Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colorimetry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN The effect of pulsed laser radiation applied for surface cleaning of historical paper samples from the 17th c. and also samples of newly made paper was investigated by means of measurement of the colorimetric parameters: lightness L*, chromaticity C* and yellowness G. For production of the new paper[...]
2
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Typowy kolorymetr trójbodźcowy jest wyposażony w głowicę pomiarową, która posiada zestaw fotodetektorów o czułościach widmowych dopasowanych do kolorymetrycznego obserwatora normalnego. Dzięki temu możliwy jest bezpośredni pomiar składowych trójchromatycznych. W artykule przedstawiono rozwiązanie ko[...]
EN Typical trichromatic colorimeter has three photodetectors with spectral sensitivities closed to color matching functions. It allows to directly measure normalized tristimulus values. This paper describes colorimetric system with photodetectors with non-standard spectral sensitivities. Obtained trist[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Szacowanie niepewności standardowej zgodnie z zaleceniami Przewodnika ISO w przypadku parametrów kolorymetrycznych wyliczanych ze zmierzonych danych spektralnych może nastręczać spore trudności i jest upraszczane przy założeniu wartości współczynników korelacji 0 lub 1. Zaproponowana alternatywna me[...]
EN Estimation of standard uncertainty in case of colorimetric parameters calculated from measured spectral data can be tricky when applying ISO GUM recommendations and is simplified by assuming correlation coefficients to be equal either 0 or 1. Proposed alternative method which is based on computer-ai[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 221-230
PL Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
5
80%
Optica Applicata
EN Nitrate poisoning occurs when nitrite is absorbed into the blood, where it changes the red-colored blood pigment, called hemoglobin, to methemoglobin. Hemoglobin carries oxygen from the lungs to the other tissues, but methemoglobin cannot carry oxygen. Poisoning occurs when the methemoglobin concent[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 211-220
PL Przedstawiono zależności pomiędzy chemicznymi i geometrycznymi charakterystykami jarznika lampy wyładowczej a własnościami promienistymi lampy.
EN The relationships of chemical and geometrical parameters of discharge lamp arc and spectral characteristics of the lamp are shown. The influence of the halogen impurities selection as well as geometry of arc in high-pressure discharge lamps on its spectral characteristics and operational quality are[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 201-209
PL Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
8
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 218--223
PL W pracy przedstawiona została krytyczna analiza wymagań oraz metod służących do określania jakości oddawania barw powierzchni testowych oświetlanych źródłami światła używanymi współcześnie do ogólnych celów oświetleniowych. Wykazano, że metoda określania ogólnego wskaźnika oddawania barw Ra, może w [...]
EN The paper presents the critical analysis of the requirements and methods for determining the color rendering of the test surface illuminated by general lighting lamps. It has been shown that the general color rendering index Ra, may result in some type of LED sources, misleading conclusions on the c[...]
9
61%
Geochronometria
2018 Vol. 45, no. 1 119--129
EN Cross-dating of bricks and mortars from historical building, through thermal (TL) and optically stimulated (OSL) luminescence have achieved good accuracy and precision. However this approach is, in many cases, not exhaustive especially for buildings with different construction phases closely tempora[...]
10
51%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 177-187
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych próbek lotnych popiołów powstających podczas spalania węgla w kotłach energetyki zawodowej. Pomiary kolorymetryczne zrealizowano za pomocą spektrofotometru UV-Vis wyposażonego w sferę integrującą do rejestracji promieniowania rozproszonego. [...]
EN The article presents the results of colorimetric measurements of samples of fly ash, originating during coal combustion in professional power boilers. Colorimetric measurements were realised using a UV-Vis spectrophotometer, equipped with an integrating sphere for the scattered radiation registratio[...]
11
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 3 (68) 93--98
PL Praca ta pokazuje możliwość zastosowania sztucznych sieci neuronowych w celu identyfikacji kombinacji barwników stosowanych w druku tekstylnym - do opracowania pasty. W celu przetestowania sieci neuronowej wykorzystano zbiór 1430 zadrukowanych próbek uzyskanych przy użyciu 10 barwników. Jako dane we[...]
EN This paper demonstrates the possibility of using counter-propagation neural networks to identify the combinations of dyes in textile printing paste formulations. An existing collection of 1430 printed samples produced with 10 dyes was used for neural network training. The reflectance values served a[...]
