Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 175
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 5 128-131
PL Sympozjum dotyczące dorobku 10-lecia Zakładu Maszyn Górniczych GLINIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach stało się szczególnym wydarzeniem dla ludzi związanych z górnictwem. Sympozjum zorganizowano w ramach obchodu jubileuszu 125-lecia istnienia firmy GLINIK, w dniach 10–12 kwietnia br. w Centrum Hot[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 10 22-25
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu czynników i kryteriów geoinżynieryjnych na proces przygotowania produkcji i osiągane wydobycie. Podano także, w jakim stopniu jest wykorzystywana w kopalniach pomoc firm zewnętrznych w optymalizacji procesu przygotowania produkcji. Doświadczenia wykazały, że n[...]
EN The article presents impact analysis of geoengineering factors and criteria on the preparation of the production process and achieved output. It is indicated in what degree the contractors are used in coal mining plants in the optimization of the production process. The experiences showed that when [...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 4 39-47
EN Coal is an important component of world mining and will continue to play a significant societal role in meeting the aspirations of nations for development, sustainability and eradication of energy poverty. Beyond 2030, mining growth would continue, pulled by increasing demand for power. Dedicated mi[...]
4
100%
Polityka Energetyczna
PL Wartykule przedstawiono główne kierunki rozwoju przemysłu węglowego na Ukrainie w perspektywie roku 2030. Do kluczowych zagadnień należą m.in. wzrost roli węgla w bilansie paliwowo-energetycznym, poprawa bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej kraju, zabezpieczenie potrzeb ludnoś[...]
EN Main directions of Ukrainian coal mining development to the year 2030 is presented in the paper. The key problems—among other things—are: increasing role of coal in fuel and energy balance, improvement of energy safety and independence of the country, security of energy needs ofpopulation and the co[...]
5
100%
Geological Quarterly
2014 Vol. 58, No. 2 353--368
EN Underground coal mining causes surface changes such as subsidence and land transformation. The knowledge of the character of subsidence in the past and in the present provides useful information for example for spatial development. In this paper the methodology of determining surface height changes [...]
6
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN The primary objective of the present paper is an attempt at evaluating the influence of sub-level caving operations on the slope stability of a still-functioning open pit coal mine in Vietnam. Initially, various methods of predicting the impact of under- ground mining on surface stability are discus[...]
7
100%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 7 88--93
8
100%
Przegląd Górniczy
2016 T. 72, nr 9 89--94
9
100%
Przegląd Górniczy
10
100%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł zawiera postulaty, z którymi autor zwraca się do profesora Romana Magdy o uzupełnienie jakościowej charakterystyki dorobku Katedry, określonego w jego artykule, w zeszycie 8/2016 „Przeglądu Górniczego”.
11
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2005 nr 2 49-70
PL W artykule omówiono wpływ dużych głębokości na zagrożenia aerologiczne mogące wystąpić podczas eksploatacji. Scharakteryzowano czynniki wpływające na kształtowanie się poziomu tych zagrożeń oraz podział czynników na trzy grupy: naturalne, górnicze i techniczne. Przedstawiono czynniki, parametry i ws[...]
EN The paper discusses influence of deep locations of deposits onto aerologic hazard that may occur during exploitation. Possible factors that affect the level variation of such hazard are considered in connection with subdivision of the associated risk factors into three groups: natural, mining-relate[...]
12
100%
Przegląd Górniczy
PL Opisano i zilustrowano przykładami z dwu kopalń (z kopalni "Wesoła" i z Zakładu Górniczego "Piekary") zagadnienie sejsmo-akustycznej prognozy zagrożenia sejsmicznego, definiowanego jako prawdopodobieństwo, że łączna energia sejsmiczna (wstrząsów i impulsów sejsmoakustycznych) wyemitowana w ustalonym[...]
EN The problem of seismic-acoustic forecasting of seismic hazard defined as the probability that the total seismic energy (tremors and seismic-acoustic impulses) emitted during a determined time period (e.g. 1 hour) from an area under observation (e.g. a longwall) exceeds a determined value Ex ("safety[...]
13
100%
Przegląd Górniczy
PL W kopalni "Morcinek" występują głównie solanki reliktowe oraz wody będące wynikiem mieszania solanki sedymentacyjnej trzeciorzędu z wodą powstałą z infiltracji wód atmosferycznych przed transgresją morską o szacunkowym składzie izotopowym: 82H " -50 %o i 818O" -7,5 %o. Woda z infiltracji w znaczący [...]
