Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cobalt catalysts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 5 1--16
EN Hydrogen production through steam reforming of ethanol (SRE) over the Ca-modified Co/SBA-15 catalysts was studied herein to evaluate the catalytic activity, stability andthebehavior of coke deposition.The Ca-modified SBA-15 supports were prepared from the Ca(NO3)2•4H2O (10 wt%) which was incorporate[...]
2
88%
Polish Journal of Chemistry
2008 Vol. 82, nr 12 2349-2358
EN The physicochemical properties of cobalt dispersed catalysts (10-30 wt.% of Co) on supports (SiO2, TiO2, Al2O3) for Fischer - Tropsch synthesis have been investigated. The supported metal catalysts were prepared by the wet impregnation method. Catalysts and their precursors were characterized by the[...]
3
63%
Chemik
PL Celem pracy było zbadanie aktywności i stabilności katalitycznej nowych katalizatorów kobaltowych naniesionych na CrAl3O6, MgAl2O4 w reakcji syntezy Fischera-Tropscha, prowadzonej pod ciśnieniem atmosferycznym przy stosunku H2:CO=2:1. Z przeprowadzon[...]
EN The investigation of Fischer-Tropsch activity and stability of supported on CrAl3O6, MgAl2O4 cobalt catalysts in under atmospheric pressure and molar ratio of H2:CO = 2:1 was the aim of this paper. The results showed that 50%Co supported on chro[...]
4
63%
Polish Journal of Chemistry
2004 Vol. 78 / nr 9 1327-1337
EN The electrochemical synthesis of cobalt particles has been performed by electroreduction of Co(II) ions on the mercury electrode at potentials about -1.4 V vs. SCE. The electroreduction of Co(II) observed in cyclic voltammetry (CV), was a totally irreversible process due to the formation of an unsta[...]
5
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 8 1399-1403
PL Badano katalizatory kobaltowo-molibdenowe domieszkowane cezem (0,25–3% mas. Cs) w procesie syntezy amoniaku. W katalizatorach tych zidentyfikowano dwie fazy krystaliczne azotków kobaltu i molibdenu: Co₂Mo₃N oraz Co₃Mo₃N. Wykazano, że materiały te charakteryzują się dużą aktywnością w procesie syntez[...]
EN Co-Mo catalysts contg. Cs (0.25–3.0% by mass) were obtained by redn. of precursors with NH₃ at 700°C. The precursors were derived from aq. solns. of (NH₄)₆Mo₇O₂₄, Co(NO₃)₂ and CsOH. The anal. of catalysts by X-ray diffraction and anal. of the diffraction profiles by Rietveld method showed the presen[...]
6
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 12 2195-2198
Three series of Ce and Ba-promoted Co catalysts were prepd. by copptn. of Co and Ce carbonates, impregnation with Ba(NO2)2 and calcination at 500–800°C, and then studied for sp. surface (sorption of N2 and H2) and activity in NH3 synthesis. The [...]
PL Otrzymano 3 serie prekursorów oraz katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do syntezy amoniaku. Zastosowano analizę termograwimetryczną (TG-MS), fizysorpcję N2 oraz temperaturowo-programowaną desorpcję wodoru (TPD-H2) w celu charakterystyki materiałów oraz zmierzono[...]
7
63%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2142-2145
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last