Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  collision
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 4 897-908
PL W pracy wykazano, że Newtonowska idea wspłółczynnika restytucji R = const jest słuszna w odniesieniu do zderzeń, w których strata energii powstaje głównie na skutek tłumienia materiałowego. Dla zderzeń o innym charakterze, dla których R zależy od gęstości strumienia energii _, wskazano na możliwość [...]
EN The rightness of the Newtonian hypothesis concerning a constat value of the coefficient of restitution R has been confirmed in the paper with reference to collisions in which the loss of energy occurs in conseqence of material damping. For collisions of different nature, when R depends on the densit[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Systems of public transport carry out their tasks on the territory of a given town and in the suburbs performing the same functions as in towns. A distinctive feature of this type of system is performance of its task for twenty four hours, in different traffic intensity conditions over an assigned a[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Prowadzenie nawigacji na akwenach ograniczonych związane jest z oceną bezpieczeństwa statku, zwłaszcza podczas wykonywania manewrów antykolizyjnych. W pracy przedstawiono czynniki wpływające na manewr wyprzedzania na obszarach o ograniczonej przestrzeni manewrowej. Zaprezentowano wyniki badań manew-[...]
EN Navigation in restricted basins is connected with evaluation of vessel's safety level, especially during anticollision manoeuvres. The paper presents the factors, which have influence on anticollision manoeuvres in restricted area. The results of the researches concerning overtaking manoeuvres carri[...]
4
80%
Journal of KONBiN
PL Nawigacja na obszarach ograniczonych wymaga prawidłowej interpretacji i oceny bezpieczeństwa statku w trakcie jej realizacji. Nawigacja prowadzona na tych akwenach wiąże się z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, konieczne jest uwzględnienie ograniczeń: wymiary statku, parametry toru, czynnik ludzki, [...]
EN There are many close quarter situations at sea, especially in narrow channels. The problem of overtaking on fairways is a complex issue. Navigation, when carried out in such areas causes reduce of a vessel's safety level, it is necessary to consider limits: ship's particulars, fairway's parameters, [...]
5
80%
Annual of Navigation
2016 No. 23 121--134
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników symulacji przebiegu kolizji pomiędzy m/v „Baltic Ace” oraz m/v „Corvus J”. Analiza została przeprowadzona przy użyciu nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji (NDSS) w sytuacji kolizyjnej. System ten wypracowuje propozycje manewru antykolizyjnego przy uży[...]
EN The report presents the simulation results of collision between m/v "Baltic Ace" and m/v "Corvus J". The analysis was performed by means of navigation decision support system (NDSS) in collision situations. This system (NAVDEC) works out anti-collision manoeuvre using AIS (Automatic Identification S[...]
6
80%
Polish Maritime Research
2008 S 1 18-21
EN This paper presents methods and results of a simplified numerical simulation of collision process of containership’s side structure and a rock. Analysis of results of the modeling makes it possible to draw conclusions as to a character of the event as well as to estimate area and depth of damage cau[...]
7
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/3 1625--1632
EN Although in recent years the number of traffic accidents and collisions on Polish roads has been decreasing, it is important to identify their most significant causes. This study presents an analysis of 34 causes of road incidents reported by the police in the Wielkopolskie province in the years 201[...]
8
80%
Annual of Navigation
2017 No. 24 301--313
PL W artykule przedstawiono nowy algorytm rozwiązania, tzw. manewru ostatniej chwili. Pod tym pojęciem autorzy rozumieją manewr, gdy działania podjęte przez tylko jeden statek nie zapewnią uniknięcia kolizji. Dlatego oba statki muszą zsynchronizować swoje manewry, by minąć się bezpiecznie. Istota zapro[...]
EN The paper presents a concept of the new algorithm solving Last Moment Manoeuvre problem. Last Moment Manoeuvre means that action taken only by one vessel is not enough to avoid collision. This is why both vessels have to synchronize their manoeuvres to pass each other. The main focus of the proposed[...]
9
80%
Logistics and Transport
EN Road accidents and collisions are very common in Poland and, although for the last several years their number has been constantly decreasing, it is still one of the highest in Europe. This article attempts to provide an answer to the question whether drivers’ overrating the changes in the Polish roa[...]
10
80%
Annual of Navigation
2018 No. 25 267--274
PL W artykule zaprezentowano aplikację utworzoną z zamiarem realizacji automatycznej konwersacji dla wspomagania nawigatorów kierujących statkami. Autorzy uwzględnili rozmowę między nawigatorami w sytuacji kolizji, która zdarzyła się na Morzu Północnym. Zaprezentowano niepoprawną komunikację pomiędzy s[...]
EN Article presents the applications designed to perform automatic communication as a support for navigators steering their ships. Authors took into consideration the conversation between navigators in the collision situation that occurred at North Sea basin. The performed incorrect communication has b[...]
