Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 110
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coal gasification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
2007 Nr 2 93-97
PL Spośród metod termochemicznej konwersji węgla decydujące znaczenie w perspektywie średnio- i długoterminowej posiadać będą technologie zgazowania. Wynika to z zalet procesu, do których należą: wysoka sprawność konwersji, niskie wskaźniki emisji oraz możliwość wielokierunkowego zastosowania wytwarza[...]
EN From among the thermo-chemical coal conversion methods coal gasification will play an important role in short and medium term perspective. That results from advantages of the process which include: high efficiency of conversion, low emission rates and the possibility of multidirectional applicatio[...]
2
80%
Rynek Energii
2012 Nr 4 86--93
PL W artykule przedstawiono dwie alternatywne, w stosunku do tradycyjnego spalania węgla, metody wykorzy-stywania tego surowca. Są to upłynnianie i zgazowanie. Pierwsza z tych metod powstała już w latach dwudziestych ubiegłego wieku, lecz później, ze względu na dostępność taniej ropy naftowej, produkcj[...]
EN Two alternate methods of the coal use, i.e. coal liquefaction and gasification, considered as alternative of traditional coal combustion, are presented in this study. The first method (coal liquefaction) was implemented in the twenties of the last century, but because of competitive accessibility of[...]
3
80%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2010 nr 4 17-27
PL Proces podziemnego zgazowania węgla (PZW) jest metodą pozyskiwania energii chemicznej z pokładów węgla przez bezpośrednie doprowadzanie czynnika zgazowującego do zapalonego złoża i odbiór na powierzchni wytworzonego w ten sposób gazu. Metoda ta jest szczególnie uzasadniona w przypadku pokładów węgla[...]
EN The underground coal gasification (UCG) is a method of recovery of chemical energy from coal seams by direct injection of gasifying agent to the ignited coal seam and then receiving the produced gas on the surface. This method is especially justified in the case of coal resources which extraction by[...]
4
80%
Archives of Mining Sciences
PL W projektowaniu instalacji technicznych, przeznaczonych do prowadzenia zagazowania węgla, istotną rolę pełnią prace związane z symulacją zjawisk zachodzących podczas tego procesu. Badania modelowe pomagają w ustaleniu optymalnych warunków procesu oraz uzyskaniu gazu o wymaganej charakterystyce. Pozn[...]
EN Simulations of phenomena occurring in coal gasification play essential role in designing technical installations intended for that process. The model tests are helpful in determination of optimum process conditions and in obtaining output gas with required characteristics. Better understanding of co[...]
5
80%
Karbo
2007 Nr 2 98-102
PL Przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z technikami eksploatacji pokładów węgla kamiennego metodą zgazowania podziemnego, będące wynikiem doświadczeń prowadzonych w świecie od lat trzydziestych ubiegłego wieku. Opisano dwie najczęściej stosowane obecnie w świecie technologie prowadzenia proce[...]
EN In the article fundamental problems related to techniques of coal resources extraction by means of an underground coal gasification method were presented, being a result of carried out experiments since the thirties of the last century worldwide. Two main technologies of the underground coal gasific[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Paper deals with the retrofit towns into power plant in which gas from gasification is used for electricity production in gas-turbine cycle. Gas from gasification of the coal is cleaned at the elevated pressure by Rectisol process and the gases containing H2S, COS and CS2 are combusted, flue gas is [...]
7
80%
Karbo
2014 Nr 4 202--213
PL W artykule przedstawiono metodykę oceny technologii zgazowania węgla w warunkach polskich. Metodyka ta obejmuje dobór metod i narzędzi oceny z zakresu efektywności ekologicznej, technicznej i ekonomicznej. W szczególności publikacja prezentuje podejście autorów do oceny efektywności ekonomicznej duż[...]
EN The article presents the methodology for evaluating of coal gasification technologies in Poland. The methodology involves the selection of assessment methods and tools related to ecological, technical and economic effectiveness. In particular, the paper presents the authors' approach to the assess[...]
8
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The aim of this study was to analyse the steam gasification process of ‘Janina’ coal with and without Na-, K- and Ca-catalysts. The catalysts were physically mixed with the coal due to the simplicity of this method, short time of execution and certainty that the amount of catalyst is exactly as the [...]
9
70%
Polityka Energetyczna
PL W artykule jest przedstawiona kompleksowa analiza efektywności energetycznej elektrowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla. Podstawą wykonanej analizy są opracowane modele matematyczne podstawowych elementów elektrowni gazowo-parowej zintegrowanej ze zgazowaniem węgla, takich jak: g[...]
EN The paper presents the complex energy analysis of technological systems of gas-steam power plants integrated with coal gasification. The basis of the performed energy analysis are the elaborated mathematical models describing the behaviour of main elements of the gas-steam power plants integrated wi[...]
10
61%
Karbo
2013 Nr 1 28--38
PL Analiza objęła produkowane polskie węgle kamienne typu 31.2, 32.1, 32.2 i 33 oraz węgle brunatne. Do badań wybrano i sprowadzono próbki węgla z najbardziej perspektywicznych dla zgazowania zasobów. Analizę paliw przeprowadzono z wykorzystaniem opracowanych parametrów jakościowych węgla kamiennego i [...]
