Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal sludge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 3 21-219
PL Wydobywany z dołu kopalń urobek węglowy stanowi mieszaninę ziaren węglowo-odpadowych, która nie posiada praktycznie na rynku zbytu żadnej wartości użytkowej. W celu uzyskania węglowego produktu handlowego urobek poddawany jest procesom wzbogacania w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. W warunkac[...]
EN Mined from the bottom of coal mine spoil is a mixture of particles of carbon - waste that does not have any value on the market. In order to obtain commercial coal product, mining output is subjected to enrichment processes in coal preparation plants. Under industrial conditions, this process is bas[...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1405-1428
PL Realizowany przez Instytut Mechanizacji i Budownictwa Skalnego "Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego wraz z Politechniką Śląską projekt rozwojowy Nr N R09 006 06/2009 pn. "Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia [...]
EN The dynamic development during postwar years of Polish Coal Mining, contributed to production of large quantities of extractive waste, estimated in the amount of 594.4 million of tonnes. These should also include coal sludge, arising during production of commercial coal. Lack of technological soluti[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 1 72--77
PL W procesie obróbki węgla przeznaczonego szczególnie do celów eksploatacji koksu, powstaje znaczna ilość szlamu węglowego. Większość operacji wykonywanych jest w warunkach środowiska wodnego. W czasach gdy procesy technologiczne były słabo rozwinięte, produkty uboczne procesu obróbki węgla utylizowan[...]
EN During processing of coal especially suitable for coking a signifi cant amount of sludge is generated. Most of the technological operations are performed in the aqueous environment. Unprocessed sludge and also emergency overflows were dumped at tailings ponds in the past when technology had not yet [...]
4
100%
Chemik
PL W artykule pokazano wyniki prób granulowania mułów węglowych pochodzących z Kopalni Węgla Kamiennego "Piast". Próby przeprowadzono na dwóch typach granulatorów: rynnowym granulatorze wibracyjnym i laboratoryjnym granulatorze talerzowym. W trakcie badań muły były mieszane z dodatkami obniżającymi ich[...]
EN The article shows the results of tests of coal sludge granulation from the "Piast" coal mine. Tests conducted on two types of granulators: vibrating chute and laboratory plate granulator. In the study, the sludge was mixed with additives to lower the humidity. Studies were conducted to determine the[...]
5
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 489-502
PL W jednej z kopalń węgla kamiennego odwadnianie zawiesiny z wirówek sedymentacyjno-sitowych polega na podawaniu odsączu do odmulnika DORR'a, skąd szlam kierowany jest na prasy filtracyjne typu PF - ROW, a proces filtracji prowadzony jest przy ciśnieniu roboczym 6 bar. W wyniku odwadniania uzyskuje s[...]
EN Results of experiments dealing with laboratory-scale periodical centrifugal filtration of sludge originated from one of coal mines, currently dewatering in filtration press, is presented in the paper. This sludge is characterized by a quite high, i.e. greater than 20% mass concentration of solid pha[...]
6
100%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 7/8 114--117
PL W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego powstają muły węglowe. Są to najdrobniejsze klasy o uziarnieniu poniżej 1 mm, w których ziarna o wymiarze poniżej 0,035 mm stanowią 60% masy. W zależności od parametrów jakościowych muły te mogą być kiero[...]
7
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1525--1548
EN The paper presents result of investigation of physical, chemical and energetic properties of steam coal slurries deposited in twenty four impoundments. Performed investigation include determination of chemical composition, moisture content, volatile matter, sulfur and calorific value at various stat[...]
8
84%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 3 231-245
PL W celu opracowania najbardziej efektywnych ekonomicznie technologii wzbogacania zinwentaryzowanych depozytów mułów węglowych przeprowadzone zostały w ramach projektu pn. "Identyfikacja potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologiczn[...]
EN In order to develop the most cost-effective enrichment technology for inventoried deposits of coal sludge, detailed qualitative research was carried out under the project entitled “Identification of the energy potential of coal sludge deposits in the national fuel balance and technological developme[...]
9
84%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 1 33--55
PL Dotychczasowe badania i doświadczenia stosowania drobnoziarnistych odpadów węglowych, jako paliwa w kotłach i piecach energetycznych, wskazują na możliwość podwyższenia ich jakości oraz zwiększenia efektów ekonomicznych i ekologicznych u ich użytkowników. Właściwości energetyczne drobnoziarnistych o[...]
EN The research and testing conducted so far on the application of fine coal waste as a fuel in power boilers and furnaces suggest the possibility of improving their quality and the chance to increase economic and ecological effects by their users. Energy properties of fine-grained coal waste result fr[...]
10
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2016 T. 32, z. 3 173--194
PL Stoły koncentracyjne należą do grupy najstarszych i najdokładniejszych wzbogacalników grawitacyjnych o bardzo szerokim spektrum zastosowania. W krajowym przemyśle węgla kamiennego stosowane były głównie do wzbogacania antracytu. Przeprowadzone badania dowodzą, że można je również wykorzystać do wzbo[...]
EN Concentrating tables are a group of one of the oldest and most precise gravitational concentrators with a broad spectrum of application. They were used mainly for the anthracite enrichment process in the domestic coal industry. Conducted research prove that they can be also used for the enrichment o[...]
11
84%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2009 T. 12, nr 3 219-230
PL Zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku działalności gospodarczej spowodowało, że coraz częściej w nowoczesnych projektach środowiskowych wykorzystuje się bariery izolacyjne. W większości przypadków bariery izolacyjne stosowane są na terenach, na których lokalizuje się skład[...]