11
70%
Polish Maritime Research
2008 S 1 22-26
EN The idea of the CORET project consists in adding, to the existing construction, special polymer-concrete coatings intended for the increasing of ship’s capability against losing structural tightness during collision or grounding. In order to correctly design the protective barriers, to perform relev[...]
12
61%
Machine Dynamics Research
EN Tyres friction traces shapes constitute the basic input parameter for computer simulations of movement reconstruction before and after vehicle collision. Traces often include encoded, possible to readout, information concerning movement dynamics of a car that was marking them. This information may c[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W raporcie przedstawiono wyniki symulacji dokonanych w laboratorium ECDIS w Akademii Morskiej w Szczecinie. Celem było sprawdzenie poprawności wyników otrzymanych z autorskiego programu, w szczególności wskazanie parametrów spotkania statków i manewrów zapobiegających kolizjom.
EN The report presents the results of simulations carried out at the ECDIS laboratory of the Maritime University in Szczecin. Their purpose was to verify the correctness of results obtained from authors’ programme, in particular the calculated meeting parameters of vessels and the collision prevention [...]
14
61%
Volumina Jurassica
EN Carbonate platforms are sensitive recorders of tectonic environments. However, the tectonosedimentary interplay between ancient carbonate platforms and ocean basins is not always recognizable as the oceans involved are not often preserved. In the case of the Pelagonian Carbonate-Platform-Complex, vo[...]
15
61%
Annual of Navigation
2013 No. 20 49--58
PL Celem artykułu jest ocena ryzyka kolizji statków w funkcji zmiany wartości czasu do kolizji, a na tej podstawie oszacowanie charakterystyk determinujących ruch morski. Dane z radarów oraz systemu AIS zostały zarejestrowane w systemie VTS Mokpo w Korei. Przeanalizowano wszystkie przypadki przecinania[...]
EN This paper aims at evaluating the collision risk between the encountering vessels under time- -variant CPA situations and then assessing the maritime traffic characteristics. Radar and AIS data are collected from Mokpo VTS in Korea. All crossing vessels that are navigating within CPA 1 miles of Mokp[...]
16
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Trudność wykonania prawidłowego manewru jest uwarunkowana licznymi czynnikami redukującymi dostępny akwen manewrowy oraz rodzajem podjętego manewru. W artykule przedstawiono p[...]
EN Safety of overtaking manoeuvers in restricted areas is essential point of navigation, when carried out in such areas. Officers have difficulty with correct manoeuvre, it depends on numerous factors that cause reduce of accessible maneuvering space. In the paper causes of collision in restricted area[...]
17
61%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Nawigacja na obszarach ograniczonych wymaga prawidłowej interpretacji i oceny bezpieczeństwa statku w trakcie jej realizacji. Nawigacja prowadzona na tych akwenach wiąże się z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, konieczne jest uwzględnienie ograniczeń: wymiary statku, parametry toru, czynnik ludzki, [...]
EN There are many close quarter situations at sea, especially in narrow channels. The problem of overtaking on fairways is a complex issue. Navigation, when carried out in such areas causes reduce of a vessel’s safety level, it is necessary to consider limits: ship’s particulars, fairway’s parameters,[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 197-207
PL W artykule przedstawiono kinematykę ruchu głowy manekina Hybrid II, którą sporządzono na podstawie próby zderzeniowej wykonanej w PlMot. Na podstawie dostępnych materiałów przeprowadzono analizę kinematyki ruchu czterech typów mechanicznych zagłówków aktywnych. Dokonano oceny działania tych zagłówkó[...]
EN This article presents movement kinematics of the head of the Hybrid II dummy. This kinematics was done on the basis of impact test made in PlMot. On the basis of available materials, analysis of movement kinematics of four type of the mechanical active headrest was done. The evaluation of headrest w[...]
19
61%
Journal of KONBiN
2008 No. 2 (5) 113-127
PL Nawigacja na obszarach ograniczonych wymaga prawidłowej interpretacji i oceny bezpieczeństwa statku w trakcie jej realizacji. Nawigacja prowadzona na tych akwenach wiąże się z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa, konieczne jest uwzględnienie ograniczeń: wymiary statku, parametry toru, czynnik ludzki, [...]
EN There are many close quarter situations at sea, especially in narrow channels. The problem of overtaking on fairways is a complex issue. Navigation, when carried out in such areas causes reduce of a vessel's safety level, it is necessary to consider limits: ship's particulars, fairway's parameters, [...]
20
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie zawarto krótką charakterystykę i główne założenia modelu kierowcy. Przedstawiono schemat strukturalny modelu, jak również wyniki pierwszych symulacji komputerowych oraz wstępnych badań empirycznych.
EN In this paper the short characterization and main foundations of a model of the driver is considered. This paper presents both a schematic diagram model as well as the results of the first computer simulation and of the initial empirical research. This paper includes the initial stage of qualificati[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last