Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 267
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coagulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN El-Oued is known for some diseases caused by fluoride concentration in drinkable water. To reduce it, we have chosen a sample with the highest content of fluoride among many sources in order to coagulate it with Al2(SO4)3ź18H2O, Fe2(SO4)3źH2O and FeSO4. In order to get better reduction yield of fluo[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 170--171
3
100%
Technologia Wody
2011 Nr 3 (11) 52-55
PL Podstawowymi zanieczyszczeniami wód powierzchniowych, które wymagają usunięcia są związki mineralne, które nadają wodzie mętność oraz nierozpuszczone i rozpuszczone związki organiczne, głównie kwasy humusowe. W przypadku niektórych wód okresowo występują również bardzo duże ilości mikroorganizmów pl[...]
4
100%
Technologia Wody
2011 Nr 2 (10) 34-36
PL Badania nad wpływem występujących w wodach powierzchniowych domieszek i zanieczyszczeń na organizm człowieka oraz idące za nimi zmiany w prawodawstwie wymuszają wzrost efektywności uzdatniania ujmowanych wód w istniejących obiektach oraz uwzględnienia tego faktu przy projektowaniu i budowie nowych [...]
5
100%
Technologia Wody
2011 Nr 4 (12) 34-37
PL O skuteczności pogłębionej koagulacji decyduje przede wszystkim charakterystyka zanieczyszczeń organicznych w uzdatnianej wodzie. Oprócz prawidłowo przeprowadzonego procesu koagulacji o skuteczności usuwania prekursorów UPD decyduje separacja powstającej zawiesiny pokoagulacyjnej. Gdy powstające kła[...]
EN The effectiveness of enhanced coagulation is determined mainly by the characteristics of organic contaminants in treated water. However, DBP precursors removal depends not only on the properly conducted coagulation, but also on the effectiveness of separation of post-coagulation suspension. When flo[...]
6
100%
Instal
2010 nr 6 46-48
PL O skuteczności uzdatniania wód powierzchniowych, a przede wszystkim wód, których podstawowym zanieczyszczeniem są związki organiczne, decydują właściwości kłaczków powstających podczas flokulacji. Kłaczki te charakteryzują się o wiele mniejszą wytrzymałością w porównaniu do kłaczków powstających pod[...]
EN The effectiveness of treatment of surface waters, especially contaminated with natural organic matter depends on properties of flocs which are produced in flocculation. In comparison to flocs generated in flocculation of solid particles the strength of humic flocs is much lower. High strength proper[...]
7
100%
Polish Journal of Chemistry
EN The Smoluchowski equation for irreversible coagulation is generalized by taking both two- and three-particle aggregations into account. The effects of three-particle events are studied through the exact solution of a special model.
8
100%
Measurement Automation Monitoring
EN The coagulation process is one of the water and wastewater treatment processes. It results in the precipitation of sediment. After the coagulation process, the density of the sediment has a significant impact on the sedimentation rate of particles. These particles have different shapes, sizes and st[...]
9
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 790--799
EN Unquestionably, effective methods of phosphorus compound removal include precipitation methods. These methods include: electrocoagulation and the experimental metal digestion method. Metal solution and electrocoagulation in this paper use corrosion effect of steel plates to couse iron ions to get th[...]
10
100%
Journal of Ecological Engineering
EN Humic substances are a natural admixture of surface water and determine the level of organic pollution of water and colour intensity. Application of coagulation process in surface water treatment allows for decrease turbidity and colour of water, as well as organic matter content. In Poland most dri[...]
11
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The studied copper droplets suspension in the liquid slag came from the direct-to-blister technology developed in the KGHM - Polska Miedź S.A. plants. A treatment by the stimulators and reagents was performed in the conditions delivered / ensured by the BOLMET S.A., Wiechlice. These conditions were [...]
12
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2013 Vol. 5 39-46
EN The drinkable water in the south east of Algeria contains high quantity of fluoride which causes dental fluorosis. To decrease fluoride, we have chosen a sample with the biggest content of fluoride among many sources in order to coagulate it with Al2(SO4)3ź18H2O. After that the parameters influencin[...]
13
100%
Journal of Ecological Engineering
EN The objective of this work was to test the impact of coagulant and flocculant at the stage of mechanical wastewater treatment on the wastewater treatment plant operation, performed in the A2O process. In this paper, the principles of correct conduct of coagulation in wastewater treatment have been d[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2010 nr 140 (20) 152-163
PL W artykule omówiono wpływ składu fizyczno-chemicznego oczyszczanej wody oraz wybranych parametrów technologicznych na przebieg i skuteczność procesu koagulacji. Na podstawie literatury wykazano, że o efektach koagulacji współdecydują: rodzaj i stężenie usuwanych zanieczyszczeń, temperatura, pH, zasa[...]
EN The article discusses the influence of the physico-chemical parameters of treated water, and technological progress and outcome of the process of coagulation. It was shown that co-decide about the effects of coagulation: the type and concentration of discharged pollutants, temperature, pH, alkalinit[...]
15
100%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 6 174--176
EN The wastewater from the foundry industry contains both inorganic and organic pollutants. Their characteristic feature is the variability of the composition, which depends on the intensity of production in a given industrial plant or the combination of various pollutant streams. As part of the paper,[...]
16
88%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN El-Oued is known for some diseases caused by fluoride concentration in drinkable water. To reduce it , a sample with the biggest content among many sources was chosen. A comparative study between the precipitation with calcium salts [Ca(OH)2, CaCl2, CaSO4] and the coagulation with the following salt[...]
17
88%
Ars Separatoria Acta
2006 No. 4 57-66
EN The experimental study on vortex activation method of reagent water purification from oil products and suspension particles using the alumosilicon flocculant-coagulant (ASFC) was made. The numerical model of water purification was suggested according to Smoluhovsky theory of coagulation kinetics.
18
88%
Materials Science Poland
2007 Vol. 25, No. 3 825--834
EN A set of narrow fractions of anatase TiO2 nanocrystals was isolated by the stepped coagulation of polydisperse hydrosols using strong acids as coagulators. The sols and gels prepared from the fractions were studied by LAXS, SAXS, turbidimetry, dynamic light scattering, and other methods. The shape o[...]
19
88%
Instal
2009 nr 4 47-50
PL Na podstawie badań wykazano, że zarówno poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych (wyrażony jako OWO, ChZTKMnO4, mętność oraz intensywność barwy), skład wód (stężenie wapnia i magnezu) jak i stopień usuwania zanieczyszczeń w procesie koagulacji zależą od wartości stosunku E4/E6 (iloraz absorbancj[...]
EN In laboratory studies it was fuond that the level of water surface pollutions (TOC, CODKMnO4, turbidity, colour), its some content (calcium, magnesium concentration) and water coagulation ability (expected degree removal of organic pollution from surface water in alum or iron coagulation processes) [...]
20
88%
Technologia Wody
2013 Nr 2 (22) 20-24
PL Zastosowanie Analizatora Prądu Strumieniowego (APS) jako jedynego urządzenia służącego do kontroli dawki koagulantu jest bardzo często niewystarczające. W celu oceny efektywności przebiegu koagulacji, a nie tylko kompensacji zmian potencjału elektrokinetycznego, system sterowania procesem koagulacji[...]
EN In the paper the assumptions to the coagulant dosing control system at real time with the applying of Streaming Current Analyzer (SCA) were presented. The role of that analyzer is to adjust a coagulant dose to the changes of electrokinetic potential values only. To proper coagulation's optimization [...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last