12
51%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 12 735-742
PL W niniejszym artykule opisano wyniki badania wpływu struktur rastrowych na podstawowe cechy wielobarwnej odbitki wielotonalnej mogące zmieniać wrażenia barwne wywoływane przez światło od niej odbite, przy ustalonych pozostałych parametrach procesu wykonania odbitki. W pierwszej kolejności przeanaliz[...]
EN The article describes results of the research work on the influence of screening structures on basic properties of halftone color prints which may change colour impressions evoked by light reflected from the prints with other fixed parameters of print preparation process. In the first place, the aut[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2013 z. 33 [289] 299--309
PL Pewne cechy fotometryczne monitorów, w tym zdolność odwzorowania barw są istotną przesłanką, kwalifikującą dany monitor komputerowy do określonych zadań. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów kolorymetrycznych monitorów, stosowanych jako wyświetlacze w zestawach komputerowych. Badaniami objęto st[...]
EN Some features of photometric monitors, including the ability to color reproduction, are an important consideration qualifying the display for specific tasks. The paper contains the results of the survey colorimetric measurements of several monitors, used today as displays on computers. Domain of stu[...]
14
51%
Wiadomości Chemiczne
2016 [Z] 70, 1-2 81--94
EN Clinical chemistry is the science on the border of the two disciplines: medicine and chemistry. It is defined as the application of the chemistry in the study of biological samples in order to diagnose, treat, cure diseases as well as in monitoring and prognosis [1]. Development of clinical chemistr[...]
15
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 59 187--194
PL W artykule zaprezentowano dwie metody prognozowania przesunięcia punktu chromatyczności Δu’v' zachodzącego w trakcie eksploatacji źródeł LED. Zmierzone w trakcie eksploatacji LEDa rozkłady widmowe mocy promienistej, zostały użyte w metodzie prognozowania bazującej na modelowaniu rozkładu mocy promie[...]
EN The chromaticity shift Δu'v in white LEDs are occurring during the exploitation of this type of light sources. The spectral power distributions measured during LED exploitation can be used for calculation of chromaticity shift. Due to long LED lifetime is important to have mathematical methods which[...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 7 94--97
PL W artykule przedstawiono badania nad zależnością wskaźnika wierności barwy CIE Rf od wskaźnika oddawania barw CIE Ra dla standardowych lamp fluorescencyjnych (świetlówek) FL. Wyniki pokazują, że dla szerokopasmowych świetlówek, wskaźnik Rf nie wprowadza drastycznych zmian w stosunku do wartości Ra. [...]
EN This paper describes how CIE colour fidelity index Rf values are correlated with CIE Ra colour rendering index values for typical FL fluorescent lamps. The results shows that for broad band FL lamps Rf doesn’t introduce drastically changes in relation to Ra values. The other situation is with narrow[...]
17
41%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2008 z. 165 139-146
EN In this work the inference performed on DNA molecules is considered. The process known as self-assembling of DNA strands is fundamental to achieve longer chains of molecules encoding knowledge base. By proper organization of this process any logic operations can be accomplished. In particular, syste[...]
18
41%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 167--170
PL Urządzenia z wyświetlaczami LCD lub OLED są coraz bardziej powszechne. Smartfony, tablety, notebooki, telewizory, infokioski wykorzystują dynamiczną prezentację treści poprzez ekrany wykorzystujące technologię diod organicznych lub ciekłokrystaliczną. Niezależnie od technologii istotne jest, aby urz[...]
EN Nowadays devices with LCD or OLED displays are becoming more common. Smartphones, tablets, notebooks, TVs, kiosks utilize a dynamic presentation of content through the screens using the technology of organic diodes or liquid crystal. Regardless of the technology, it is important that the device corr[...]
19
41%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The subject of the presented research was reactive plasma generated by circular vacuum-arc sources used for deposition of thin hard coatings. Design/methodology/approach: Experimental investigations on spatial distribution of ionized and excited plasma components were performed with the use[...]
20
41%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 7-8 58--65
PL Metody pomiaru barwy w żywności to rozległy temat. Aby zrozumieć ich ideę, niezbędna jest wiedza spoza zakresu technologii żywności. Artykuł ma na celu wyjaśnienie czytelnikowi podstawowych zagadnień związanych z barwą i systemami wizyjnymi, a także przedstawienie metod analizy sensorycznej oraz ins[...]
EN Methods of measuring food color is a vast subject. To understand the concept of them requires knowledge outside the scope of food technology. Article explains the basics issues of color and visual systems, and presents methods of sensory analysis and instrumental measurements of color used in food p[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last