Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coefficient
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2008 Vol. 26, No. 4 1015--1019
EN In the framework of the density functional theory, we study conditions of formation of YNi4Si and its electronic properties under pressure. Within the local density approximation (LDA) used in calculation, the equilibrium volume and the bulk modulus are obtained. The theoretical electronic specific [...]
2
86%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 357--359
EN Presented hereby are the results of the modernisation of nineteen centrifugal compressor refrigeration plants into using the ozone-safe cooling agent Rl34a. These plants arc of the typce KhTMF and TKhMV and have been manufactured by the Kazan Compressor Factory. It has been shown that the proposed m[...]
3
86%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W literaturze nie ma dotychczas prostej zależności opisującej współczynnik przenikania ciepła wymienników typu JAD w funkcji strumienia wody sieciowej i wody ogrzewanej przy różnych wartościach średniej temperatury ścianek. Skłoniło to autora do opracowania takiej zależności.
4
86%
Management and Production Engineering Review
EN Machinability study of a material is used to find the ease and difficulty during machining operation. High Strength Low Alloy (HSLA) medium carbon steel (EN25 steel) is considered to possess better mechanical properties than carbon steel. In this work, an attempt is made to experimentally investigat[...]
5
86%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2018 Vol. 20, nr 1 143--151
EN The aim of this study was to formulate a new balance disturbances coefficient enabling objective balance assessment on the basis of fast Fourier transform curves. The article presents the method of coefficient calculation and possible ways of its interpretation. Methods: 11 healthy participants took[...]
6
86%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule przedstawiono opis wyznaczenia i weryfikacji współczynników regulatora PID na przykładzie regulatora w układzie sterującym pompy do substancji płynnych. Do realizacji procesu identyfikacji zastosowano funkcje dostępne w środowisku Matlab. Otrzymany w procesie symulacji wynik wyniósł 93,[...]
EN The article describes the determination and verification of regulator PID coefficients exampled by regulator which is a part of the control system of pumps for liquids. To implement the identification process we used functions available in Matlab. Obtained in the simulation result amounted to 93.59%[...]
7
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Obciążenie podczas pracy w gospodarstwie rolnym oceniono na podstawie pomiarów tętna. Badaniami objęto 23 osoby, pracujące w trzech, wybranych gospodarstwach rolnych.
EN Load during work in farms has been assessed on the grounds of pulse checks. 23 people were subject to checks, all of them working in three selected farms.
8
72%
Materials Science Poland
EN An experimental investigation is described in which the coefficient of friction for steel-aluminum contact surface has been found. This test was conducted by using a new testing machine on the basis of twist-compression test. A flat plate of aluminum has been placed under pressure between two steel [...]
9
72%
Inżynieria Rolnicza
2004 R. 8, nr 5 345--354
PL Sprawdzono (pod kątem przydatności do oceny skuteczności obróbki termicznej nasion rzepaku) 28 wersji roztworów roboczych, zawierających jako substancję czynną, purpurę bromokrezolową (5’, 5’’ dibromo-3’, 3’’ dimetylofenolosulfoftaleinę), w których każdemu z czterech poziomów stężenia substancji czy[...]
EN Verification was applied, (in view of usefulness for the efficiency assessment of thermal treatment of rapeseeds) to 28 versions of working solutions including bromocreosol purple as an active substance (5’, 5’’ dibromo-3’, 3’’ dimetylophenosulfophthlein), where seven variants of solution acidity ([...]
10
72%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2017 T. 9, nr 2 37--42
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika dyfuzji wilgoci i współczynnika przejmowania wilgoci dla drewna świerku norweskiego (Picea abies), w przypadku dyfuzji wzdłuż i stycznie do włókien. Wykorzystano przy tym wyniki badań desorpcji wilgoci w próbkach świerku pospolitego przedstawione w[...]
EN This work presents results of calculations of diffusion coefficient and surface emission coefficient for wood of Norway spruce (Picea abies) in the case of diffusion along fibres and tangentially to rings of wood. The results of moisture desorption in the samples of spruce presented in the article b[...]
11
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 5 275--278
PL W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów intensywności chłodzenia dla wybranej dyszy wodno-powietrznej. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono mapę rozkładu współczynnika wnikania ciepła dla trzech różnych temperatur początku chłodzenia. Badania wykonano dla dwóch odległości dyszy rozpylającej m[...]
