Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  co-combustion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Określono charakterystyki emisyjne CO, CO2, SO2, NOx oraz dokonano analizy popiołu powstałego podczas spalania węgla i współspalania go z biomasą w kotle o mocy 25 kW. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych i analizy otrzymanych zależności przeprowadzono rozważania i przedstawiono wnioski.
EN The determination of the emission characteristics of CO, CO2, SO2, NOx and physicochemical analysis of ash during the co-combustion of biomass and coal were main tasks of the present research. Obtained results of experimental investigations (boiler with the power of 25 kW) were basis of inference an[...]
2
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 3 143--154
EN The depletion of the conventional energy sources, as well as the degradation and pollution of the environment by the exploitation of fossil fuels caused the development of renewable energy sources (RES), including biomass. In Poland, biomass is the most popular renewable energy source, which is clos[...]
3
100%
Proceedings of ECOpole
PL Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetów polskiej polityki energetycznej do roku 2030. Uważa się, iż współspalanie osadów ściekowych w warunkach polskich zasługuje na szczególną uwagę. W pracy zaprezentowano dwa główne nurty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy ana[...]
EN Promoting of the renewable energy is one of the priorities of the Polish energy policy until the year of 2030. It is believed that the co-combustion of sewage sludge in the Polish conditions is especially attractive. The paper contains two parts of research. The first one concerns a theoretical anal[...]
4
100%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
2005 Vol. 1 73-82
PL Artykuł przedstawia wyniki badań procesu wsp.łspalania węgla z osadem ściekowym przeprowadzanym w specjalnie do tego celu zaprojektowanej instalacji laboratoryjnej. Badaniom poddano sześć mieszanek paliwowych zawierających od 5 do 30 procent osadu ściekowego o wilgotn[...]
EN The paper presents results of research of co-combustion process of coal with sludge carried out in laboratory installation. Six mixtures were investigated containing 5 up to 30 per cent of sludge (containing 40per cent of moisture) as well as clean coal. The research was conceived to in[...]
5
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań przemysłowych współspalania ligninocelulozy pohydrolitycznej z węglem kamiennym w kotle pyłowym. Ligninoceluloza jest materiałem odpadowym powstającym w dużych ilościach podczas przerobu drewna w procesie hydrolizy. Testy energetyczno-emisyjne przeprowadzono jako porównawc[...]
EN The results of investigation of hydrolytic lignin and coal co-combustion under industrial-scale boiler condition have been presented. Hydrolytic lignin is a waste material formed in large quantities during the processing of wood in the process of hydrolysis. Energy and emission tests were carried ou[...]
6
75%
Karbo
2010 Nr 4 168-172
PL Artykuł niniejszy przybliża zagadnienie dotyczące właściwości tzw. auto-odsiarczania charakterystycznych dla zawierających metale alkaliczne popiołów z biomasy. Obliczenia bilansowe dla określenia zdolności biomasy do auto-odsiarczania przeprowadzono na podstawie analizy procesów spalania biomasy i [...]
EN This article brings the issues regarding the properties of so-called auto-desulfurization characteristic ashes from biomass containing alkaline metals. Balance calculations to determine the ability of biomass for auto-desulfurization was carried out based on the analysis of combustion of biomass and[...]
7
75%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 2 145--150
PL Po wprowadzeniu współspalania, tj. spalania mieszanek węgla i biomasy, w wielu kotłach energetycznych stwierdzono przyspieszone zużywanie się wyłożeń ogniotrwałych. W przypadku metalowych elementów kotłów problemy korozji wysokotemperaturowej są znane i opisywane. Niewiele publikacji odnosi się do z[...]
EN After introduction of co-combustion in many combustors accelerated wear of refractory lining was found. High temperature corrosion of metallic parts of combustors is known and described in literature. However there is a little informations on corrosion of refractories in combustors conditions. Resul[...]
8
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Jednym z racjonalnych, niskonakładowych sposobów wykorzystania komunalnych osadów ściekowych może być odzysk energii na drodze ich współspalania z węglem w istniejących obiektach energetycznych. Współspalanie osadów ściekowych prowadzone jest obecnie w wielu elektrowniach w krajach Europy Zachodniej[...]
EN The recovery of energy through municipal sewage sludge co-combustion with coal in existing power facilities may be one of the rational, low-cost ways of their using. Co-combustion of sewage sludge is currently being conducted in many power plants in Western Europe. At present there is no co-combusti[...]
9
75%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL W pracy przedstawiono analizę teoretyczna możliwości współspalania komunalnych osadów ściekowych z węglem kamiennym w obiektach energetyki zawodowej (kotły WR- 25, CFB-420 oraz OP-230). Przeprowadzona analiza uwzględnia różny udział masowy osadów ściekowych w badanej mieszance paliwowej (0%-20%) i s[...]
EN The paper presents a theoretical analysis of the possibility of co-combustion of municipal sewage sludge with hard coal in power station boilers (WR-25, CFB-420 and OP-230). The analysis takes into account different mass fraction of sludge in the test fuel blend (0% - 20%) and a wide range of change[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 279--289
EN Emergy, also called Embodied energy, has been firstly defined by Odum. It is the energy required to make a service or product expressed in energy of one form (here solar energy). Emergy per mass or transformity (expressed as solar energy joule per gram [sej/g]) varies from 0.88 109 sej/g for wood to[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było określenie wpływu zawartości części palnych w popiele lotnym i żużlu na charakterystyki spektralne promieniowania rozproszonego przez te substancje. Pomiary przeprowadzono w zakresie 350-1750 nm. Wskazano również możliwość w[...]
