Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clutch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN The article presents the dynamic method of research of friction process in the car clutch equipped in torsional vibration damper. The research stand works in reversed way, the clutch works as a brake. The transitional process, which is the topic of the elaboration, has been described mathematically [...]
2
100%
Recykling
2008 nr 5 14-16
PL We współczesnym świecie jest coraz więcej działań ludzkich wymagających wsparcia maszyn, narzędzi i urządzeń. Intensywna działalność eksploracyjna człowieka w połączeniu z rozwojem nauki i techniki w lepszy sposób organizuje transport oraz przeładunek masy towarowej.
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2010 nr 1 33-35
PL Podano możliwość doboru szerkości szczeliny roboczej w konstrukcji sterowanego wiskotycznego sprzęgła hydraulicznego z magnetoreologiczną cieczą roboczą. Omówiono wyniki badań, wskazując na zjawiska niekorzystnie wpływające na trwałość tego urządzenia.
EN In the paper problem of choice of working gap width in controlled viscous clutch with magnetorheological fluid was described. Results of the test rig investigations have been presented and the phenomena adversley affecting the duarability of the device have been mentioned.
4
100%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 10 134-140
PL Podzespoły hydrokinetyczne, takie jak przekładnie, sprzęgła i hamulce, są często stosowane w układach napędowych maszyn i pojazdów ze względu na szereg zalet, np. brak sztywnego powiązania między wałem wejściowym i wyjściowym, możliwość rozruchu pod obciążeniem czy zdolność do tłumienia drgań skrętn[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 53 43-50
PL Artykuł porusza problem drgań w napędzie i sposobu skutecznego ich ograniczania poprzez zastosowanie sprzęgła ze zmienną charakterystyką, dopasowywaną do rzeczywistych warunków pracy.
EN This article upon a question of vibrations in drive and efficient way of their reduction, through use of coupling with changeable characteristic adjusted to actual conditions of work.
6
100%
Polish Journal of Ecology
7
100%
Pompy, Pompownie
PL Elastyczność nowoczesnych sprzęgieł stosowanych do napędu pomp.
8
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Modeling and numerical investigations of contact phenomena occurring on the contact surface of flat shields of a friction clutch are discussed in this work. Contact problems taking into account wear processes in many friction connections have already been studied earlier, however, simplified mathema[...]
9
88%
Machine Dynamics Problems
EN The inherent problems of rotating machine dysfunction are often caused by shaft misalignment. This defect generates some important loads and vibrations, and can lead to a premature failure of the bearing, the shaft, or the clutch. In this study we propose a model of a clutch having eleven degree of [...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 64--67
PL Działająca od 1987 roku Fabryka Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. wyspecjalizowała się w produkcji elementów układów napędowych, takich jak: sprzęgła, hamulce i korpusy łożysk.
11
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 4 47-48
12
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 72 23-31
PL W skomplikowanych systemach dynamicznych takich jak napęd zasilający każda część jest potencjalnym nośnikiem wibracji mającym negatywny wpływ na środowisko, utrzymanie i żywotność danego systemu mechanicznego. Celem niniejszej pracy jest pokazanie zastosowania nowego typu elastycznego sprzęgła na po[...]
EN Within the complex dynamic systems such as power drive every part becomes a potential vibration driver with negative impact on the environment, maintenance and useful life of the mechanical systems. In addition, the purpose of this paper is to show the application of a new type of the flexible shaft[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 2 31--34
PL Zależność wiążącą chwilowy moment tarcia Mt(t), jaki zjawia się pomiędzy czynnymi i biernymi elementami sprzęgła w procesie jego włączania, z różnicą chwilowych prędkości kątowych strony czynnej w1(t) i biernej w2i(t) układu napędowego oraz chwilową pracą tarcia Lt(t).
14
75%
Vibrations in Physical Systems
2010 Vol. 24 45--50
PL Praca przedstawia wyniki badań numerycznych poświęconych dynamice układu mechanicznego ze sprzęgłem ciernym. Podczas symulacji przedstawiono i wykorzystano nieliniowy model zużycia. Zbadano wpływ rozważanego modelu zużycia na rozkład nacisków na tarczach sprzęgłowych. Dynamikę układu monitorowano pr[...]
EN This work presents results of the numerical investigations devoted to clutch system dynamics. The general non-linear wear model has been presented and used during simulations. The influence of the considered wear model on the contact pressure distribution of the clutch discs has been investigated. D[...]
15
75%
Napędy i Sterowanie
PL Związki zachodzące pomiędzy dynamiczno - kinematycznymi modelami ciernego sprzęgania czynnych i biernych członów układu napędowego pojazdu, wyprowadzono w oparciu o znane zależności. Zależności te wiążą: chwilowy moment tarcia Mt(t), jaki zjawia się w procesie przełączania biegów z niższego na wyższ[...]
16
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 3 765--779
EN The dynamic modeling of vibration of a drivetrain is used for increasing our information about vibration generating mechanisms, especially in the presence of some kind of gear faults. This paper describes a research work on the automotive driveline modeling, vibration analysis, and the effect of gea[...]
17
63%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 1 5-22
PL W pracy przedstawione zostały badania numeryczne i eksperymentalne zjawisk kontaktowych i procesów zużywania występujących na powierzchni styku okładzin mechanicznego sprzęgła ciernego. Rozważane zagadnienia badane były wcześniej, jednakże do ich opisu stosowane i wykorzystywane były wówczas uproszc[...]
EN This work presents numerical and experimental investigations of contact phenomena and wear processes occurring on the contact surface of linings of a mechanical friction clutch. These problems have already been studied earlier, but only simplified mathematical models have been used and applied. Our [...]
18
63%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 2 35-42
EN Conceptual stand for investigation of transient process during turning on main clutch of a car was presented in the paper. Elaborated idea had inertial character, and clutch performed function of a brake, stopped the mass with specified velocity. Additional problem resolved during investigations was[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono koncepcję elektronicznie sterowanego sprzęgła z cieczą magnetoreologiczną. Zaprezentowano propozycję konstrukcji sprzęgła, strukturę jego systemu sterowania oraz rezultaty obliczeń rozkładu pola magnetycznego, momentu sprzęgła oraz obliczenia kontrukcyjne wału sprzęgła. Op[...]
EN This paper's goal is to show conception of the electronic controlled clutch witch magnetorheological fluid (MR Fluid). The proposal of coupling construction, structure of control system is presented and results of calculations of the magnetic field distribution and clutching torque value as well c[...]
20
63%
Mechanik
PL Przedstawiono sposób budowy modelu bryłowego koła łopatkowego sprzęgła hydrokinetycznego, które wykorzystuje się w metodach szybkiego prototypowania. Do budowy modelu bryłowego zastosowano programy z grupy CAD (Autodesk Inventor oraz Solid Works). Omówiono także wybrane problemy występujące podczas [...]
EN In the paper creating of 3D model of hydrodynamic clutch turbine impeller using Autodesk Inventor and Solid Works CAD programs is presented. Considerations were conducted for the impeller with flat blades. A methodology of the impeller creating was described as well as some common problems which can[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last