Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  co-operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 147--156
EN Co-operation isn't a new phenomenon in economy, but evolve continues. Actual concept of co-operation found on knowledge flown, horizontal relations and unrepeatable tactic skills of enterprises. Collaboration in industry or cluster accelerate innovation activity building an synergy's and catalyse di[...]
2
100%
Control and Cybernetics
EN This paper presents a possibility of applying a modelling and simulation technique in designing a logistic chain in production enterprises. A new approach, based on simulation technique, together with utility function for partnership selection in cooperative production is the main element of the stu[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2007 Z. 3 253--258
EN The article presents author’s point of view about co-operation of bank and real sectors of economy in Ukraine. The author shows a modern stat this co-operation and offers ways for solutions for problem of co-cooperation I this sphere. Ukraine needs to set up large-scaled investment programs with par[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
5
75%
Spektrum
2007 nr 9 XIII-XVI
PL Opisano przemiany organizacji działań w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój usług I&CT powoduje wieloaspektowe przemiany w organizacji pracy zawodowej w strukturach wirtualnych organizacji, m.in. projektowania, zarządzania, wytwarzania, nauczania itd. Pod wpływem wymagań stawianych w toku tworzenia[...]
EN Described are transformations of activities organization in information society. Development of I&CT services generates multi-aspect changes in professional work organization in virtual structures of organization e.g. designing, managing, manufacturing, education and so on. Under the influence of de[...]
6
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 1 14-21
PL Autorka zajmuje się relacjami występującymi między przedsiębiorstwami wskazanej w tytule branży. Artykuł zawiera analizę modelu teoretycznego i wyników badań empirycznych. Zakres przedmiotowy badań nad konkurencją i kooperacją w branży przesyłek ekspresowych obejmuje przedsiębiorstwa posiadające zez[...]
7
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
2010 Nr 4 (206) 119-123
PL W artykule zawarto opis akcji koordynującej i wspomagającej CoopAIR-LA, promującej współpracę w obszarze transportu lotniczego i lotnictwa między krajami Unii Europejskiej i Ameryki Łacińskiej w projektach 7 Programu Ramowego. Akcja, koordynowana przez Hiszpański Instytut Techniki Lotniczej - INTA k[...]
EN The article gives a description of running coordination and support action CoopAIR-LA, which promotes cooperation between the countries of the European Union and Latin America in the field of aeronautics and air transport in the research projects of EU 7th Framework Program. The action, coordinated [...]
8
75%
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
2006 T. 2 151--163
PL Praca dotyczy problemu zachowania w krajobrazie regionu Puszczy Białowieskiej, po obu stronach granicy polsko-białoruskiej, tradycyjnych wiejskich układów przestrzennych wraz z elementami tradycyjnej zabudowy oraz próby przywrócenia wartości dziedzictwa historycznego (na przykładzie rekonstrukcji "k[...]
EN The paper considers the problem of preservation of the traditional rural spatial layout together with elements of traditional architecture in the landscape of the Bialowieza Forest. It also discusses attempts at restoration of historical heritage (for example: reconstruction of an "old cottage" and [...]
9
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 3 147-157
PL Autor opisuje zasady organizacji aplikacyjnych ćwiczeń przeciwpowodziowych "Wielka Woda 2010", jakie przeprowadzono w woj. dolnośląskim w lutym 2010 r., gdzie głównym organizatorem była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Nawiązuje przy tym do doświadczeń w organizacji podobn[...]
EN Point of this article is the organization of the application exercises "Wielka Woda 2010" (High Water 2010), that took place in February 2010. It shows, how important is to practice this kind of way and how the conclusions can help to organize rescue actions in real situation. The example is flood-r[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2003 Nr 37 139-152
PL W artykule podjęto próbę naszkicowania typologii efektów synergii na podstawie ogólnych definicji synergii jako celu każdej kompozycji. Chodzi tu zarówno o podział efektów synerii na pozytywne i negatywne, jak i o ich specyfikę w procesach integracji i kooperacji. Efekty synergii będą również rozważ[...]