EN The article presents results of several experimental tests aimed to determine the influence of unburned coal content in fly-ash and slag on spectral characteristics of scattered radiation from examined samples. The measurements were performed within 350-1750 nm spectral range. Possible application o[...]
12
75%
Rynek Energii
2013 Nr 2 65--68
PL Głównym celem artykułu jest ocena wpływu współspalania biomasy z paliwami kopalnymi na sprawność energetyczną kotła. Analizie poddano jednostki o najczęściej stosowanych typach palenisk w krajowych obiektach energe-tycznych. Wykazano, że charakter wpływu współspalania biomasy na sprawność energetycz[...]
EN The main objective of this paper is to evaluate the influence of biomass co-combustion on a boiler thermal efficiency. A coal boilers applied in Polish power sector were analysed and the character of the impact of biomass co-combustion on boiler thermal efficiency was estimated as depending mostly o[...]
13
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 2 194-205
PL Unijne i polskie regulacje prawne ograniczają przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych oraz deponowanie ich na składowiskach odpadów. Alternatywą wykorzystania przyrodniczego osadów może być utylizacja termiczna. Obróbka termiczna osadów powoduje powstawanie niebezpiecznych odpadów ostatecznych.[...]
EN The UE and Polish legislation limits of sewage sludge agricultural use and its deposit on landfills. Thermal utilization can be an alternative method to agricultural use of sewage sludge. Thermal treatment of sewage sludge generates final hazardous wastes. Co-combustion of sewage sludge significantl[...]
14
75%
Energetyka
2010 nr 2 108-114
PL Omówiono wpływ dodatku biomasy do spalanego paliwa konwencjonalnego (węgla kamiennego i brunatnego) na zmianę sprawności energetycznej współspalających te paliwa kotłów oraz zmianę wskaźnika potrzeb własnych elektrycznych bloków ze współspalaniem biomasy. Analizę prowadzono na podstawie zrealizowany[...]
EN The influence of biomass addition to fossil fuels (hard coal, lignite) combusted in the power units is discussed in the paper. The changes of energy efficiency of the co-firing boiler as well as electric auxiliary coefficient are evaluated basing on the research biomass co-firing tests carried out i[...]
15
75%
Energetyka
2010 nr 2 115-127
PL W polskiej energetyce zawodowej w coraz szerszym zakresie realizuje się program produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Według krajowych doświadczeń najczęściej spotyka się technologię energetycznego wykorzystania biomasy poprzez bezpośrednie współspalanie pyłu drzewnego z pyłem węglowym, w konwen[...]
EN Program of energy production from renewable sources becomes more and more popular in the Polish power industry. According to our domestic experience, the most often applied is the technology of biomass utilization for energy generation through either direct co-combustion of wood dust and coal dust i[...]
16
75%
Archives of Thermodynamics
EN Besides hydropower, biomass belongs in Poland to the basic source of renewable energy. The utilization of biomass for energy purposes develops fastest among of all sources of renewable energy. As the resources of biomass resulting from wastes are depleting, energy plantations ought to be developed. [...]
17
75%
Archives of Thermodynamics
EN This paper is devoted to presentation of some essential problems connected with the production of thermal energy from wood waste and its co-combustion with fine hard coal in separate boilers installed in a municipal heat-generating plant under the assumption that hot water is supplied to a common co[...]
18
75%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 3 13-19
PL Przedstawiono problem przydatności biomasy do produkcji energii. Na podstawie zawartych charakterystyk różnych typów biomasy i wyników testów ze spalania, w tym zwłaszcza dla najbardziej przydatnych do celów energetycznych w polskich warunkach, przeprowadzono analizę problemów eksploatacyjnych w cza[...]
EN Biomass attracts increasing interest in power plant technology. In the paper the characteristics of different type of biomass available in Poland and effect of its content on emission, fouling and slagging are presented. Also the possible techniques of biomass co-combustion and combustion minimise t[...]
19
75%
Archives of Environmental Protection
2014 Vol. 40, no. 3 101--113
PL Według danych GUS w 2010 r. ilość osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalniach komunalnych wyniosła 526,1 tys. Mg s.m. Natomiast prognozowana wg KPGO2014 na 2015 r. ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych osiągnie poziom 642,4 tys. Mg i będzie dalej zwiększać się w kolejnych latach. Znac[...]
EN According to data of the Central Statistical Office, the amount of sludge produced in municipal wastewater treatment plants in 2010 amounted to 526000 Mg d.m. The forecast of municipal sewage sludge amount in 2015 according to KPGO2014 will reach 642400 Mg d.m. and is expected to increase in subseque[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 202-207
PL W artykule omówiony problem spalania i współspalania biopaliw. Przedstawione zostały działania podjęte przez kraje UE, sprzyjające wykorzystaniu biomasy jako paliwa stałego. Zwrócono również uwagę na problemy towarzyszące zastosowaniu biopaliw w istniejących systemach spalania.
EN In the article was discussed the problem of combustion and co-combustion of biofuels. The action which has been taken by the EU were presented, favoring the usage of biomass as a solid fuel. The attention was also drew to the problems associated with the use of biofuels in existing combustion system[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last