EN The paper presents the results of measurements of the intensity of cooling for the selected water-air nozzle. On the basis of the results map of the distribution of heat transfer coefficient for the three temperature settings beginning of the cooling was drawn. Testes were performed for two distance[...]
12
72%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem opracowania była analiza wskaźników jakości pracy wybranych grup maszyn rolniczych znajdujących zastosowanie w produkcji roślinnej. Na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych wśród bezpośrednich użytkowników tych maszyn z terenu Wielkopolski dokonano ich systematyzacji. Analiza wyników b[...]
EN The aim of this work was an analysis of coefficients of quality of work of selected groups of agricultural machines, which are used in vegetable production. On the basis of inquiry held among immediate users of these machines from Wielkopolska region was made the systematization. The analysis of the[...]
13
58%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Porównując współczynnik stabilności środowiska historycznych katasterów regionu Sokolov i współczynniki stabilności środowiska obecnych katasterów podlegających działaniu prowadzonego górnictwa węgla brunatnego, możemy dojść do wniosku, że struktury pamięciowe krajobrazu jednoznacznie określają pozi[...]
EN Comparing environmental stability coefficient of historic cadastres of Sokolov region and environmental stability coefficients of the current cadastres affected by brown coal mining, we may conclude that the memory structures of the landscape unabigously determine the level of the current environmen[...]
14
58%
Inżynieria i Budownictwo
2017 R. 73, nr 11 582--588
PL Trwałość mostów zależy od wielu czynników, które można pogrupować w różne kategorie. Do najważniejszych można zaliczyć wiek obiektu i historię jego eksploatacji, materiał konstrukcji, rodzaj konstrukcji, obciążenia działające na nią, czynniki środowiskowe i jakość utrzymania. Czynniki te można opisa[...]
EN Durability of the bridge structure depends on many factors, which can be grouped in various categories. Among them, the most important are: age and history of its operational use, structural material, type of a structure, loads affecting the structure, environmental factors and quality of maintenanc[...]
15
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 2/I 277--290
PL Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod geomatycznych w kompleksowej ocenie zjawiska presji inwestycyjnej na obszarach strefy podmiejskiej Krakowa. Strefa podmiejska jest to teren chętnie wybierany przez deweloperów oferujących mieszkania ludności pracującej w Krakowie. Tereny wybierane prz[...]
EN This article presents the possibility of applying the geomatic methods to comprehensive assessment of the investment pressure phenomena in the Krakow suburban area. The suburban zone is the area of choice for developers offering homes for people working in Krakow. Areas chosen by the developers are [...]
16
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 141--150
PL Przedmiotem referatu jest ocena wpływu stosunku objętości zaprawy do objętości kruszywa, jak również wyjściowej wilgotności kruszywa porowatego na sorpcyjność kapilarną betonu popiołoporytowego. Przeprowadzono badania podciągania kapilarnego w odniesieniu do grupy betonów lekkich, o różnych receptur[...]
EN The paper aims at assessing the influence of mortar to aggregate volumetric ratio, as well as it attempts to estimate the impact of initial moistness of porous aggregate on capillary sorption of lyttag concrete. The research tested capillary action referring to a group of light concretes of differen[...]
17
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Celem pracy było określenie wpływu parametrów oszklenia na zużycie energii w wybranej strefie cieplnej. Jako strefę o regulowanej temperaturze wybrano pomieszczenie o charakterze pokoju dziennego z aneksem kuchennym (open space), często spotykane w rozwiązaniach architektonicznych współczesnego budo[...]
EN The goal of this paper was to determine the impact of glazing parameters on energy consumption in selected thermal zone. A room with parameters of a living room and kitchenette was selected as such a zone. Such zones are frequently used in architectural solutions for contemporary energy-saving detac[...]
18
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 1 14--16
19
58%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 11 29--34
PL Badania przeprowadzono z bulwami odmian ziemniaków Baszta i Irga uprawianymi na dwóch gatunkach gleb. Wyznaczono współczynniki sferyczności bulw i współczynniki tarcia kinetycznego bulw i typowych zanieczyszczeń plonu. Stwierdzono wpływ gatunku gleby na średnie wartości współczynników tarcia bulw o [...]
EN The study of Irg and Baszt potato varieties was done on two kinds of soil. Bulbs' sphericity coefficients and kinetic friction coefficients, as well as coefficient of typical crop pollution were defined. The influence of soil kind on average values of coefficients of bulbs' friction against rubber g[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last