Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cobalt alloy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN During the ship engine operation one of the key problems is the exhaust valve durability. A special interest is in valve head face because this narrow part of the valve is responsible for tightness. Cobalt base laser cladding layer on the exhaust valve head face have been investigate under real serv[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The cobalt base laser cladding layers which were built up on the exhaust valve head face of the heavy loaded marine diesel engine have been investigated. The valve head with cladded face were served successfully for 3000 hours in the engine of the Dar Młodzieży. After removing from the valve head fr[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 3 1283--1290
EN The aim of this study was to assess the quality of the passive layer formed on the surface of a CoCr alloy used on dentures to see the effect on resistance to pitting corrosion and electrochemical parameters. Studies were performed using on potentiodynamic tests and electrochemical impedance spectro[...]
4
100%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN This paper presents the results of mechanical tests carried out on two different commercially available cobalt alloys applied in dental prosthetics for the production of frame dentures. The test samples were obtained by the method of investment casting using as a charge pure primary materials and pu[...]
5
100%
Inżynieria Biomateriałów
6
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 4 215--219
EN The influence of nitrogen ion implantation on the tribological properties of Stellite 6 cobalt alloy was investigated. The tribological tests were conducted using a pin / ball on disc in the atmosphere of engine fuels. In the study, cobalt alloy was implanted with 60 keV nitrogen ions at the fluence[...]
7
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 3 1077--1082
EN The paper presents the effect of ZrO2 layer deposition by the ALD process on the physicochemical properties of cobalt-based alloys (Realloy C and EOS CoCr SP2) intended for application in prosthetic dentistry. The paper shows the results of the surface roughness measurements made by the A[...]
8
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
9
75%
Journal of KONES
PL Badaniom poddano napawane plazmowo warstwy wytworzone na powierzchni przylgni zaworów wylotowych silnie obciążonych silników Diesla stosowanych w okrętownictwie. Jako materiał do napawania zastosowano trzy rodzaje proszków wykonanych ze stopów na bazie kobaltu i chromu zawierających różne ilości wol[...]
EN The cobalt base PTA cladding layers which were built up on the exhaust valve head face of the heavy loaded marine diesel engine have been investigated. The layers were produced from three sort of the powders of different tungsten amounts (4.9, 5.3 and 9 wt. %). Multilayer cobalt base clads after tur[...]
10
75%
Obróbka Metalu
2011 nr 2 56-88
PL Stopy na osnowie kobaltu Co-Cr-W-Ni wyróżniają się wysoką odpornością korozyjną, wysoką wytrzymałością przy statycznych i cyklicznych obciążeniach, odpornością na plastyczne odkształcenia przy krótkotrwałych przeciążeniach i odpornością na zużycie przez tarcie. Cechy te powodują, że są one stosowane[...]
11
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Żarowytrzymałe stopy na osnowie kobaltu stosowane są na łopatki oraz stacjonarne elementy turbin gazowych (komór spalania, łopatek kierowniczych) silników lotniczych. Odlewy tych elementów wykonywane są najczęściej metodą wytapianych modeli. W stosowanej obecnie technologii wytwarzania tych elementó[...]
EN Cobalt based heat - resisting superalloys are widely used for turbinę blades and stationary elements of gas turbines (combustion space and stator blades) in aero-engines. These elements are generally produced by the investment casting method. The use of cobalt aluminate (CoAI2O4) for reducing relati[...]
12
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Na drodze elektrolizy otrzymywano stopy kobaltowe o wysokiej aktywności w procesie wydzielania wodoru w gorącym stężonym roztworze wodorotlenku sodu. Poprawa aktywności kobaltu w procesie elektrolitycznego wydzielania wodoru została dokonana poprzez osadzanie stopow Co-W-C zawierających różne zawart[...]
EN Tailoring of active cobalt alloy cathodes for hydrogen evolution in a hot concentrated sodium hydroxide solution was attempted by electrodeposition. Enhancement of cathodic activity of cobalt for electrolytic hydrogen evolution has been carried out by the formation of Co-W-C alloys containing differ[...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3A 1999--2003
PL Badaniu poddano dwa komercyjne stopy kobaltu CoCrW (nr 27 i 28) stosowane w protetyce stomatologicznej. Zakres badań obejmował przeprowadzenie analizy mikrostrukturalnej, właściwości użytkowych (mikrotwardość, odporność na ścieranie i odporność korozyjna) oraz badania dylatometryczne. Badane stopy c[...]
EN The material subject to investigation was two commercial alloys of cobalt CoCrW (No. 27 and 28) used in prosthodontics. The scope of research included performing an analysis of microstructure and functional properties (microhardness, wear resistance and corrosion resistance), as well as dilatometric[...]
14
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
15
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The goal of the study is to try find the influence of the heat treatment on the corrosion resistance of two base cobalt alloys used on dental prosthesis. Design/methodology/approach: The investigation was choosen two base cobalt alloys: Remanium 2000+ (Dentaurum) and Wirobond LFC (Bego). Co[...]
16
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 99--102
PL Jednym z etapów w procesie powstawania protetycznego uzupełnienia dentystycznego jest realizacja zaprojektowanego kształtu protezy w tworzywie metalowym. Jest krokiem istotnym a zarazem narażonym na wiele niepowodzeń. W artykule przedstawiono porównanie dwóch metod wykonawstwa techniki dentystycznej[...]
EN One of the stages in the process of restoration of dental prostheses is the shape which was designed to achieve a complement in the metal. It is an important step and exposed to many setbacks. The article gives a comparison of two methods of dental technology: traditional casting and modern SLM. The[...]
17
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 333--338
PL W wyniku przetopienia powierzchni odlewu ze stopu kobaltu plazmą łuku elektrycznego, przemieszczaną ze zmienną prędkością, obserwuje się zróżnicowaną geometrię przetopień. W pracy przedstawiono makro i mikrostruktury przetopień a także określono wpływ prędkości przemieszczania plazmy łuku elektryczn[...]
EN In present work the influence of remelting by plasma ars welding of surface layer of cast cobalt alloy MAR-M509 type has been tested. The test have been based on the measurments of microhardness and metallgraphic tests. Surface layers determine very fine dentritic grain and they constitute layers of[...]
18
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 159--166
PL Przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy składu chemicznego w mikroobszarach badano zmiany morfologii i składu chemicznego węglików w stopie typu vitalium, o różnej zawartości niklu, w stanie lanym. Wykazano, że w stanie lanym cząstki węglików wykazują dwoistą budowę - występują w [...]
EN Changes of morphology and chemical compositions of carbides in vitalium type cobalt alloy in dependence of nickel's capacity were investigated on the base of SEM and EDX results. It was found that alredy in cast condition particles of carbides occured in massive or in lamelar form. The fractions of [...]
19
63%
Mechanik
2012 R. 85, nr 8-9 766--768
PL Opracowano nową metodę wytwarzania segmentów metaliczno-diamentowych typu sandwich, polegającą na nałożeniu na boczne powierzchnie segmentów jednorodnych powłok WC-Co metodą gazodetonacyjną, co spowoduje wytworzenie warstwy powierzchniowej o podwyższonej odporności na zużycie ścierne, które powinno [...]
EN A new method of manufacture of the metallic/diamond sandwich segments has been developed consisting in application of homogenous WC/Co coatings on the segment side facets by means of the gas detonation method.
20
63%
Archives of Foundry Engineering
EN A commercial cobalt alloy applied in dental prosthetics was investigated. The scope of the work included the microstructure analysis, performance examination (tensile strength, microhardness, corrosion resistance), and dilatometric examination. The investigated alloy after a single remelting was cha[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last