EN In Morcinek Colliery occur mainly relic brines as well as waters resulting from mixing of Teriary sedimentary brine with the water created from atmospheric water infiltration befor the sea transgression with the estimated isotopic composition: 52H " - 50 %o and 518O ~ - 7,5 %o. Water from the infilt[...]
14
100%
Przegląd Górniczy
PL W czerwcu bieżącego roku minęła 10 rocznica śmierci prof. dr. hab. Jerzego Edwarda Jarosa, jednego z najwybitniejszych znawców historii górnictwa węglowego. W artykule przedstawiono drogę życiową Profesora oraz scharakteryzowano Jego ogromny dorobek naukowy w zakresie dziejów górnictwa węglowego w P[...]
EN Ten years passed in June this year from the death of professor Jerzy Edward Jaros PhD. One of the most outstanding experts on the history of coal mining. The career of Professor is presented and His huge scientific output in the field of the history of coal mining in Poland is characterised.
15
100%
Przegląd Górniczy
PL PrzecirAd ścianowe w kopalniach węgla kamiennego każdorazowo są wykonywane dla uruchomienia ścianowego frontu eksploatacyjnego. Zaistniałe w przeszłości dwa zawały przecinek ścianowych wykonanych w samodzielnej obudowie kotwiowej (jeden w kopalni "Anna" i drugi w kopalni "Staszic") spowodowały zaprz[...]
EN In the collieries the set-up entries are driven each time to start a longwall mining face. Two caving of set-up entries with the independent roof bolting (one in Anna Colliery and the other one in Staszic Colliery), which occured in the past, caused cessation of execution of workings with roof bolti[...]
16
100%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia nowoczesny szybowy wyciąg awaryjno-rewizyjny, wyposażony w urządzenie bezprzewodowej sygnalizacji i łączności fonicznej do komunikowania się miedzy klatką wyciągu i maszyną wyciągową. Opisane urządzenie umożliwia kontrolę i ewentualne naprawy obudowy szybowej, a także transport m[...]
EN A modern shaft hoist equipped with a wireless signal system installation and sound communication between the cage and the winder is presented. The described arrangement enables inspection and possible repair of shaft lining and also transport of materials, equipment and people. This solution is an e[...]
17
100%
Przegląd Górniczy
PL Zagrożenie powodowane promieniotwórczością w niektórych kopalniach nieuranowych jest faktem. Dotyczy to również kilku kopalń węgla kamiennego. Przeprowadzone badania wykazały, że przy zastosowaniu odpowiednich prostych zabiegów profilaktycznych promieniotwórczość krótkookresowa, na którą są eksponow[...]
EN The hazard caused by radioactivity in some non-uranium mines is a fact. It refers also to some hard coal mines. the carried out testa proved that when using proper simple preventive treatment a short duration radiation, to which miners are exposed, can be effectively limited and maitained even below[...]
18
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono sposób pomiaru i analizę wadliwej pracy ścianowego przenośnika zgrzebłowego. Badania przeprowadzone były w warunkach przemysłowych w podziemnej kopalni węgla kamiennego. Niekonwecjonalna interpretacja wyników pomiarów pozwoliła na zlokalizowanie uszkodzenia rynny przenośniko[...]
EN The way of measurement and analysis of a longwall chain conveyor operation are presented. Testing has been carried out in industrial conditions at a hard coal mine. The unconventional interpretation of the measurement results enabled to locate the failure of the conveyor pan on the floor side of the[...]
19
100%
Management Systems in Production Engineering
2018 nr 3 (26) 178--183
EN This article presents a pilot study on the local community’s social perception regarding coal mines in Upper Silesia. The research was performed in connection with the smog, which was persistent and harmful to residents during the winter months of 2016. The researchers put forward to the local commu[...]
20
100%
Przegląd Górniczy
PL Technika strugowa jest jedną z najprostszych metod wybierania cienkich i średniej grubości pokładów węgla. Ten sposób urabiania (w tej grupie pokładów) jest technicznie i ekonomicznie konkurencyjny w porównaniu z ścianowymi kombajnami bębnowymi. Strugi węglowe są prostymi, nieskomplikowanymi maszyna[...]
EN The plough technology is one of the simplest methods of extraction of thin and middle thickness coal seams. This way of extraction (for this group of seams) is technically and economically competitive to cutterloaders. Coal ploughs are simple, uncomplicated winnig and loading machines. The newest so[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last