Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 219
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cogeneration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN Main energy conversion machinery used and to be used in cogeneration systems are schematically described. Some assets of the distributed generation are pointed out and small-scale cogeneration systems designed for energy units of distributed cogeneration are described. In the small scale, turbines a[...]
2
100%
Archives of Acoustics
EN The article discusses tendencies in development of turbines, from the macro to micro scale, and their possible application in dispersed cogeneration, i.e. in home power installations. In the small scale, turbines and bearings are a source of specific problems connected with securing stable rotor ope[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 10 396-400
PL W niniejszym artykule przedstawiono uproszczoną analizę techniczno - ekonomiczną przykładowej inwestycji polegającej na modernizacji ciepłowni węglowej na elektrociepłownię, w której podstawowe obciążenie cieplne pokrywane jest ciepłem odpadowym z wysokosprawnej kogeneracji opartej na paliwie gazowy[...]
EN The paper presents a simplified technical/economic analysis of an exemplary investment relied on the modernisation of a coal heating plant, in which the basic heat load is covered by waste heat from a high-efficiency cogeneration based on a gaseous fuel, and the peak load by existing carbon boilers.
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 10 383-386
PL Przedstawiono dotychczasowy rozwój kogeneracji w Polsce oraz omówiono projekt programu jej rozwoju, w którym proponuje się wprowadzenie wielu działań, zarówno o charakterze prawno - administracyjnym jak i finansowym.
EN The current development of cogeneration in Poland is presented, and the program draft of its development discussed. The program proposes to introduce a number of activities of legal, administrative and financial nature.
5
100%
Rynek Energii
2002 nr 4 37-38
PL Przedstawiono uwagi do problematyki poruszonej w artykule J. Buriaka i P . BuCki(1), dotyczącej zasad podziału emisji CO2 przypadającej na produkcję energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni prowadzącej gospodarkę skojarzoną. Przedstawiono propozycje wyrażeń podziałowych w przypadku zastosowa[...]
EN The paper includes critical remarks and suggestion concerning the paper presented in Rynek Energii no 1/2002 by J.Buriak and P. Bucko, regarding the principle of carbon dioxide emission partition in CHP producing heat and power in cogeneration.
6
100%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 349--356
PL W pracy przedstawiono etap projektowania i budowy stanowiska do badania ekspanderów spiralnych, które mogą być wykorzystane jako alternatywne urządzenia ekspansyjne w układach kogeneracyjnych małych mocy. Zamieszczono przykładowe wyniki badań rozruchowych ekspanderów spiralnych zasilanych sprężonym [...]
EN The paper covers the design and build phases of the test bench which is intended for testing scroll expanders that can be used as an alternative solution for expansion devices in low-power cogeneration systems. Example results of start-up tests were included during which scroll expanders were powere[...]
7
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania technologii wysokosprawnej kogeneracji mającej na celu zwiększenie efektywności wykorzystania gazu ziemnego w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby dużych obiektów. Przedstawiony układ jest jednym z el[...]
EN The article presents the results of the technical and economic use of cogeneration technologies designed to increase the efficiency of use of natural gas to produce electricity and heat for the needs of large objects. The arrangement shown is part of the distributed generation of electricity and hea[...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 190-193
PL Przedstawiono analizę efektywności zastosowania źródła wytwarzającego w skojarzeniu energię elektryczną i ciepłą wodę użytkową na potrzeby obiektu hotelowego.
EN An analysis of the effectiveness of an energy source application is presented. The source can produce a combination of electricity and hot water for the hotel building.
9
100%
Instal
2018 nr 11 5--11
PL Inspiracją do napisania artykułu jest, naszym zdaniem, wadliwa definicja sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych zawarta w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa p[...]
EN The article is inspired, by the flawed definition of the efficiency of heat and electricity generation in cogeneration systems contained in the Regulation of the Minister of Energy of 10 April 2017 on the method of calculating the data given in the application for a certificate of origin from cogene[...]
10
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 2 57--62
PL Kogeneracja jest procesem, w którym z energii pierwotnej uzyskiwana jest najczęściej energia elektryczna i energia cieplna. W przypadku, gdy podczas kogeneracji następuje mniejsze zużycie energii pierwotnej w stosunku do rozdzielonego procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła taki proces można[...]
EN Cogeneration is a process in which primary energy is usually derived from combined heat and power. In the event that during the cogeneration there is less primary energy consumption in relation to the split power and heat production, such a process can be considered as high-efficiency cogeneration. [...]
11
100%
Energetyka
2014 nr 10 612--614
PL Przedstawiono korzyści płynące z produkcji ciepła oraz energii elektrycznej w skojarzeniu, przeprowadzoną przez ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA analizę porównawczą wariantów zaspokojenia potrzeb przemysłowych rynku ciepła w nadchodzących 15 latach, a także wysokość niezbędnego w chwili obecnej wsparcia ko[...]
EN Presented are benefits from combined heat and power production, the comparative analysis made by ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA and concerning various options of meeting the heat market industrial needs in the next 15 years and finally the amount of necessary subsidy for cogeneration without which this o[...]
12
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 70 167--172
EN Conventional power plant usually convert one third of fuel use to utilize power and the rest of fuel loss as heat to the atmosphere. Even the most advanced technologies do convert more than 55% of fuel into useful energy. Cogeneration known as Combined Heat and Power, or CHP, is the production of el[...]
13
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2018 nr 140 39--81
EN Organic Rankine cycle (ORC) is considered the most used technology in low temperature heat recovery units for cogeneration (electricity and cold). In this study, the effect of the operating parameters, in particular the condensation and the vaporization temperatures on the performance of the cycle a[...]
14
100%
Nowa Energia
2019 nr 2 21-26
15
100%
Nowa Energia
2019 nr 4 14--15
PL Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica to prawdziwy gigant produkcyjny. Firma działa już od dekad, skupuje rocznie 400 mln litrów mleka od ponad 2000 dostawców. Zalicza się też do czołowej 50-tki najcenniejszych polskich marek. Spółdzielnia zawdzięcza swe wyniki m.in. konsekwentnej polityce innow[...]
16
100%
Nowa Energia
2019 nr 4 12
PL Występujący w Polsce ogromny potencjał do rozwoju techniki kogeneracyjnej, a tym samym możliwość zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, skłania do bliższego zapoznania się z tą technologią.
17
88%
Journal of KONES
EN It is one of the solutions to use biomass as fuel in order to realize a sustainable society and to reduce carbon dioxide emission .A single cylinder with supercharged and micro-pilot gas engine operated with four kinds of pyrolysis gas as fuel for cogeneration use. The effects of injection pressure [...]
18
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 47--50
PL Tworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinantów unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Kilkuletnia historia funkcjonowania mechanizmu, [...]
EN Formation of common European energy market implies the necessity of making adjustments to domestic low and adopt market development possibilities in order to meet European Union regulations. Implementation of system support to develop high-efficiency cogeneration was one of those aspects. Several ye[...]
19
88%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 131 173--188
EN The article discusses the problems related to the operation of various types of expansion devices used in small cogeneration systems. Both volumetric and dynamic expanders were considered, including scroll, screw, vane, piston and turbine expanders. For each of these solutions, principles of operati[...]
20
88%
Chemical and Process Engineering
2016 Vol. 37, nr 4 503--515
EN Straw-fired batch boilers, due to their relatively simple structure and low operating costs, are an excellent source of heat for a wide range of applications. A concept prototype of a cogeneration system with a straw-fired batch boiler was developed. The basic assumptions were based on the principle[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last