector. Article puts forward the elements which regulate neutral dosage and how it influences on engine correction.
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 186-191
PL W pracy porównano elastyczność silników z systemem zasilania Common Rail oraz TDI. Zostało zebranych 10 typów wybranych silników z poszczególnych pojazdów o pojemności skokowej 2 dm³ z każdym z układów. Przeprowadzono analizę statystyczną – badano współczynnik zgodności, a więc zależność między wa[...]
EN At the work an elasticity of engines was compared with the Common Rail power system and TDI. 10 collected types of chosen engines were from individual vehicles about jumping capacity 2 dm³ with each of arrangements. A statistical analysis was conducted - a rate of the agreement, that is a relation [...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 7--16
PL Nowoczesne pompy paliwa generują bardzo wysokie ciśnienia wtrysku, które przekładają się bezpośrednio na występowanie znacznych sił w układzie napędowym pompy smarowanym z wykorzystaniem przetłaczanego paliwa. Zmiana paliwa, a co za tym idzie zmiana jego właściwości fizyko-chemicznych, jest przyczyn[...]
EN Modern fuel pumps generates very high injection pressures, which directly translate into significant forces in the fuel injection pump driving system. Changing the fuel and thus changing its physicochemical properties causes many damages in the eccentric cam-shaft drive. At present, an increasing sh[...]
13
75%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC2 240--246
EN In the paper have been made an attempt of replacing the conventional system of fuel dose control and injection passing angle with the electronically controlled system, what was realized by selecting the hydraulic fuel bunker, the injector C – R type and the fuel dose in the vessel engine. It has bee[...]
14
75%
Logistyka
PL Przedstawiona praca poświęcona jest nowoczesnym układom wtryskowym silników z zapłonem samoczynnym. W pracy przedstawiono budowę, zasadę pracy układu Common Rail oraz przedstawiono symulację komputerową pracy układu wtryskowego silnika z zapłonem samoczynnym. Symulacja wykorzystująca środowisko LabV[...]
EN The present paper is devoted to modern for systems injection compression ignition engines. The paper presents the construction and working principle of the Common Rail system, and presents the computer simulation of the injection system of work-ignitionengine. Simulation using LabView environment al[...]
15
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W pracy wyprowadzono ogólne równanie do obliczania częstotliwości drgań iglicy. Uwzględniono przy tym wpływ zjawiska falowego w przewodzie i w sprężynie oraz wpływ straty amplitudy fali ciśnienia w przewodzie wtryskowym na częstotliwość drgań iglicy rozpylacza. Ponadto na podstawie przykładowego pom[...]
EN In this paper the general equation to calculate the frequency of needle vibrations has been introduced. Also there has been taken under consideration wave phenomenon in the pipe and spring and the influence of loss of pressure wave amplitude in the injection pipe on the frequency of atomizer needle [...]
16
71%
Journal of KONES
EN In recent years the use of alternative fuels based, among other things, on vegetable oil is causing increasing concern, which is also observed in our country. Such fuels have different physical and chemical properties (especially viscosity) with reference to the standard diesel fuel. Therefore it is[...]
17
71%
Journal of KONES
EN The storage supply systems of Common Rail type are characterized by high possibilities in shaping the rate of injection. The possibility to implement multi-injection at high pressure, easiness of adapting the system to the engine, relatively easiness of compensation the arrangement of injector param[...]
18
71%
Journal of KONES
EN The paper aims to present the results of investigations into the engine with Common Rail system that performs multi-phase injection. The scope of investigations included measurements and assessment of fast-changing quantities. The paper provides the research stand description and a block diagram o f[...]
19
71%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 147-160
EN The injection Systems of Common Rail type are becoming widely used in marine combustion engines. The research and development of these systems aims to multi-criterial optimization of the injection process. The authors of the paper present the results of tests on the fuel supply system of the common-[...]
20
71%
Journal of KONES
EN This paper investigated spray characteristics of rapeseed oil (RSO) as renewable fuel for common-rail (OR.) diesel engines using high-speed camera image technique and Phase Doppler Anemometry (PDA). Experimental spray penetration at various injection pressures and fuel temperatures for RSO were comp[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last