EN The threat of environmental ground-water pollution as a result of economic activity has caused the increase of use the insulating barriers in the modern environmental projects. In most cases, insulating barriers are used in the landfill areas location. The best insulating properties have the clay ro[...]
12
84%
Inżynieria Ekologiczna
PL W artykule zaprezentowano rezultaty testów wytwarzania granulatów paliwowych z drobnoziarnistych frakcji węglowych. Surowcem stosowanym do badań były wybrane drobnoziarniste frakcje węglowe – muł węglowy oraz flotokoncentrat, pozyskane z procesu wzbogacania węgla w kopalniach węgla kamiennego. Celem[...]
EN The paper presents the results of tests for the production of fuel granules from fine-grained coal fractions. The raw material used for the research was selected fine coal fractions – coal sludge and coal flotation concentrate, obtained from the process of coal enrichment in hard coal mines. The aim[...]
13
84%
Inżynieria Ekologiczna
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki testów wytrzymałości mechanicznej brykietów na bazie mułu węglowego oraz flotokoncentratu wraz z dodatkiem 3% wag. lepiszcza mineralnego. Testy zostały przeprowadzone przez Laboratorium Kompaktowania Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Surowcami do badań [...]
EN This paper presents the results of compressive strength tests of briquettes made from coal sludge and flotation concentrate with the addition of 3% w/w mineral binder. The tests were carried out in the Compaction Laboratory located at the Institute of Chemical Processing of Coal. Raw materials for t[...]
14
67%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 3 221-229
PL Inwentaryzację szacunkową i in situ depozytów mułów węglowych przeprowadzono w ramach realizacji projektu rozwojowego pt. "Identyfikacja potencja?u energetycznego depozytów mułów węglowych w bilansie paliwowym kraju oraz strategia rozwoju technologicznego w zakresie ich wykorzystania". W tym celu op[...]
EN Inventory and in situ estimates of coal sludge deposits were conducted as a part of the development project “Identification of the energy potential of coal sludge deposits in the national fuel balance and technological development strategy for their use.” For this purpose, the “Charter of characteri[...]
15
67%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 3 247--260
PL Wydobywany z dołu kopalń urobek węglowy stanowi mieszaninę ziaren węglowo-odpadowych, która nie posiada praktycznie na rynku zbytu żadnej wartości użytkowej. W celu uzyskania węglowego produktu handlowego urobek poddawany jest procesom wzbogacania w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. W warunkac[...]
EN Spoil mined from the bottom of coal mines is a mixture of particles of carbon waste that has no value on the market. In order to obtain commercial coal product, the mining output is subjected to enrichment processes in coal preparation plants. Under industrial conditions, this process is based on th[...]
16
67%
Environment Protection Engineering
2014 Vol. 40, nr 1 117--126
EN Co-pyrolysis characteristics of sludge with coal and sludge briquetted with coal were studied by the TG-FTIR method. From TG data, weight loss of sludge briquetted was higher than that of sludge and sludge and coal which means that thermal reaction effect of sludge briquetted is better than those of[...]
17
67%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2017 T. 33, z. 4 108--123
PL Wydobycie węgla kamiennego jest ściśle związane z wytwarzaniem znaczących ilości odpadów wydobywczych, wymagających dalszego wykorzystania, uznanych w praktyce za odpad lub jako surowiec. Istotne jest zatem poszukiwanie kolejnych lub doskonalenie już istniejących metod zagospodarowywania materiału o[...]
EN Hard coal production is closely linked to the generation of significant quantities of extractive waste that require further use, in practice recognized as waste or as a raw material. It is therefore important to seek further or improve existing methods of waste material management. Studies conducted[...]
18
67%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 3 137--150
PL Wprowadzane nowe przepisy legislacyjne, regulujące w naszym kraju obrót paliwami stałymi oraz uchwały sejmików poszczególnych województw zakładają między innymi zakaz stosowania w gospodarstwach domowych jako paliwa węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, a także muł[...]
EN : The new legislative provisions, regulating the solid fuel trade in Poland, and the resolutions of provincial assemblies assume, inter alia, a ban on the household use of lignite fuels and solid fuels produced with its use; this also applies to coal sludge, coal flotation concentrates, and mixtures[...]
19
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 104 173--188
PL W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego powstają znaczne ilości mułów węglowych (grupa odpadów 01). Są to najdrobniejsze frakcje ziarnowe poniżej 1 mm, w których ziarna poniżej 0,035 mm stanowią do 60% ich składu, a ciepło spalania kształtuje s[...]
EN Significant quantities of coal sludge are created during the coal enrichment processes in the mechanical processing plants of hard coal mines (waste group 01). These are the smallest grain classes with a grain size below 1 mm, in which the classes below 0.035 mm constitute up to 60% of their composi[...]
20
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 105 95--107
PL Wprowadzane nowe przepisy legislacyjne, regulujące w naszym kraju obrót paliwami stałymi, zwracają uwagę na konieczność rozwijania i doskonalenia sposobów i metod zagospodarowania mułów węglowych z węgla kamiennego. Celem pracy było wykazanie, czy parametry filtracyjne (głównie współczynnik filtracj[...]
EN The new legislative provisions, regulating the trade in solid fuels in our country, draw attention to the need to develop and improve methods and methods of managing hard coal sludge. The aim of the work was to show whether filtration parameters (mainly the permeability coefficient) of hard coal slu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last