Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 568
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  city
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 16-18
PL Miasto przyjazne dla dzieci, to nie tylko wystarczająca liczba placów zabaw, ale także odpowiednia liczba placówek opiekuńczych oraz, co niezwykle istotne, dostępna dla wszystkich sieć bezpiecznych ciągów pieszych.
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 39-39
PL Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów w 2011 r. wraz z MTP w ramach cyklu "Zieleń w Mieście" ogłosiło konkurs dla projektantów zieleni i architektów krajobrazu, związany z zagospodarowaniem skweru u zbiegu ulic Druskiennickiej i Strzeszyńskiej w Poznaniu. Rada osiedla już teraz zarezerwowała [...]
3
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 38-40
PL Idea miasta-ogrodu, stworzona przez Ebenezera Howarda, miała być odpowiedzią na liczne problemy miast, wynikające z szybkiej industrializacji. Koncepcja opierała się nie na rozwiązaniach urbanistycznych, choć i takie autor proponował, ale na aspekcie społecznym.
4
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 3 46-46
PL Nawet największe metropolie, a w nich miejsca o intensywnym zaludnieniu, nie są już dziś, tak jak być może dawniej, synonimem zaniedbania. Współczesne miasta przestają być kamienną pustynią. Zmierzają w kierunku nie tylko idei miasta inteligentnego, ekologicznego, ale również zielonego.
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W pracy wykazano, że obszar centralny Przeworska spełnia wymogi współczesnej jakości środowiska mieszkaniowego i tym samym stwarza swoim mieszkańcom podstawy ekorozwoju społeczno-gospodarczego. Jako metodę badań przyjęto wywiad. Jego celem było pozyskiwanie informacji, co sami mieszkańcy sądzą na te[...]
EN The paper proves that the central area of Przeworsk meets requirements of modern quality of residential environment, thus it offers to its inhabitants the base for social and commercial ecological development. Interview was used as the research method. The objective was, among others, to obtain info[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł przedstawia zagadnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Krakowie i okolicach. Omówiono akty prawne warunkujące jej wykorzystanie. Dokonano oceny możliwości zastosowania energii: słonecznej, biomasy, biogazu, wód geotermalnych i niskotemperaturowych oraz energii rzek w warunkach m[...]
EN This paper presents the problem of using renewable energy sources in Kraków and its environs. The relevant legal acts are discussed. The use of solar energy, biomass, biogas, geothermal and low temperature waters as well as river hydroelectric power in urban environment is assessed. Some examples of[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Środowisko, w którym miasto powstaje i rozwija się, miało zawsze i ma nadal ogromne znaczenie, a funkcja mieszkaniowa jest w nim podstawowa, bowiem najważniejszą grupą użytkowników miasta są jego mieszkańcy. Dlatego działania w zakresie kształtowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych, zgodne ze[...]
EN The environment a city comes into being and develops in has been extremely significant. The housing function is basic because the inhabitants of a city make the most important group of its users. Therefore, according to the contemporary principles of sustainable design, actions within the shaping an[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Stopniowe zagęszczanie zabudowy w aglomeracjach miejskich skłania do poszukiwania nowych form atrakcyjnego zamieszkiwania. Interesującym przykładem takiej lokalizacji jest "lokalizacja na krawędzi", na granicy pomiędzy różnymi przestrzeniami, lokalizacja wykorzystująca przestrzeń stykową oraz walory[...]
EN The gradually rising density of urbanized areas triggers the search for new forms of attractive dwelling. "Location on the edge" is an interesting example of an attractive location. This applies to a location taking advantage of the borderline space and landscape values on the edge between different[...]
9
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Wprowadzenie wody do współczesnego miejskiego środowiska mieszkaniowego to dążność do poprawy warunków klimatycznych, umożliwienie rozwiązań proekologicznych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, ale i w duchu estetyzacji życia - jako elementu systemu edukacyjnego - przyczynku do podniesienia pozio[...]
EN The main objective of introducing water into the contemporary urban housing environment is to improve the climatic conditions in estates, to allow for the use of ecological solutions according to the idea of sustainable development but also in the spirit of life esthetic zing, as a basic element of [...]
10
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł koncentruje się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju urbanistycznego dzielnic i osiedli miejskich na przykładzie dzielnicy Messestadt Riem we wschodniej części Monachium w Niemczech. Obecnie idea zrównoważonego rozwoju jest promowana i rozpowszechniana niemal we wszystkich dziedzinach życ[...]
EN The issue concentrates on problems of sustainable urban development of districts and housing estates, for example Messestadt Riem in the east part of Munich, Germany. Currently the idea of sustainable development is promoted and diffused in all domains of life. It means shaping reality changes in su[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W ostatnich latach obserwujemy nowe spojrzenie na miasto i jego wartość dla człowieka. Różne zjawiska degradacji przestrzeni miejskich obligują do ich regeneracji zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Rewitalizacja nie ogranicza się do zachowania istniejących czy tradycyjnych form kompozycji ur[...]
EN In recent years, the city and its value for the human being have been looked at from a new perspective. Degradation of the urban space creates the obligation to regenerate it in accordance with the principles of sustainable development. Revitalisation is not limited to the maintenance of the existin[...]
