Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal markets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 6 339--344
PL W artykule scharakteryzowano rynek komunalno-bytowy, pozycję węgla na tym rynku oraz przedstawiono działania Katowickiego Holdingu Węglowego SA, które przyczyniły się do rozwoju rynku paliw kwalifikowanych, jak również przedstawiono szanse i zagrożenia dla węgla. Katowicki Holding Węglowy SA, 12 lat[...]
EN The paper characterizes communal — household market, position of coal on this market and outlines the actions of Katowice Coal Holding SA which contributed to the development of qualified fuels market as well as the opportunities and threats for coal. Katowice Coal Holding SA, 12 years ago, develope[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Produkcja węgla odgrywa podstawową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym wielu krajów. Węgiel nadal pozostaje głównym nośnikiem energii. Na węglu opiera się prawie 39% produkcji energii elektrycznej w świecie. Atrakcyjność węgla w dużym stopniu wynika z jego cen w stosunku do innych nośników ener[...]
EN Coal production plays the fundamental role in economic and social development of many countries. Coal remains also the basic energy carrier. Almost 39% of electricity generation in the world is based on coal. Marketability of coal results in substantial degree from its price in relation to other ene[...]
3
100%
Wiadomości Górnicze
2013 R. 64, nr 6 329--338
PL W artykule przedstawiono najważniejsze wydarzenia w dwudziestoleciu Katowickiego Holdingu Węglowego SA, w tym efekty kolejnych etapów restrukturyzacji i prognozy rozwoju firmy, szczególnie w aspekcie zmian, jakie zachodziły na rynkach węgla oraz uwarunkowań prawnych z zakresu polityki klimatycznej. [...]
EN The article presents the most important events in two decades of Katowice Coal Holding SA, including the effects of the subsequent stages of restructuring and development forecasts for the company, especially in terms of the changes that have occurred n the coal market and legal conditions in the fi[...]
4
84%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono zmiany cen węgli koksowych i energetycznych w handlu międzynarodowym w długim horyzoncie czasowym obejmującym 30 lat. Opisano relacje między cenami różnych typów węgli na tle zjawisk zachodzących na rynku węglowym w analizowanym okresie. Zachwianie równowagi między popytem i[...]
EN Paper presents changes of coking coal and steam coal prices in international coal trade during 30 years. Relations between prices of different types of coal has been described against the background of events and processes taking place on the coal markets in the analyzed period. Unbalance of coal de[...]
5
84%
Polityka Energetyczna
PL W referacie omówiono zmiany, jakie zachodzą w ostatnich latach na poszczególnych rynkach węgla kamiennego, to jest na rynku europejskim i polskim z uwzględnieniem sektorów: energetyki zawodowe, ciepłownictwa i sektora komunalno - bytowego. Zmiany te są związane przede wszystkim z polityką cenową, zo[...]
EN In the last few years the development of coal combustion technology, pricing policies and new emission standards have influenced the quality of the coal market. This has placed new challenges against the mining industry. Recent changes in the Polish and international market have been presented in th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last