EN The coal samples of type 31.2, 32.1, 32.2 and 33 as well as lignite were analyzed. The coal samples from the most promising resource for gasification were selected and screened for the investigations. The analysis of coals were made by using of developed quality parameters of sub-bituminous and lign[...]
11
61%
Karbo
2013 Nr 1 16--27
PL Zgazowanie paliw stałych jest procesem, w trakcie którego następuje przekształcenie paliwa stałego w palny gaz nazywany surowym gazem syntezowym, który wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu. W artykule opisano testy zgazowania węgli przeprowadzone w instalacji laboratoryjnej w warunkach [...]
EN Gasification is a process of transformation of solid fuels into combustible gas, called synthesis gas, which is used in various industrial branches. In this article we have described atmospheric and elevated pressure gasification tests of coals performed in laboratory scale system. Results showed, t[...]
12
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 1 49-58
PL Rozwój technologii produkcji wodoru z gazu syntezowego otrzymywanego przez zgazowanie węgla wymaga prowadzenia systematycznych badań nad wytypowaniem do tego procesu węgla o najlepszych właściwościach. Miarą przydatności węgla do procesu produkcji wodoru jest jego reaktywność. Do tej pory nie opraco[...]
EN Progress in hydrogen production from syngas, as a product of coal gasification process, demands undertaking systematic research works on selecting optimal coals in terms of process requirements. The factor determining coal suitability for hydrogen production is its reactivity. There are no existing [...]
13
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 2 105-116
PL W artykule omówiono dwa autorskie programy służące do wspomagania procesów decyzyjnych związanych z PZW, a mianowicie: - Program BANK, umożliwiający dobór węgla do procesu zgazowania, a także analizę światowych rozwiązań z zakresu PZW. Zawiera on bazy danych o jakości polskich węgli kamiennych wraz [...]
EN In the paper, the following two author's programs were discussed serving to assistance in decision processes connected with UCG: - Program BANK enabling selection of coal to process of gasification, and also analysis of world solutions in the scope of UCG. It contains databases on quality of Polish[...]
14
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2012 nr 1 81-92
PL Technologie zgazowania węgla są technologiami dojrzałymi, które znajdują zastosowanie w przemyśle. W dalszym ciągu prowadzone są jednak prace nad rozwojem nowych i doskonaleniem już istniejących rozwiązań technologicznych w tym zakresie. Liczne prace badawcze poświęcono zastosowaniu katalizatorów w [...]
EN Coal gasification technologies are commercially proven. Nevertheless, the development of new and improvement of the existing technological solutions in the field are still of research interests. Numerous research works have been devoted to the application of catalysts in the process concerned. In th[...]
15
61%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 2 174--183
PL Przeanalizowano parametry jakościowe węgla kamiennego i brunatnego w kontekście możliwości wykorzystania go do zgazowania w ciśnieniowym reaktorze zgazowania z cyrkulującą warstwą fluidalną. Analiza objęła produkowane polskie węgle kamienne typu 31.2, 32.1, 32.2 i 33 oraz węgle brunatne. Do badań wy[...]
EN Quality parameters of hard and brown coal were analyzed in terms of the possibility of their utilization in the process of gasification in the pressurized circulating fluidized bed reactor. The analysis included hard coals, type 31.2, 32.1, 32.2 and 33 as well as brown coals. The coal samples which [...]
16
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 11 2181-2185
17
61%
Przegląd Geologiczny
2010 Vol. 58, nr 11 1063-1064
EN The paper presents the R&D Project dealing with coal gasification. The Project is implemented within the frame of the Strategic Programme of Scientific Research and Development Work called Advanced technologies for energy acquisition. The Authors present major tasks connected with the Project as wel[...]
18
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty sytemu sterowania, wizualizacji i archiwizacji danych procesowych w laboratoryjnej instalacji zgazowania węgla zbudowanej przez Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego. Kluczowym zagadnieniem dla sterowania procesem zgazowania jest temperatura i ciś[...]
EN The article presents some aspects of the control system, visualization and archiving of process data in a laboratory installation of coal gasification built by the Poltegor-Institute Institute Opencast Mining. A key issue for the control gasification process is temperature and pressure modeling in g[...]
19
61%
Polityka Energetyczna
PL W artykule jest przedstawiona analiza energetyczna procesu całkowitego zgazowania węgla . Podstawą wykonanej analizy jest opracowany równowagowy model matematyczny procesu zgazowania. Model ten składa się z układu nieliniowych równań algebraicznych opisujących procesy fizyczne, chemiczne i energetyc[...]
EN In the paper there is presented the complex energy analysis of the process of complete, pressure coal gasification. The basis of energy analysis performed, is the elaborated mathematical model of the process of coal gasification. The mathematical model was elaborated to allow one to perform multivar[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 165-171
EN The paper proposes model for large eddy simulation (LES) of pulverized coal gasification by low temperature plasma. Due to great demand for computational resources by LES, simplified model of real plasma burner (installed at 210 MW boiler unit of TPP Nikola Tesla, Serbia) is investigated. Air-coal m[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last