12
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Miasto przyjazne człowiekowi to miasto charakteryzujące się szacunkiem dla miejsca, mieszkańców i przyszłych pokoleń poprzez zapewnienie ekologicznego środowiska. Certyfikaty jakości energetycznej powinny poprawić przejrzystość działania rynku i zachęcić inwestorów do oszczędzania energii przez dost[...]
EN A man-friendly city is characterized by respect for a place, the inhabitants and future generations through an ecological environment. Certificates of energy quality ought to improve the clarity of market activity and encourage investors to save energy through objective information on the energy qua[...]
13
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Targi były zawsze mocno związane z miastem. Do dziś nazwy własne współczesnych obiektów łączą się z nazwami miast, a obiekty targowe stają się ich symbolami. Tereny targowe fizycznie oddalone od miasta nie mogą funkcjonować bez niego, tym, co je z nim łączy, jest krwiobieg sprawnej komunikacji, któr[...]
EN Fair areas have always had a strong link to the city. Even today, the proper names of fair facilities are associated with the names of the cities in which they are situated and the objects themselves become the cities' symbols. Fair grounds, even if physically distant from the city, cannot function [...]
14
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Humanizacja przestrzeni to złożony i czasochłonny proces dostosowywania przestrzeni do szeroko pojętych potrzeb człowieka, tworzenia przyjaznej struktury miejskiej oraz ochrony wartości społeczno-kulturowych. Praca omawia wybrane mechanizmy planistyczne stosowane w zapisach planów miejscowych, w szc[...]
EN Humanisation of urban space is a complex and time-consuming process of shaping the space for widely understood human needs, which aim at creating a friendly, safe and valuable city structure and also at protecting of social and cultural values. The essay aims at discussing chosen spatial-planning me[...]
15
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przejawem nowego światowego trendu są coraz liczniej wznoszone apartamentowce, oferujące ucieczkę "w górę" przed hałasem i zanieczyszczeniami jako alternatywę dla opuszczania City. Villa suburbana odzyskuje konkurenta w postaci luksusowego i prestiżowego penthouse'u. Również w miastach polskich, pom[...]
EN A symptom of the new world trend are the more and more numerous apartment buildings which offer their users an escape into heights from the noise and pollution, as an alternative to leaving the City. Villa suburbana has regained a competitor in the shape of a luxurious and prestigious penthouse. Des[...]
16
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Obserwowana na przełomie wieków fascynacja formami organicznymi, zakrzywionymi bądź pofałdowanymi zmusza do sięgania do świata przyrody, by odkrywać ją niejako na nowo. Szeroki kontekst środowiska, pejzaż, większe fragmenty natury nie zaskakują w analizie projektowej. Nie przypadkiem znowu powracamy[...]
EN Fascination with organic, bent, or undulating forms, observable at the turn of centuries, calls for reference to the world of nature to discover it once again. Broad context of the environment, landscape, bigger fragments of nature do not surprise in design analysis. It is not accidental that we ret[...]
17
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Uzdrowiska polskie zamieszkują dwie grupy ludności: mieszkańcy stali oraz osoby przebywające okresowo jako kuracjusze lub coraz częściej wypoczywający i turyści. Dla każdej z tych grup użytkowników przestrzeni uzdrowiska oferowane są odmienne warunki zamieszkania. Mieszkańcy stali zamieszkują albo w[...]
EN Polish health resorts are inhabited by two groups of population: residents and health resort visitors or more and more often holidaymakers and tourists. Each of these groups is provided with different conditions of living. The residents live either in buildings of historic or traditional architectur[...]
18
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Libiąż, niewielkie małopolskie miasto, dąży od lat do zbudowania nowego centrum. Przedstawione tu rozważania dotyczą tworzenia miasta w aspekcie uwarunkowań przestrzennych i historycznych oraz społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego w kraju prawodawstwa sterującego plan[...]
EN Libiąż, a small town in Małopolska Voivodeship, aims at developing a new town centre. Presented cogitations concern creating a town in the context of spatial, historical, social and economic conditions in compliance with Polish legislation controlling spatial planning and development process. Author[...]
19
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Niniejszy artykuł stanowi analizę kwestii metropolitalności Poznania i próbę odpowiedzi na pytanie: czy Poznań rzeczywiście może być traktowany jako metropolia, a jeśli tak - to jakiego zasięgu? Autor dokonuje analizy z punktu widzenia stopnia realizacji przez miasto specyficznych cech przypisanych [...]
EN Presented study is an analysis of metropolitan question of Poznań. We will try to answer the question: can Poznań be really treated as the metropolis, and if it is true - how big is it? Author makes the analysis, focusing on the realization of specific features, which are characteristic for global/m[...]
20
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Celem niniejszego artykułu jest określenie na przykładzie Montpellier zasad kształtowania środowiska życia w Technopolii. Problem ten został przedstawiony na przykładzie trzech dzielnic nowo budowanego obszaru miasta Port Marianne. Technopolia Montpellier oferuje wysokiej jakości środowisko zamieszk[...]
EN The aim of the article is to establish principles of creating a living environment in a Technopoles on the example of Montpellier. Three districts of the newly built area of Port Marianne have been examined. The modern Technopoles provides friendly and comfortable conditions of habitation, owing to [...]
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last