EN On the basis of a generał definition of synergy as a sense of each composition, the paper attepts to define an outline of the synergy-effects typology. On the one hand, Ihe ąuestion is concemed with the analysis of the positive and negative synergie-effects in the integratin and cooperation process[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 43 83-87
PL W artykule przedstawiono problemy związane ze współpracą pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi w aspekcie kształtowania jakości wyrobu finalnego, Współczesne zakłady charakteryzują się różnorodnymi układami kooperacyjnymi wynikającymi z potrzeby konstytuowania wyrobów na wysokim poziome trwałośc[...]
12
63%
Recykling
2004 nr 6 24-24
PL Regeneracja części i podzespołów jako jedna z form recyklingu ma dość szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Większość koncernów samochodowych posiada w ofercie części zamiennych właśnie części regenerowane. Regeneracji poddaje się elementy osprzętu silnika, zawieszenia, układy przeniesie[...]
13
63%
Spektrum
2007 nr 9 X-XII
PL W wyniku przemian organizacji działań w społeczeństwie informacyjnym (SI) konieczne jest podejmowanie nowych zadań badawczo-rozwojowych. Maja one na celu określenie najważniejszych składowych technologii SI. Zalicza się do nich technologię współdziałania i wzajemnego nauczania, których celem jest ks[...]
EN As the result of transformation in information society (IS) activities organization it is necessary to undertake new research and development tasks which are aimed at determining the most important elements of IS technology. They include co-operation and mutual education technology which intends to [...]
14
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2001 T. 4, nr 2 139-147
PL Benchmarking to jedno z najnowszych narzędzi zarządzania różnymi dziedzinami życia gospodarczego, przede wszystkim zaś zakładami przemysłowymi, wykorzystujące - przez porównanie - doświadczenia najlepszego z danej grupy. Grupa to dobrowolna, lecz mająca ambicje być najlepszą w danej branży, co zbliż[...]
EN Benchmarking is at present the newest proposal for co-operation by best practices in the field of management. Over the past 15-20 years, there has been increasing interest in the use of benchmarking as a major management tool for reducing costs, improving efficiency, creating safer working environme[...]
15
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 114--117
PL W działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych występują bariery głównie związane z czynnikami natury ekonomicznej oraz związane z obszarem zarządzania wiedzą. Artykuł wskazuje na możliwość wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa poprzez zaangażowanie się w różne formy współpracy z[...]
EN In the field of innovation activity of mining companies, there are some barriers connected with the factors of economic character and those connected with knowledge management. This paper points out an opportunity to increase the potential of company innovation through engaging in different forms of[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe AON
2003 nr 2(51) 67-92
EN The processes appearing at the threshold of the 21st century of internationalisation, institutionalisation, international counteracting and dependencies have an influence on bi- and multilateral institutionalising of co-operation and also on events, phenomena and processes in which the transatlantic[...]
17
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2018 nr 3 5--16
EN Outsourcing relationships are an important element of creating the value chain, determining new conditions and challenges of business cooperation. Despite the widespread use of outsourcing, many agreements end in failure and the search for a new partner. The development of mutual attachment deepens [...]
18
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL INCREASE jest otwartą siecią polskich i niemieckich jednostek naukowych, utworzoną w marcu 1997 r. Realizuje bilateralne i europejskie projekty z wybranych dziedzin, we współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi. Praca zawiera informacje o strukturze organizacyjnej INCREASE oraz tematyce realizow[...]
EN INCREASE is an open network of Polish and German scientific institutions set up in March 1997. It is carrying out bilateral and European projects in the selected domains of science in co-operation with industrial enterprises. This paper includes information on the organizational structure of INCREAS[...]
19
63%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2018 No 272 27--41
EN The purpose of the author was to indicate the deficiency of development management instruments currently used to the territorialization of policies in stimulating intra- and intersectoral partnership cooperation. Her reflections were based on the results of research commissioned by the Polish Minist[...]
20
63%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono założenia oraz przebieg realizacji projektu pt. "Sieć współpracy sektora badawczo-rozwojowego i przedsiębiorstw w dziedzinie obróbki plastycznej" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego lata 2004 - 2006, Priorytet 2 - "Wzmocnienie zasobów ludzkich [...]
EN The paper presents the assumptions and realization of the project, "The co-operation network of the research and development sector and enterprises in the field of metal forming" within the Integrated Operational Program of Regional Development 2004-2006, Priority 2, Reinforcement of Human Resources[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last