Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal-water slurry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 2 111--118
EN The paper presents the results of coal milling tests in the aspect of slurry fuel preparation. The tests were carried out with the use of vibrating mill with a working chamber of 47.5 dm3. The influence of milling time, amount and composition of grinding aids on the degree of fineness and[...]
2
88%
Inżynieria Mineralna
PL Przebadano własności reologiczne zawiesin węglowo-wodnych o dużym zagęszczeniu pod kątem wykorzystania ich jako paliwa. Do przygotowania zawiesin użyto polskiego węgla energetycznego typu 32.1. Jako środki upłynniające zastosowano niejonowe środki powierzchniowo czynne Rokafenol NX8, Rokwinol 60 i R[...]
EN The rheological properties of highly loaded coal-water slurries (CWSs) were tested from the point of view of usage them as a slurry fuels. The suspensions were prepared using a Polish coal type of 32.1 according to the Polish coal classification. As a flow agents the nonionic surfactants Rokafenol N[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 509-515
PL Przebadano wpływ wybranych detergentów na stabilność zawiesin węglowo-wodnych o dużym zagęszczeniu. Do przygotowania zawiesin użyto polskiego węgla energetycznego typu 34.2, zawierającego 4,18% popiołu i 33,4% części lotnych. Jako stabilizatory zawiesin zastosowano niejonowe środki powierzchniowo cz[...]
EN The influence of chosen detergents on the stability of highly loaded coal-water slurries (CWS) have been searched. The coal used for slurry preparation was type of 34.2 according to the polish coal classification. It contained 4.18% of ash and 33.4% of volatile matter. As a stabilizers the nionic su[...]
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 7--16
PL Nowoczesne pompy paliwa generują bardzo wysokie ciśnienia wtrysku, które przekładają się bezpośrednio na występowanie znacznych sił w układzie napędowym pompy smarowanym z wykorzystaniem przetłaczanego paliwa. Zmiana paliwa, a co za tym idzie zmiana jego właściwości fizyko-chemicznych, jest przyczyn[...]
EN Modern fuel pumps generates very high injection pressures, which directly translate into significant forces in the fuel injection pump driving system. Changing the fuel and thus changing its physicochemical properties causes many damages in the eccentric cam-shaft drive. At present, an increasing sh[...]
5
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wpływ wybranych dodatków na właściwości reologiczne i stabilność sedymentacji wysoko zagęszczonych szlamów węglowo-wodnych (CWS) poddano próbom z punktu widzenia ich wykorzystania jako paliw szlamowych. Jako dodatki zastosowano cztery niejonowe środki powierzchniowo czynne i dwa anionowe środki powi[...]
EN The influence of selected additives on the rheological properties and sedimentation stability of highly loaded coal-water slurries (CWS) were tested from the point of view of usage them as a slurry fuels. As additives four nonionic surfactants and two anionic surfactant were chosen. They were polyme[...]
6
75%
Karbo
2012 Nr 2 78-87
PL Przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości zawiesin węglowo--wodnych o koncentracji 50 % (liczonej na stan suchy węgla), otrzymanych w warunkach laboratoryjnych. Paliwa zawiesinowe przygotowano na bazie węgli energetycznych z kopalń „Janina" i „Wieczorek". Jako dyspergatory fazy stałej zastoso[...]
EN The purpose of the research program is to find the relationship between the lo' pressure sorption of selected polar substances (water methanol, ethanol, propar 1 -ol, butane-1 -ol) and of apolar ones (benzene, cyclohexane, n-hexaneťn-pentai n-heptane, n-octane, hex-1-en, hept-l-en) on hard coals fro[...]
7
63%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Czyste technologie węglowe stanowią obecnie największe wyzwanie dla polskiej energetyki, umożliwiając ograniczenie negatywnego skutku spalania paliw na środowisko oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. Górnictwo, zmuszane dostarczać energetyce coraz lepsze paliwo, musi stosować głębsze wz[...]
EN Clean coal technologies are currently the biggest challenge for the Polish energy sector, allowing to reduce the negative effect of the combustion of fuels on the environment and energy security of the country. Mining, forced to deliver power better fuel must use deep cleaning of coal. It results in[...]
8
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 5 357--359
PL Na podstawie przeprowadzonych badań określono zakres możliwych do osiągnięcia stężenia, zdolności płynięcia, stabilności i właściwości reologicznych zawiesin węglowo-wodnych polskich węgli energetycznych z ZG Janina i KWK Wieczorek. Biorąc pod uwagę lepkość, tiksotropię, zdolność płynięcia i stabiln[...]
EN A scope of achievable concentration, flowability, stability and rheological properties of coal-water slurries of Polish steam coals from the ZG Janina and the KWK Wieczorek was determined based on the obtained measurement results. Taking into account viscosity, thixotropy, flowability and stability [...]
9
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 7 61--66
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań nad otrzymywaniem węglowych paliw zawiesinowych na bazie potencjalnie dostępnych do procesu zgazowania, polskich węgli energetycznych – węgla ZG „Janina” i kopalni „Wieczorek”. Właściwości badanych węgli porównano z wymaganiami stawianymi surowcom węglowym do[...]
EN This paper presents the results of a study on the preparation of coal-based fuels from Polish coals, potentially available for the gasification process: coals from ZG ”Janina” and KWK ”Wieczorek”. The properties of the tested coals were compared to the raw material requirements of coal-slurry fuel p[...]
10
63%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 3 365--369
PL Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących paliwa węglowe w formie zawiesiny wodnej jest ich stabilność w czasie, odzwierciedlająca podatność na sedymentację. Literatura przedmiotu opisuje wiele stosowanych metod oceny tego parametru, niektóre z nich omówiono w pracy. Przedstawiono wyniki p[...]
EN Susceptibility to sedimentation of hard or brown coal slurries was tested by (i) optical observation of the interface between water and sediment, (ii) measuring a speed of descent of the std. rod in the suspension or (iii) detg. the av. speed of grains of slurry. The method (ii) was the best tool fo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last